ŠPANSKA KNJIŽEVNOST 2

Status predmeta: OP
Tip predmeta: jednosemestralni (letnji semestar)
Šifra predmeta: 0715024
Broj časova: 4
Broj ESPB bodova: 6


Predavanja
: 2 časa
Profesorka dr Jasna Stojanović


Vežbe
: 2 časa
Saradnici u nastavi Željko Donić, Jelena Došen


Uslov za pohađanje predmeta
:
Upisana druga godina studija. Položen ispit iz Španske književnosti 1.


Sadržaj (opis) predmeta
:
Pregled španske književnosti predrenesanse i renesanse – XV-XVI vek.
Dvorska lirika: Cancionero de Baena, Santiljana, Mena, Manrike. Italijanski uticaj u XVI veku: Juan Boscán i unošenje novih pesničkih oblika u špansku poeziju, Garsilaso de le Vega. Škola iz Sevilje – Fernando de Erera; škola iz Salamanke – Fra Luis de Leon. Pesnici tradicionalisti. Cristóbal de Castillejo.
Razvoj proze u XV veku. La Celestina. Istorijska i didaktička proza. Nova prozna vrsta u XVI veku: roman i njegove podvrste u španskoj književnosti: viteški, sentimentalni, pastoralni i pikarski. Glavni predstavnici.
Renesansa i razvoj svetovnog pozorišta. Lope de Rueda, tvorac jednočinke „paso“; Hil Visente, farsa i dramska vrsta „auto“.
Renesansne poetike: Kueva, Erera, Pinsijano.
Religiozna književnost: asketizam i misticizam. Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz.

 
Cilj predmeta/ kursa
:
Studenti će znati da prepoznaju glavne osobenosti i tendencije stare španske književnosti kroz reprezentativna dela renesansne književnosti, kao i njene kulturne, umetničke, estetske i humanističke vrednosti. Studenti će razviti lični kritički stav koji će im omogućiti da formulišu vrednosne sudove o obeležjima, delima i autorima. Studenti će steći sposobnost da određena književna dela i pisce sagledaju u kontekstu celokupne španske književnosti


Metodologija i oblici nastave
:
Predavanja, čitanje dela, tumačenje i analiza tekstova, pisani radovi, ekspozei i rasprave.  
Samostalan rad, učenje uz pomoć kompjutera.


PLAN IZVOĐENJA NASTAVE (KALENDAR ČASOVA)

Nastavna nedelja

Plan predavanja i evaluacije-
dr Jasna Stojanović

Plan vežbanja/ praktične nastave i evaluacije-
Jelena Došen
Željko Donić

1

Dvorska lirika u 15. veku. Obeležja, predstavnici. Pesmarice. Cancionero de Baena.

(Jelena Došen)
La Celestina – Razgovor o delu; tumačenje odabranih odlomaka.

2

Glavne pesničke ličnosti 15. veka i njihov opus: marqués de Santillana; Juan de Mena, Laberinto de Fortuna

(Željko Donić)
Marqués de Santillana; tumačenje odabranih odlomaka

3

Jorge Manrique, Coplas por la muerte de su padre.

(Željko Donić)
Juan de Mena, Laberinto de Fortuna- razgovor o delu;Tumačenje odabranih odlomaka

4

La Celestina, ključno delo predrenesanske književnosti. Obeležja i uticaj.

(Željko Donić)
Jorge Manrique, Coplas por la muerte de su padre; Razgovor o delu i tumačenje odabranih odlomaka

5

Italijanistička struja u španskoj renesansnoj poeziji. Uvođenje novih metričkih formi. Delatnost Huana Boskana. Garsilaso de la Vega, soneti i ekloge.

(Željko Donić)
Garcilaso de la Vega; Tumačenje odabranih odlomaka

6

Pesnička škola iz Sevilje; Fernando de Erera. Pesnička škola iz Salamanke, fra Luis de Leon.

(Željko Donić)
Fray Luis de León; Tumačenje odabranih odlomaka.

7

Proza u XVI veku. Nove podvrste romana. Viteški roman. Sentimentalni roman.

PARCIJALNI ISPIT

8

Pastoralni roman. Jorge de Montemayor, Los siete libros de la Diana.

(Jelena Došen)
Amadís de Gaula – Razgovor o delu; tumačenje odabranih odlomaka.

9

Pikarski roman. Lazarillo de Tormes

(Jelena Došen)
Los siete libros de la Diana – Razgovor o delu; tumačenje odabranih odlomaka.

10

Istorijska proza: hronike o otkriću i osvajanju Amerike. 

(Jelena Došen)
Lazarillo de Tormes -Razgovor o delu; tumačenje odabranih odlomaka.

11

Špansko renesansko pozorište. Hil Visente. Lope de Rueda.

(Jelena Došen)
Pozorište u XVI veku. Lope de Rueda – komentar teksta.

12

Španske renesanske poetike.

(Jelena Došen)
Istorijska proza – komentar tekstova.

13

Religiozna književnost. San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús.

ZAVRŠNI ISPIT

OCENJIVANJE:


Prisustvo na času
: Procenat prisustva na časovima: 75%, 5 poena


Aktivno učešće na času
: u diskusijama, debatama, vežbama  itd. 5 poena


Seminarski rad
: Studenti se upoznaju sa osnovama pismenog akademskog izražavanja; studenti tokom procesa izrade ispunjavaju osnovne tehničke, sadržinske i tematske zahteve jednog naučnog rada. 20 poena


Parcijalni ispit
: 30 poena


Završni ispit:
Na kraju semestra polaže se pismeni završni ispit. Ispit je dat u obliku testa, sa kratkim pitanjima u kojima se označava tačan odgovor, dopunjuje tačan odgovor ili odgovara na kratko teorijsko pitanje iz gradiva predviđenog planom i programom. 40 poena


Obavezna lektira i literatura
:

 1. Iñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana, Poesías, Poesía lírica. Ed. de M.A. Pérez Priego. Cátedra, Madrid, 1999 – ODLOMCI (20 strana)
 2. Juan Alfonso de Baena, Cancionero, B. Dutton et al. (coord). Visor, Madrid, 1993 –  ODLOMCI (10 strana)
 3. LaCelestina, prevod, Selestina. Izdavačka knjižarnica Z. Stojanovića, Sremski Karlovci, Novi Sad, 2008- INTEGRALNO
 4. LazarillodeTormes, prevod, Lapis, Beograd, 1995. 80 str.
 5. Jorge de Montemayor, Los siete libros de la diana, Ed. de Asunción Rallo. Cátedra, Madrid, 1999  –  ODLOMCI (10 strana)
 6. Jorge Manrique, Coplas por la muerte de su padre, Ed. de Carmen Díaz Castañón. Castalia, Madrid, 2003- INTEGRALNO
 7. Garcilaso de la Vega, Poesías, Poesía castellana completa. Garcilaso de la Vega. Ed. de Consuelo Burell. Cátedra, 2002- ODLOMCI (40 strana)
 8. Garci Fernández de Montalvo, Amadís de Gaula, Ed. de J.M. Cacho Blecua. Cátedra, Madrid, 2001, vol.1 -ODLOMCI (10 strana)
 9. Ljiljana Pavlović-Samurović, Dalibor Soldatić, Španska književnost, Svjetlost, Sarajevo, Nolit, Beograd, 1985. (70 strana)
 10. Pedraza, Felipe B., Rodríguez, Milagros: Manual de literatura española, vols.1, 2, Tafalla, Cénlit, 1980 (150 strana)
 11. Alvar, Carlos, Edad Media, Alianza, Madrid, 2002 (100 strana)