SIGLOS DE ORO – KULTURNO-ISTORIJSKI KONTEKST
Šifra predmeta: 0815155
Obavezni predmet po izboru (OPI)
Trajanje: 1 semestar
Broj časova nedeljno (predavanja i vežbe): 2
Broj bodova: 3


Koordinatorka
:
Profesorka dr Jasna Stojanović


Vežbe
:
Željko Donić


Uslov za pohađanje predmeta
:
Upisana druga godina studija. Položen ispit iz Uvoda u studije hispanskih književnosti.


Sadržaj (opis) predmeta

Definisanje termina Siglos de Oro i kulturno-istorijski kontekst. Pojam renesanse. Rana i kasna renesansa. Istorijski kontekst renesanse. Ujedinjenje Španije u vreme Fernanda i Izabele, Katoličkih kraljeva. Rađanje ideje o jednoj državi, jednom narodu i jednoj veri.
Uspon kolonijalne sile i intervencionizam „velikih“ Habzburga. Priliv zlata i privreda. Evropska verska reformacija. Martin Luter. Filip II. Ratovi u Nizozemskoj. Rat protiv Engleske. Opadanje moći i siromašenje Španije nakon smrti Filipa II. Špansko društvo od 15 do 17 veka. Definicija Baroka. Kulturni izolacionizam i cenzura. Pitanje predestinacije i slobodne volje. Egzistencijalne dihotomije: život i smrt, san i java itd. Pesimizam 17. veka izazvan opadanjem moći španske države.


Cilj predmeta/ kursa

Studenti će bolje razumeti istorijske prilike 16. i 17. veka i povezati ih sa znanjima stečenim na časovim jezika i književnosti. Razvijaće lični kritički stav koji će im omogućiti da donose sopstvene zaključke o istorijskoj epohi, kulturnom kontekstu i umetničkim delima ovog perioda. Studenti će naučiti da određena dela, autore i događaje posmatraju kroz kontekst tj.  kao deo jedne šire istorijske i kulturne celine.


Metodologija i oblici nastave

Predavanja, čitanje dela, tumačenje i analiza tekstova, pisani radovi, ekspozei i rasprave.  
Samostalan rad, učenje uz pomoć kompjutera.


PLAN IZVOĐENJA NASTAVE (KALENDAR ČASOVA)

 1. Uvodno predavanje. Upoznavanje studenata s planom i programom. Određenje termina Siglos de Oro, kultura, istorija i kontekst
 2. Srednji vek i antička kultura. Pismenost i način života. Uspon italijanskih i nizozemskih gradova u kasnom srednjem veku.
 3. Manufaktura, cehovi, gilde i esnafi. Vizantija kao čuvar antičkih tekovina. Pojava prvih umetnika renesanse. Pojam renesanse.
 4. Rana i kasna renesansa. Renesansa na severu. Istorijski kontekst renesanse: Pad Carigrada i Kolumbovo otkriće Amerike.  Centralizacija evropskih država.
 5. Ujedinjenje Španije u vreme Fernanda i Izabele, Katoličkih kraljeva. Rađanje ideje o jednoj državi, jednom narodu i jednoj veri. Španska inkvizicija. Progon Jevreja i Mavara.
 6. Uspon kolonijalne sile i intervencionizam „velikih“ Habzburga. Vladavina Karla V. Erazmo Roterdamski. Osnivanje Jezuitskog reda Ignasija Lojole.
 7. PARCIJALNI ISPIT
 8. Osvajanje carstva Inka i Asteka. Kolonijalno uređenje države. Priliv zlata i privreda. Las Kasas i teološka rasprava o pravima Indijanaca. Evropska verska reformacija. Martin Luter. Tridentski sabor. Augzburška veroispovest.
 9. Filip II. Ratovi u Nizozemskoj. Rat protiv Engleske. Odnosi u Evropi Tokom 16 veka. Bitka kod Lepanta. Opadanje moći i siromašenje Španije nakon smrti Filipa II.
 10. Špansko društvo od 15 do 17 veka. Crkva, Plemstvo, narod. Doživljaj morala i časti u španskom društvu od 15 do 17 veka. Stari i novi hrišćani. Čistota krvi. Ley de Mayorazgo.
 11. Definicija Baroka. Špansko slikarstvo 16 i 17. veka. Arhitektura i imperija. Kulturni izolacionizam i cenzura.
 12. Asketizam i misticizam. Pitanje predestinacije i slobodne volje. Egzistencijalne dihotomije: život i smrt, san i java itd. Pesimizam 17. veka izazvan opadanjem moći španske države. Humor i satira kao izrazi kritičkog duha.
 13. ZAVRŠNI ISPIT


