Školska godina: 2005/06.
Predmet: Španski jezik 1
Trajanje: 2 semestra (I i II)


Nastavnik: dr Jelena Rajić
Saradnici: Maja Andrijević, mr Ana Kuzmanović, Silvia Izquierdo Todorović, Srđa Sardelić, Jenny Grac, Luis Antonio Monzó Jiménez.


Intenzivni kurs jezika uz uvod u fonetiku i morfosintaksu španskog jezika.
Na prvoj godini studija studenti imaju dva časa predavanja i intenzivni kurs španskog jezika od osam časova vežbi sa saradnicima. U okviru kursa stiču osnovni jezički fond kao i osnovna znanja iz fonetike i morfosintakse.
Uvođenje u korišćenje lingvističkih priručnika i rečnika uz selektivnu bibliografiju.


1. TEME IZ GRAMATIKE

1.1 Akcentuacija
1.1.1 Osnovna pravila akcentuacije
1.1.2 Diftonzi
1.1.3 Triftonzi
1.1.4 Hijati
1.1.5 Dijakritički akcenat

1.2 Imenica
1.2.1 Rod
1.2.2 Broj

1.3 Pridev
1.3.1 Rod
1.3.2 Broj
1.3.3 Stepen
1.3.4 Slaganje

1.4 član
1.4.1 Vrste
1.4.2 Oblik

1.5 Zamenica
1.5.1 Lične zamenice                
1.5.2 Pokazne zamenice
1.5.3 Prisvojne zamenice
1.5.4 Odnosne zamenice
1.5.5 Upitne i uzvične zamenice
1.5.6 Brojne zamenice
1.5.7 Neodređene zamenice

1.6 Glagoli
1.6.1 Lice i broj
1.6.2 Vreme, način i vid
1.6.3 Bezlični oblici

1.7 Sveze
1.7.1 Predlozi
1.7.2 Veznici


2. TEME IZ KONVERZACIJE

2.1 La Navidad en España y la historia de los villancicos
2.2 Los medios de comunicación en España
2.3 La inmigración en España
2.4 Los principales museos estatales españoles
2.5 La ensenanza en España: ayer y hoy
2.6 La literatura y el cine: “La lengua de las mariposas”
2.7 Las Madres de Plaza de Mayo
2.8 Los españoles y el fin de semana
2.9 La transición española: Don Juan Carlos I, Rey de España
2.10 España
2.11 Hispanoamérica


BIBLIOGRAFIJA:

Castro, F. (1996): Uso de la gramática española. Elemental. Madrid: Edelsa.
Castro, F. (1997): Uso de la gramática española. Intermedio. Madrid: Edelsa.Gómez, R. (Coord.)  (2002): Prisma Comienza. Libro del alumno. Madrid: Edinumen.
Gómez, R, y C. Oliva (Coords.) (2003): Prisma Continúa. Libro del alumno. Madrid: Edelsa.
González Hermoso, A, y M. Sánchez Alfaro (1994): Español lengua extranjera. Curso práctico. Nivel 2. Madrid: Edelsa.
González Hermoso, A, y M. Sánchez Alfaro (1995): Español lengua extranjera. Caso práctico. Nivel 1. Madrid: Edelsa.
González Hermoso, A, J.R. Cuenot, y M. Sánchez Alfaro (1994): Gramática de español lengua extranjera. Madrid: Edelsa.
Izquierdo-Todorović, S. (2004): Početni tečaj španskog  jezika sa rečnikom. Beograd: Naučna.


ISPIT:

Student može da bira jedan od dva modela ocenjivanja:

Model parcijalnih ispita. Sastoji se od polaganja tri ispita:
– Prvi parcijalni ispit se održava u januaru i sastoji se od testa iz gramatike (pravopis i morfologija) koji traju 45 minuta. Da bi se položio ovaj parcijalni ispit mora se dobiti najmanje ocena 6.
– Drugi parcijalni ispit se održava u maju i ima dva dela: pismeni i usmeni deo. Pismeni deo se sastoji od diktata, razumevanja teksta i testa iz gramatike (pravopis i morfologija) i traje 90 minuta. Na usmenom delu se govori o temama iz konverzacije koje su obuhvaćene programom; usmeni ispit traje približno 10 minuta. Da bi se položio drugi parcijalni mora se dobiti najmanje ocena 6 i na pismenom i na usmenom delu.
– Treći parcijalni ispit se održava u junu i sastoji se od dva prevoda (prevod sa srpskog na španski i prevod sa španskog na srpski) i traje 180 minuta. Da bi se položio treći parcijalni mora se dobiti najmanje ocena 6 na svakom od prevoda.
Studenti koji se odluče za model parcijalnih ispita položiće predmet ukoliko dobiju pozitivnu ocenu na svakom od tri parcijalna ispita.

Model završnog ispita.
Sastoji se od polaganja jednog ispita u junu. Ovaj završni ispit polažu i studenti koji nisu položili prvi ili drugi parcijalni ispit.

Završni ispit sadrži pismeni i usmeni deo. Eliminatorni pismeni deo ispita čine:
Prvog dana:
1) diktat
2) comprensión de lectura: rezime na španskom jeziku pročitanog teksta u 4-5 rečenica ili pitanja u vezi sa razumevanjem teksta
3) gramatički test (pravopis i morfologija)
Trajanje: 90 minuta.


Drugog dana:
4) prevod oko 10 redova nepoznatog teksta sa srpskog na španski jezik
5) prevod oko 10 redova nepoznatog teksta sa španskog na srpski jezik
Pri prevođenju se mogu koristiti jednojezični španski rečnici. Trajanje: 3 sata.

Usmeni deo ispita obavlja se na španskom jeziku i sastoji se od tema iz konverzacije koje su obuhvaćene programom. Traje približno 10 minuta.