Naziv predmeta: HISPANOAMERIČKI NOVI ROMAN SPEC
Šifra predmeta: 0815167
Status: OPI
Broj kredita: 3
Godina studija: IV
Trajanje: jedan semestar
Profesor: dr Dalibor Soldatić