OCENJIVANJE:

Prisustvo na času : Procenat prisustva na časovima : 75% – 5 poena
Aktivno učešće na času : u diskusijama, debatama, vežbama  itd. – 10 poena
Seminarski rad: Studenti se upoznaju sa osnovama pismenog akademskog izražavanja; studenti tokom procesa izrade ispunjavaju osnovne tehničke, sadržinske i tematske zahteve jednog naučnog rada. – 20 poena

Završni ispit: Na kraju semestra polaže se pismeni završni ispit. Ispit je dat u obliku testa, sa kratkim pitanjima u kojima se označava tačan odgovor, dopunjuje tačan odgovor ili odgovara na kratko teorijsko pitanje iz gradiva predviđenog planom i programom. – 65 poena


Obavezna lektira i literatura
:
1. Baho Alvares, Fe i Hil Pećaroman, Hulio, Istorija Španije, Prevela sa španskog Biljana Bukvić, Beograd: Klio, 2003.
2. Samardžić, Nikola, Uvod u istoriju Španije: periodizacija i hronologija, Beograd: Instituto Cervantes, 2004. 
3. Samardžić, Nikola, Karlo V, Beograd: Službeni list SRJ, 2001.
4. Dominges Ortis, Antonio, Španija: Tri milenijuma istorije. Beograd: Čigoja, 2003.
5. Samardžić, Nikola, Istorija Španije: od Altamire do današnjih dana pola miliona godina. Beograd: Plato, 2003.
6.  J.H. Elliot (ed.), The Hispanic World. Civilization and Empire. Europe and the Americas. Past and Present, London, Thames&Hudson, 1991.
7. De las Kasas Bartolome, Kratak izveštaj o uništavanju Indija, Beograd, Filip Višnjić, 2002.
8. Izquierdo-Todorović, Silvia, Introducción a la Civilización Latinoamericana / Uvod u latinoameričku civilizaciju. Belgrado: Megatrend Universidad de Ciencias Aplicadas / Beograd: Megatrend univerzitet primenjenih nauka, 2005.


Teme za seminarske radove i eseje

Siglos de Oro – kulturno istorijski kontekst

 1. Pohvala Ludosti, Erazmo Roterdamski. Profil knjige i autora
 2. Katolički kraljevi, rad na ujedinjenju Španije
 3. Karlos V, portret vladara i vladavine
 4. Italijanska i španska renesansa, uporedni prikaz
 5. Španija i Nizozemska, sukob i kulturni uticaji
 6. Špansko slikarstvo renesanse i baroka
 7. Arhitektura i španska imperijalna moć
 8. Slobodna volja i predestinacija
 9. Jezuitski red, delovanje u Španiji i Kolonijama
 10. Filip II, portret vladara i vladavine
 11. Odnos Karla V i Filipa II prema reformaciji
 12. Evropa posle Lutera, uloga Španije u verskim ratovima
 13. Pokrštavanje Mavara i Jevreja: „čistota krvi“ i „novi hrišćani“
 14. Španska inkvizicija; zločin i kazna
 15. Otkriće i osvajanje Novog Sveta