SOCIOLINGVISTIKA

Katedra za opštu lingvistiku
Katedra za iberijske studije
Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu


Prof. dr Jelena Filipović
e-mail: jelenafbgd@gmail.com
Kabinet: 521
dr Borko Kovačević
e-mail: borkokovacevic@yahoo.com
Kabinet: 517
Šifra predmeta: 0815117
Status: OPI
Broj kredita: 6
Godina studija: IV
Trajanje: jedan semestar


U okviru predmeta Sociolingvistika studentkinje i studenti će se upoznati sa osnovnim konceptima koji se tiču odnosa jezika i društva, sa načinima na koje jezik koristimo u različitim društvenim kontekstima, kao i sa postulatima kritičke sociolingvistike koja pretpostavlja da su jezik i društvo u kontinuiranoj interakciji, sa pretpostavkom da jezik ne samo da oslikava strukturu naših govornih zajednica, već igra veoma značajnu ulogu u formiranju svih društvenih ustrojstava, kao i mentalnih, kognitivnih struktura koje nam pomažu da funkcionišemo kao kompetentni pripadnici jedne govorne/društvene zajednice (videti rasporeda tema u planu rada u nastavku). Pored obaveznog učešća u diskusijama tokom časova, od studentkinnja  i studenata se očekuje da tokom školske godine izrade sopstveni «sociolingvistički portfolio», izrade kritički prikaz članka po izboru, kao i seminarski rad na osnovu istraživanja ili u vidu komentarisane bibliografije na određenu sociolingvističku temu. Na kraju semestra polaže se završni ispit koji je kumulativnog karaktera.


Raspodela ocene:
Sociolingvistički portfolio (3 rada po 5%): 15%
Kritički prikaz članka po izboru: 15%
Seminarski rad: 20 %
Završni ispit: 50%
UKUPNO: 100%


Uputstva za izradu sociolingvističkog portfolija:

Tokom semestra potrebno je napisati 3 izveštaja o zapažanjima u vezi sa temama koje se obrađuju na časovima: jezik i društvena moć, jezik i kontekst, jezik i etnicitet, jezik i kultura, jezik k rod, jezička politika i planiranje, jezici u kontaktu, itd. Potrebno je uključiti uvodni paragraf u kome se oobrazlaže odabir teme, kao i veza teme sa diskusijom na času. Svaki izveštaj treba da sadrži najmanje 500 reči, kao i relevantnu bibliografiju (uključujući i dnevnu štampu, Internet, itd.). Na početku semestra studentinje i studenti će se odlučiti za teme koje će obraditi u portfoliju, a usmene prezentacije (5 min. + 10 min. za diskusiju po radu) na časovima će se obavljati prema prema unapred predviđenom rasporedu (pogl. plan rada u nastavku).


Uputstva za izradu kritičkog prikaza članka po izboru:

Kritički prikaz članka priprema se u parovima ili u grupama od troje. Članak mora biti izabran iz korpusa AKADEMSKE sociolingvističke literature, dakle iz akademski priznatih časopisa, priručnika, knjiga, itd. Članci se mogu ticati opštih sociolingvističkih tema, ili analiza različitih sociolingvističkih fenomena iz pojedinih jezika. Sve studentkinje i studenti su obavezni da u toku prvog meseca semestra odaberu članak za prikaz, kako bi u dogovoru sa asistentom napravili raspored usmenih prezentacija članka u toku drugog i trećeg meseca semestra. Uz to, neophodno je predati pisanu verziju kritičkog prikaza na dan usmene prezentacije. Pozivamo vas da u procesu odabira članka pored biblioteka koriste prednosti KOBSON-a, konzorcijuma bibioteka Srbije, internet servisa koji vam nudi pristup svim većim izdavačkim kućama i stručnim časopisima sa potpuno ažuriranom literaturom (dakle, sa  člancima najnovijeg datuma). Pristup KOBSON-u moguće je iz većeg broja biblioteka na fakultetu, kao i iz Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković.


