Studijski program: Španski jezik i hispanske književnosti
Naziv predmeta: SPECIJALNI KURS IZ ŠPANSKE KNjIŽEVNOSTI: SERVANTES
Šifra predmeta: 0815116
Struktura predmeta (predavanja, vežbe): Predavanja (2 časa)
Studijsko područje: Španska književnost
Status predmeta: Obavezan izborni predmet (OPI)
Godina studija: III
Semestar: Šesti
Broj ESPB: 3


Ime i prezime nastavnika: dr Jasna Stojanović, vanr. prof.
Broj studenata u grupi: do 30.                                                                      


Uslov
: Upisana treća godina.  


Ciljevi predmeta
: Studenti će se upoznati sa biografijom i stvaralaštvom najvećeg španskog pisca, Migela de Servantesa, u istorijskom i književnom okruženju barokne Španije. Kroz teorijska predavanja i analizu dela razumeće na kakvim osnovama počiva njegov književni sistem, pre svega na području proze, ali i drame i poezije, i koje ga estetske i humanističke vrednosti nadahnjuju. Studenti će razviti sposobnost da sagledaju Servantesa u kontekstu španske književnosti baroka, ali i sveukupne svetske i evropske kulturne baštine, uključujući i srpsku.


Sadržaj predmeta
: Biografija i stvaralaštvo Migela de Servantesa Saavedre. Prozna dela. Žanrovska raznovrsnost Servantesovih romana. Don Kihot od La Manče, prvi moderni roman. Geneza, struktura, narativna tehnika, likovi. Servantesova poetika romana. La Galatea, pastoralni roman između tradicije i originalnosti; Persiles y Sigismunda, vizantijski roman. Servantes, tvorac španske novele. Novelas ejemplares. Dramska dela. Servantesova privrženost pozorištu. Odnos prema Lopeu i „novoj komediji“. Originalnost Servantesovog dramskog dela. Servantes, uspešan pisac međuigri. Pesništvo. Tradicionalne i italijanističke forme. Poema El viaje del Parnaso i Servantesov odnos prema pesništvu i pesnicima njegovog vremena.
Servantes u prevodima na srpski.


Metodologija i oblici nastave
: Predavanja, čitanje dela, tumačenje i analiza tekstova, pisani radovi i/ili ekspozei.  

Obavezna lektira i literatura
Lektira:
1. Don Quijote (odlomci, na španskom, ispomaganje prevodom)
2. Novelas ejemplares (odlomci, u originalu, i to: La gitanilla, La española inglesa, Rinconete y Cortadillo).


Sekundarna literatura:

1. E. Riley, Intoducción al Quijote. Crítica, Barcelona, 2003. (odlomci)
2. Ljiljana Pavlović-Samurović, Knjiga o Servantesu. Beograd, Naučna, 2002. (odlomci)
3. Jasna Stojanović, Servantes u srpskoj književnosti. Beograd, ZUNS, 2005. (odlomci)


Ocenjivanje
*
Prisustvo na času (procenat obaveznog prisustva – 75%): 5%
Aktivno učešće na času (u diskusijama, debatama, vežbama itd.): 5%
Domaći zadaci
(studenti će tokom semestra uraditi izvestan broj domaćih zadataka (analiza teksta, vežbanja na zadatom tekstu, sastav na zadatu temu o delu/autoru iz gradiva, prevod odlomka iz Servantesovog dela, ekspoze i sl.) koji će biti ocenjivani sa maksimalnih 30%)

ILI

Prezentacija (Studenti u grupama od 2-4 usmeno izlažu rad na zadatu temu iz gradiva. Priprema podrazumeva istraživanje na osnovu preporučene metodologije i literature. Studenti se uče timskom radu, kao i preglednom i razumljivom nastupu /izlaganju/ pred kolegama i nastavnikom): 30%
Završni ispit (Na kraju semestra polaže se pismeni završni ispit. Prvi segment je test sa kratkim pitanjima u kojima se označava tačan odgovor, dopunjuje tačan odgovor ili odgovara na kratko teorijsko pitanje. Drugi segment je tumačenje kraćeg teksta iz nekog Servantesovog dela obrađenog na časovima. Trajanje ispita 90 min.): 60%
UKUPNO: 100%        


Plan izvođenja nastave

Predavanja:

 1. Upoznavanje studenata sa planom i programom rada. Servantesova biografija.
 2. Biografija (nastavak).   
 3. Poezija. Tumačenje jedne pesme.   
 4. Pozorište. Dve faze u Servantesovom dramskom radu. Odnos prema Lopeu de Vegi i „novoj komediji“.
 5. Međuigra u Servantesovom opusu. Prevod na srpski.
 6. Novelas ejemplares.
 7. Tumačenje novele (odlomaka).  
 8. Don Kihot. Geneza, izvori, struktura I i II dela.
 9. Narativna tehnika, perspektivizam, humor, likovi.
 10. Tumačenje odlomaka iz Don Kihota.
 11. Don Kihot. Recepcija i percepcija kroz vreme.
 12. Prevođenje Don Kihota na srpski. 


* Da bi položio ispit, student na svim pojedinačnim elementima ocene mora imati minimum 30% od ukupnog broja bodova (osim na prisustvu na času, gde je određen procenat od 75% pohađanih časova u semestru). Student koji nije ostvario sve predispitne obaveze nema pravo da polaže završni ispit. Student koji ne ispuni kriterijume za ispunjavanje predispitnih obaveza i ne položi završni ispit, nastavu iz istog predmeta pohađa u narednoj školskoj godini. Predispitne obaveze ispunjene tokom školske godine važe do početka nastave iz predmeta naredne školske godine.