Školska godina: 2006/07.
Predmet: ŠPANSKI JEZIK 2
Trajanje: 2 semestra (III i IV)

 

Nastavnik: prof. dr Jelena Filipović
Saradnici: mr Ivana Vučina, Srđa Sardelić, Inmaculada Gallegos Polonio.


Predmet Španski jezik II sastoji se iz sledećih delova: fonetika i fonologija španskog jezika, morfologija (morfosintaksa) španskog jezika, prevođenje sa španskog na srpski i sa srpskog na španski, konverzacija na španskom jeziku i seminar iz španskog jezika II. Studenti će za svaku od komponenti ovog predmeta detaljnija obrazloženja i informacije o tome gde mogu nabaviti potrebnu literaturu dobiti od referentnih nastavnika i saradnika.


Pored godišnjeg ispita koji je opisan u gore navedenom programu, studentima se nudi mogućnost da ispit iz Španskog jezika II polože kroz tri parcijalna pismena ispita i dva usmena ispita/intervjua koji će se organizovati tokom školske godine, uz deo ispita iz prevođenja koji se obavlja u redovnim ispitnim rokovima po završetku oba semestra. Svaki od parcijalnih ispita pokrivaće jedan deo sadržaja programa koji se odnose na fonetiku, fonologiju i morfologiju španskog jezika i konverzaciju. STUDENT KOJI SE ODLUČI ZA OVAKAV NAČIN POLAGANJA ISPITA MORA IZAÆI NA SVE PARCIJALNE ISPITE I NA OBA INTERVJUA KOJI ĆE BITI ORGANIZOVANI U TERMINIMA REDOVNIH ČASOVA VEŽBANJA IZ ŠPANSKOG JEZIKA I KONVERZACIJE PREMA UNAPRED ODREÐENOM RASPOREDU. Ukoliko student dobije kumulativnu prelaznu ocenu na parcijalnim ispitima, a ne položi deo ispita iz prevođenja, u narednim rokovima polaže samo deo ispita iz prevođenja. Ukoliko student ne dobije kumulativnu prelaznu ocenu na parcijalnim ispitima i intervjuima, na kraju prolećnog semestra polaže kompletan ispit prema specifikacijama iz nastavnog programa. Studenti koji ne žele da iskoriste mogućnost polaganja parcijalnih ispita, na kraju prolećnog semestra polažu kompletan ispit prema specifikacijama iz nastavnog programa. Svi studenti takođe moraju dobiti prelaznu ocenu na seminarskom radu iz Španskog jezika 2.


RASPORED I SADRŽAJ ISPITA IZ FONETIKE, FONOLOGIJE I MORFOLOGIJE ŠPANSKOG JEZIKA (Ispiti će se polagati na redovnim časovima Španskog jezika 2):

Parcijalni ispit I: 3. nedelja februara 2007. Sadržaj: Fonética y fonología: el estudio de sistemas de sonidos, la transcripción fonética, la fonética articulatoria y las cinco familias de sonidos, las vocales espanolas; las deslizantes espanolas, la sílaba espanola, los diptongos, la silabificación y la resilabificación en espanol, Morfología: la ortografía espanola, introducción al estudio de morfología, el sustantivo espanol, el adjetivo espanol, verbos SER y ESTAR.
Parcijalni ispit II: 4. nedelja aprila 2007. Sadržaj: Fonética y fonología: las oclusivas sonoras, las fricativas y las nasales espanolas; Morfología: los determinates espanoles (el artículo, demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales).
Parcijalni ispit III: 3. nedelja maja 2007. Sadržaj: Fonética y fonología: las líquidas espanolas, el acento prosódico en espanol, la entonación espanola, las combinaciones vocálicas en espanol ; Morfología: los pronombres espanoles, pronombres personales, preposiciones, preposiciones POR y PARA, el adverbio espanol.

RASPORED USMENIH ISPITA/INTERVJUA (Usmeni ispiti će se polagati na redovnim časovima vežbanja iz konverzacije):

Intervju I: 1. nedelja decembra 2006.

Prisma B1

Intervju II: 4. nedelja aprila 2007.

Prisma B2

OCENA KROZ KONTINUIRANU EVALUACIJU:

Parcijalni ispit I 10% (fonética, fonología y morfología)
Parcijalni ispit II 15% (fonética, fonología y morfología)
Parcijalni ispit III 15% (fonética, fonología y morfología)
Ukupno 40%

Intervju 5%
Intervju 5%
Ukupno 10%

Prevodi 40%
Grupni projekat 10%

KONAČNA OCENA 100%


DISTRIBUCIJA KONAČNE OCENE:

61% – 67% 6 (šest)
68% – 75% 7 (sedam)
76% – 85% 8 (osam)
86% – 92% 9 (devet)
93% – 100% 10 (deset)


Studenti koji se opredele za klasičan način polaganja ispita i studenti koji ne postignu zadovoljavajuće rezultate na parcijalnim ispitima posle četvrtog semestra polažu eliminatorni pismeni deo ispita koji čine:


Prvog dana:
1) compresión auditiva (pitanja u vezi sa razumevanjem teksta koji čita nastavnik ili saradnik)
2) comprensión de lectura: rezime na španskom jeziku pročitanog teksta u 7-10 rečenica ili pitanja u vezi sa razumevanjem teksta
3) test iz ortografije
4) gramatički test: test iz fonetike/fonologije i morfologije španskog jezika i teorijsko pitanje iz ovih oblasti
Trajanje: 90 minuta.


Drugog dana:
5) prevod 10-15 redova nepoznatog teksta sa srpskog na španski jezik
6) prevod 10-15 redova nepoznatog teksta sa španskog na srpski jezik
Pri prevođenju se mogu koristiti jednojezični španski rečnici. Trajanje: 3 sata.


Usmeni deo ispita čine:
· konverzacija na teme obrađivane na časovima
· rezime pročitanog nepoznatog teksta na španskom jeziku u 2-3 rečenice
· analiza struktura i leksičkih jedinica iz pročitanog teksta
Usmeni deo ispita obavlja se na španskom jeziku. Vreme za pripremu: 15 minuta.