Uputstva za izradu seminarskog rada:

Seminarski rad od 10 autorskih strana (1800 slovnih znakova po strani, 1,5 prored) radi se na osnovu istraživanja u paru ili manjoj grupi koje studentkinje i studenti sprovode na neku od sociolingvističkih tema koje se obrađuju na časovima. Istraživanje može predstaviti rezultate «rada na terenu», odnosno samostalno prikupljanje i obradu sociolingvističkih podataka, kritički prikaz literature na određenu temu, itd. Rad i obavezna prateća bibliografija moraju se prirediti na osnovu uputstava za izradu seminarskih radova koje se nalazi u biblioteci Katedre za iberijske studije (aneks između 3. i 4. sprata u novoj zgradi) i na veb strani Katedre za iberijske studije. Teme za seminarski rad biraju se uz konsultacije sa predmetnom profesorkom ili asistentom. Konačne verzije seminarskih radova predaju se u pretposlednjoj nedelji zimskog semestra.


OPŠTA NAPOMENA:
Očekuje se da su studentkinje i studenti upoznati sa opštim principima istraživanja i predstavljanja naučnih rezultata kako tuđih, tako i svojih. Upućujemo ih na upoznavanje sa principima upotrebe štampanih i elektronskih izvornika u svom radu, kako bi izbegli nehotično plagijatorstvo. SVAKA ZLOUPOTREBA ZAKLJUČAKA, DEFINICIJA I/ILI REZULTATA ISTRAŽIVANJA DRUGIH AUTORKI I AUTORA BIĆE STROGO SANKCIONISANA.


OBAVEZNA LITERATURA:  

Bugarski, Ranko. 1996. Jezik u društvu. Beograd: XX vek.
Filipović, Jelena 2009. Kritička sociolingvistika. Beograd: Zadužbina Andrejević.
(knjiga  je dostupna u prostorijama Zadužbine Andrejević, ul. Držićeva 11 (kod Vukovog spomenika) svakog radnog dana od 8:30 do 15:30)
Trudgill, Peter. (1983 ili najnovije izdanje do koga možete da dođete). Sociolinguistics. Anintroductiontolanguageandsociety. Penguin Books.


Plan rada po nedeljama:

 

predavanja

vežbe

1. nedelja

Sociolinvistika: definicija, oblast istraživanja poreklo i srodne discipline

Sociolinvistika: definicija, oblast istraživanja poreklo i srodne discipline

2. nedelja

Metode istraživanja u sociolingvistici

Prijava tema za portfolio; raspored predstavljanja radova iz portfolia; pitanja i diskusija

3. nedelja

Jezik i društvena moć

Jezik i kontekst

4. nedelja

Jezička politika i planiranje

Prezentacija portfolio 1. deo

5. nedelja

Obrazovna jezička politika i planiranje

Prijava  članaka za kritički prikaz i izrada rasporeda prezentacija; pitanja i diskusija

6. nedelja

Jezici u kontaktu

Prezentacija portfolio 1. deo

7. nedelja

Jezik i etnicitet

Kritički prikazi – 1. deo / 4 grupe

8. nedelja

Jezik i kultura

Prezentacija portfolio 2. deo

9. nedelja

Jezik i rod

Kritički prikazi 2. deo / 4 grupe

10. nedelja

Kritički prikazi – 3. deo / 4 grupe

Prezentacija portfolio 3. deo

11. nedelja

Kritički prikazi – 4.  deo / 4 grupe

Kritički prikazi – 5. deo / 4 grupe

12. nedelja

Kritički prikazi – 6. deo / 4 grupe

Završni ispit – predrok

Izlazak na završni ispit u predroku NIJE obavezan; završni ispit iz predmeta sociolingvistik organizuje se u svim redovnim ispitnim rokovima predviđenima za predmete koji se pohađaju u prvom (zimskom) semestru (dakle, januar, april i jun).


NAPOMENA:
U svim tekstovima (portfolio, kritički prikaz, seminarski rad) studentkinje i studenti moraju navesti izvore koje citiraju (autora, godinu izdanja, naslov dela, mesto izdanja, izdavačku kuću i stranice sa kojih je citat preuzet) na način koji propisuje Priručnik iz akademskog pisanja, naveden u listi referenci za predmet. U suprotnom, radovi će se tretirati kao plagijati. Plagijat je naučno, umetničko ili drugo delo nastalo neetičnim i nezakonitim delimičnim ili potpunim prisvajanjem tuđe autorske svojine bez navođenja izvora. Izvor koji se citira mogu biti kako objavljena dela (knjige, časopisi, novine, veb prezentacije, filmovi, fotografije, slike, udžbenici, elektronski korpusi i slično), tako i neobjavljena dela (predavanja, beleške, hendaouti, govori, radovi drugih studentkinja i studenata ili trećih lica i slično). Radovi-plagijati boduju se sa 0 poena.