Studijski program: Španski jezik i hispanske književnosti
Naziv predmeta: Recepcija hispanoameričke književnosti
Šifra predemta: 0815175
Struktura predmeta (predavanja, vežbe): Vežbe (0+2 časa)
Studijsko područje: Hispanske književnosti
Status predmeta: Izborni predmet (IP)
Godina studija: III
Semestar
: Peti
Broj ESPB bodova: 3


Profesorka: dr Vesna Dickov


Uslov
: Upisana treća godina.


Ciljevi predmeta
: Studenti će razviti sposobnost za samostalno istraživanje i rad, ovladati terminologijom i pojmovima neophodnim za dalje proučavanje recepcije hispanoameričke književnosti.


Sadržaj predmeta
: U okviru predmeta studenti se na predavanjima upoznaju sa sledećim pojmovima i temama: teorija recepcije, estetika recepcije, istorija književnosti, pojam čitaoca i publike – adresata, horizont ili vidokrug očekivanja, objektivacija vidokruga očekivanja, rekonstrukcija horizonta očekivanja, estetička distanca, delovanje književnih dela, inovacija ili modernitet, sinhronija, dijahronija, društvena funkcija književnosti.


Metodologija i oblici nastave
: Predavanja, vežbe, diskusije, samostalan rad (istraživanje, pretraživanje interneta i bibliotečkih kataloga, itd.),  učenje uz pomoć kompjutera, itd.


Literatura

 1. Hans Robert Jaus, Estetika recepcije, Beograd, Nolit, 1978. (odlomci)
 2. Zoran Konstantinović, Teorija recepcije, Beograd, Institut za književnost i umetnost, 1980. (odlomci)
 3. Dušanka Maricki, Teorija recepcije u nauci o književnosti, Beograd, Nolit, 1978. (odlomci)


Ocenjivanje

Prisustvo na času (procenat obaveznog prisustva – 75%): 5 %
Aktivno učešće na času (u diskusijama, debatama, vežbama  itd.): 5 %
Usmeno izlaganje (student će samostalno istražiti, obraditi i prezentovati na času jednu od zadatih tema.): 20 %
Parcijalni ispit: 30 %
Završni ispit (Na kraju semestra polaže se pismeni završni ispit – test sa kratkim pitanjima u kojima se označava tačan odgovor, dopunjuje tačan odgovor ili odgovara na kratko teorijsko pitanje.): 40 %
UKUPNO: 100%        


Plan izvođenja nastave

Vežbe:

 1. Kratak pregled prisustva hispanoameričke književnosti kod Srba. Najznačajniji pristupi nauci o književnosti.  Uvod u osnovne književno-teorijske postavke estetike recepcije.
 2. Tumačenje pojmova: teorija recepcije, estetika recepcije, istorija književnosti, čitalac – publika – adresat, horizont ili vidokrug očekivanja.
 3. Tumačenje pojmova: promena horizonta, objektivacija vidokruga očekivanja, rekonstrukcija horizonta očekivanja.
 4. Tumačenje pojmova: estetička distanca, delovanje književnih tvorevina, inovacija ili modernitet.
 5. Tumačenje pojmova: sinhronija, dijahronija, društvena funkcija književnosti.
 6. PARCIJALNI ISPIT.
 7. Recepcija – prehispanske književnosti: poezija, tekstovi namenjeni scenskom izvođenju.
 8. Recepcija – prehispanske književnosti: proza.
 9. Recepcija –  kolonijalna književnosti (16. vek): poezija, proza; barok (17. vek): poezija, proza; prosvećenost (18. vek).
 10. Recepcija – romantizam (19.vek): poezija.
 11. Recepcija – romantizam (19. vek): proza.
 12. ZAVRŠNI ISPIT.