ŠPANSKA KNJIŽEVNOST 1

Status predmeta: OP
Tip predmeta: jednosemestralni (zimski semestar)
Šifra predmeta: 0715023
Broj časova: 4 (predavanja i vežbe)
Broj ESPB bodova: 6


Predavanja
: 2 časa
Docentkinja dr Jasna Stojanović


Vežbe
: 2 časa
Asistentkinja mr Jasmina Nikolić


Uslov za pohađanje predmeta
:
Upisana druga godina studija. Položen ispit iz Uvoda u studije hispanskih književnosti.


Sadržaj (opis) predmeta
:
Pregled španske književnosti srednjeg veka – XI-XV vek.
LIRIKA: narodna lirika, arapsko-andaluzijska lirika, galisijsko-portugalska lirika, pojava umetničke lirike u Kastilji. 
EPIKA: teorije o poreklu epskih pesama u Španiji. Sačuvani epski spevovi. Cantar de Mio Cid. Poema de Fernán González. Neistorijska epika: Gonsalo de Berseo, Milagros de Nuestra Señora; Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, Libro de buen amor.
Španska romansa kao zaseban epsko-lirski oblik.
PROZA: Alfonso X Učeni i rad na formiranju kastiljanske proze. Istočnjački uticaji: Calila y Dimna. Prvi izdanak umetničke proze na kastiljanskom: Don Juan Manuel, El Conde Lucanor.
POZORIŠTE: teorije o poreklu pozorišta na Iberijskom poluostrvu. Liturgijska drama. Representación de los Reyes Magos. Juan del Encina. Srednjevekovne poetike: Baena, Ensina, Santiljana.


Cilj predmeta / kursa
:
Studenti će znati da prepoznaju glavne osobenosti i tendencije stare španske književnosti kroz reprezentativna dela srednjevekovnih autora, kao i njene kulturne, umetničke, estetske i humanističke vrednosti. Studenti će razviti lični kritički stav koji će im omogućiti da formulišu vrednosne sudove o obeležjima, delima i autorima. Studenti će steći sposobnost da određena književna dela i pisce sagledaju u kontekstu celokupne španske književnosti.


Metodologija i oblici nastave
:
Predavanja, čitanje dela, tumačenje i analiza tekstova, pisani radovi, ekspozei i rasprave.  
Samostalan rad, učenje uz pomoć kompjutera.


PLAN IZVOĐENJA NASTAVE (KALENDAR ČASOVA)

Nastavna nedelja

Plan predavanja i evaluacije – dr Jasna Stojanović

Plan vežbanja / praktične nastave i evaluacije – mr Jasmina Nikolić

1.

Pojam španske književnosti. Književni srednji vek. Lirika u Kastilji. Narodna lirika.

Upoznavanje studenata sa planom i programom.

2.

Arapsko-andaluzijske pesničke forme: harća, muvašaha, sehel.

Narodna lirika. Komentar odabranih pesama.

3.

Galisijsko-portugalska lirika. Odlike i metričke forme.

Harće. Komentar odabranih odlomaka.

4.

Pojava umetničke lirike u Kastilji.

Spev o Sidu. Tumačenje odabranih odlomaka.

5.

Rana kastiljanska epika. Teorije o poreklu epske poezije u Španiji.

Gonzalo de Berceo, Milagros de Nuestra Señora. Komentar odabranih pesama.

6.

Mester de juglaría. Mester de clerecía. Metričko-jezičke odlike, autori, dela.

Juan Ruiz, Libro de buen amor. Komentar odabranih odlomaka.

7.

Junački spevovi. Spev o Sidu. Poema de Fernán González. Ostali sačuvani spevovi.

Don Juan Manuel, El conde Lucanor. Tumačenje odabranih odlomaka.

8.

Gonzalo de Berceo, Milagros de Nuestra Señora. Marijanske teme na kastiljanskom jeziku.

PARCIJALNI ISPIT

9.

Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, Libro de buen amor.

Poetike. Komentar odabranih odlomaka.

10.

Proza. Alfonso X El Sabio. Značaj prevođenja za nastanak kastiljanske proze. Prevod zbirke Calila y Dimna na kastiljanski i njen značaj. Cuento, fábula, ejemplo.

Španska romansa. Tumačenje.

11.

Prvi autohtoni izdanak proze. Don Juan Manuel, El conde Lucanor.

Španska romansa. Tumačenje.

12.

Pozorište u srednjem veku.

ZAVRŠNI ISPIT


OCENJIVANJE:


Prisustvo na času
: Procenat prisustva na časovima: 75%. 5 poena


Aktivno učešće na času
: u diskusijama, debatama, vežbama itd. 5 poena


Seminarski rad
: Studenti se upoznaju sa osnovama pismenog akademskog izražavanja; studenti tokom procesa izrade ispunjavaju osnovne tehničke, sadržinske i tematske zahteve jednog naučnog rada. 20 poena


Parcijalni ispit
: 30 poena


Završni ispit:
Na kraju semestra polaže se pismeni završni ispit. Ispit je dat u obliku testa, sa kratkim pitanjima u kojima se označava tačan odgovor, dopunjuje tačan odgovor ili odgovara na kratko teorijsko pitanje iz gradiva predviđenog planom i programom. 40 poena


Obavezna lektira i literatura
:

  1. Pesma o Sidu. Kritičko izdanje, prevod i obrada Vlado Drašković. Beograd, Izdavačko-informativni centar studenata, 1975
  2. Gonzalo de Berceo, Milagros de Nuestra Señora, Edición de Michael Gerli, Cátedra, Madrid, 1999 – ODLOMCI (10 strana)
  3. Poema de Fernán González. Ed. de Juan Victorio, Cátedra, Madrid, 1998 – ODLOMCI (5 strana)
  4. Don Juan Manuel, El conde Lucanor, Ed. de A.I. Sotelo. Cátedra, Madrid, 2003 – ODLOMCI (20 strana)
  5. Juan Ruiz, Libro de buen amor, Ed. de Alberto Blecua, Cátedra, Madrid, 2001 – ODLOMCI (50 strana)
  6. Juan Alfonso de Baena, Cancionero, B. Dutton etal. (coord). Visor, Madrid, 1993 – ODLOMCI (10 strana)
  7. Margit Frenk Alatorre, Lírica española de tipo popular, Madrid, Cátedra, 1997
  8. Mercedes Díaz Roig, El Romancero viejo, Madrid, Cátedra, 1977
  9. Pedraza, Felipe B., Rodríguez, Milagros: Manual de literatura española, vols. 1, 2, Tafalla, Cénlit, 1980
  10. Alvar, Carlos: Breve historia de la literatura española, Alianza, 2002