Studijski program: Španski jezik i hispanske književnosti
Naziv predmeta: ŠPANSKA KNJIŽEVNOST 3
Struktura predmeta: Predavanja i vežbe (2+2 časa)
Studijsko područje: Španska književnost
Status predmeta: Obavezni predmet (OP)
Godina studija: III
Semestar: Peti
Broj ESPB bodova: 6
Šifra predmeta: 0815025


Profesori: dr Jasna Stojanović, vanr. prof. i Vladimir Karanović, saradnik u nastavi


Uslov
: Upisana treća godina. Položen ispit iz Španske književnosti 2.


Ciljevi predmeta
: Studenti će steći relevantna saznanja o periodu španskog baroka i njegovim političkim, društvenim i kulturnim obeležjima. Usvojiće informacije o književnim karakteristikama epohe, kao i najznačajnijim autorima i njihovim ostvarenjima. Stečena znanja moći će da primene u svrhu pravilnog razumevanja i tumačenja literarnih pojava španskog baroka. Biće osposobljeni da procene njihovu visoku umetničku vrednost i da prepoznaju na čemu ona počiva, kako u kontekstu španske književnosti, tako i celokupne svetske literarne baštine.


Sadržaj predmeta
: POJAM BAROKA u španskoj književnosti. Opšte karakteristike. Cultismo (culteranismo), conceptismo. ŠPANSKO NACIONALNO POZORIŠTE. Najznačajnije dramske  vrste: comedia nueva,tragedia, auto sacramental, entremés. Organizacija pozorišnog života; corrales de comedias. Lope de Vega. Artenuevodehacercomedias. Polemika o novoj komediji.Lopeove drame na teme iz nacionalne istorije i legende; komedije. Lopeovi sledbenici. Tirso de Molina. El burlador de Sevilla – nastajanje mita o don Huanu. Druga etapa nove komedije. Calderón de la Barca. Filozofska drama La vida es sueño. Ostala dela; El alcalde de Zalamea. Autosakramentali La vida es sueño i El gran teatro del mundo.


Metodologija i oblici nastave
: Predavanja, vežbe, diskusije, samostalan rad (istraživanje, pretraživanje, itd.), učenje uz pomoć kompjutera, itd.


Obavezna lektira i literatura

Lektira:
1. Lope de Vega, FUENTEOVEJUNA
2. Lope de Vega, EL MEJOR ALCALDE, EL REY
3. Tirso de Molina, EL BURLADOR DE SEVILLA Y CONVIDADO DE PIEDRA
4. Miguel de Cervantes, ENTREMESES , prevod
5. Pedro Calderón de la Barca, LA VIDA ES SUEÑO (comedia)
6. Pedro Calderón de la Barca, EL ALCALDE DE ZALAMEA

Sekundarna literatura:
1. Felipe B. Pedraza Jiménez y Milagros Rodríguez Cáceres, Historia de la literatura española, vols. 3, 4. Tafalla, Cénlit ediciones, 1980.
2. Jasna Stojanović, Špansko pozorište baroka. Beograd, Filološki fakultet, 2009.


Ocenjivanje

Prisustvo na času (procenat obaveznog prisustva – 75%): 5 %
Aktivno učešće na času (u diskusijama, debatama, vežbama  itd.): 5 %
Seminarski rad i/ili drugi domaći zadaci30%                                                                                          
Završni ispit (Na kraju semestra polaže se pismeni završni ispit iz dva segmenta. Prvi segment je test sa kratkim pitanjima u kojima se označava tačan odgovor, dopunjuje tačan odgovor ili odgovara na kratko teorijsko pitanje. Drugi segment je tumačenje kraćeg teksta iz dela pisca na programu, a analiza se radi na osnovu metodologije usvojene na časovima): 60 %
UKUPNO: 100%        


NAPOMENA
: Da bi položio ispit, student na svim pojedinačnim elementima ocene mora imati minimum 30% od ukupnog broja bodova (osim na prisustvu na času, gde je određen procenat od 75% pohađanih časova u semestru). Student koji nije ostvario sve predispitne obaveze nema pravo da polaže završni ispit. Student koji ne ispuni kriterijume za ispunjavanje predispitnih obaveza i ne položi završni ispit, nastavu iz istog predmeta pohađa u narednoj školskoj godini. Predispitne obaveze ispunjene tokom školske 2009/2010. godine važe do početka naredne školske godine.


Plan izvođenja nastave

Predavanja:

 1. Uvodno predavanje. Društveno-politička situacija u Španiji početkom XVII  veka.      
 2. Definicja baroka, trajanje, obeležja, glavni književni tokovi.
 3. Ekspanzija pozorišta u XVII veku. Organizacija pozorišnog života. Gradsko, dvorsko i versko pozorište.
 4. Pozorišni spektakl i njegovo izvođenje. Corrales de comedias. Comedianueva i género chico.
 5. Lope de Vega: Arte nuevo de hacer comedias. Polemika oko pozorišta.
 6. Klasifikacija Lopeovih dramskih dela. Drame na teme iz nacionalne istorije i legende: Fuenteovejuna, Peribáñez y el Comendador de Ocaña, El mejor alcalde el rey.
 7. Komedije: La dama boba. El perro del hortelano. Lopeovi sledbenici.
 8. Tirso de Molina i stvaranje mita o Don Huanu. El burlador de Sevilla y convidado de piedra.
 9. Ostale dramske vrste.Tragedija. Međuigra. Servantes, Kinjones de Benavente.
 10. Druga etapa nove komedije. Kalderon de la Barka. Filozofska drama La vida es sueño. 
 11. Kalderonove drame na nacionalne teme. El alcalde de Zalamea. Komedije časti. Komedije plašta i mača.
 12. Calderón. Autosacramental. Obeležja i način izvođenja. El gran teatro del mundo.


Vežbe:

 1. Upoznavanje studenata sa planom i programom.
 2. Tumačenje odlomka iz dela: Día de fiesta por la tarde, Juan de Zabaleta.
 3. Lope de Vega, biografija.
 4. Lope de Vega, čitanje i tumačenje odlomaka iz dela Arte nuevo de hacer comedias.
 5. Lope de Vega, čitanje i tumačenje odlomaka iz dela Fuenteovejuna.
 6. Tumačenje odlomka iz dela Tirsa de Moline El burlador de Sevilla y Convidado de piedra.
 7. Stavovi o dramskom stvaralaštvu: Tirso de Molina, čitanje i tumačenje odlomaka.
 8. Stavovi o dramskom stvaralaštvu: Migel de Servantes, čitanje i tumačenje odlomaka.
 9. Tumačenje odlomka iz jedne međuigre Migela de Servantesa.
 10. Tumačenje odlomka iz dela Pedra Kalderon de la Barke, La vida es sueño.
 11. Tumačenje odlomka iz dela Pedra Kalderon de la Barke, El gran teatro del mundo.
 12. Utvrđivanje pređenog gradiva.