SAVREMENA NASTAVA ŠPANSKOG JEZIKA

Prof. dr Jelena Filipović
Kabinet 521

Šifra predmeta: 0815107
Status: OPI
Broj kredita: 3
Godina studija: IV
Trajanje: jedan semestar


Program predmeta:

U okviru ovog predmeta studenti će se upoznati sa metodološkim postulatima komunikativne nastave stranih jezika sa fokusom na španski kao L2 (E/LE). Jedan od ciljeva predmeta je da studenti steknu i samostalno praktično iskustvo u pripremi materijala za nastavu, organizaciji časa i prezentaciji jezičkog sadržaja.


Literatura:

Alonso, Encina 1994. ¿Cómo ser profesor/a y querer a seguir siéndolo? Madrid: Edelsa.
Filipović, Jelena. 2000. Integralni pristup evaluaciji znanja u nastavi stranih jezika. Primenjena lingvistika 1: 118-128.
Filipović, Jelena. 2001. Fokus na formu (FnaF) u savremenoj metodici nastave stranih jezika. Savremene tendencije u učenju i nastavi stranih jezika. Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore,  Nikšić, str. 91-110.
Grupo de autores. 1990. Didáctica de las segundas lenguas. Madrid: Santillana.
Richards, J. C. 2001.  Curriculum development in language teaching. NY: Cambridge University Press.
Ili:
Dubin, Fraida & Elite Olshtain. 1986. Course design. Developing programs and materials for language teaching. Cambridge: Cambridge UP.


Raspodela ocene:   

Silabus i kurikulum: 40%
Grupna prezentacija na času: 10%
Završni ispit: 50%
Ukupno: 100%


Silabus i kurikulum:
Studenti su obavezni da tokom semestra, u saradnji sa nastavnikom i ostalim studentima, razviju kompletan silabus (plan rada) baziran na kurikulumu (sadržaju predmeta) za jednosemestralni kurs španskog kao L2. Studenti sami određuju obrazovni kontekst, nivo ulaznih kompetencija i nivo očekivanih kompetencija osoba kojima je kurs jezika namenjen, uzrasne i ostale psiho-socio-obrazovne parametre ciljne grupe, literaturu,  itd.


Grupna prezentacija:
jednog od poglavlja iz knjige Didáctica de las segundas lenguas. u dogovoru sa nastavnikom. Prezentacija mora biti PRAKTIČNA i mora uključiti DEMONSTRACIJU nekih od nastavnih tehnika koje se predstavljaju. Raspored prezentacija utvrdjuje se tokom prve dve nedelje semestra.


TEME:

Komunikativna nastava u praksi:
Usmena produkcija
Pisana produkcija
Usmeno razumevanje
Razumevanje pisanog teksta
Principi izbora udžbenika
Primena udžbenika u nastavi jezika
Pomoćni materijali u nastavi jezika
Igre u nastavi jezika
Evaluacija
Korekcija greške
Tipovi rada u učionici L2
Uloga profesora u učionici L2
Upotreba prostora u učionici L2
Upotreba jezika u učionici L2
Kurikulum i silabus
Učenje jezika izvan učionice