ENGLESKI JEZIK – ZAVRŠNI


Ovaj predmet ostvaruje se kroz dva programa koji podrazumevaju sistematsko unapređivanje komunikativne kompetencije studenata tokom IV semestra do ishodišnog nivoa A2+, odnosno B2 (prema Zajedničkom evropskom okviru za žive jezike – integralni tekst dostupan je na http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf), u zavisnosti od predznanja koje studenti imaju na početku kursa. Programi se izvode kroz dva dvosemestralna kursa. Na početku školske godine studenti rade test kojim se određuje ulazni nivo znanja i na osnovu rezultata tog testa raspoređuju se u grupe.

Semestar: I, II, III i IV
Oblik nastave i fond časova: Studenti pohađaju 4 časa vežbanja nedeljno. Vežbanja se odvijaju po grupama.
Nastavnici/saradnici: Bojana Gledić, Nenad Tomović, Ana Tomović

ENGLESKI JEZIK KAO IZBORNI OP STRANI JEZIK
(izlazni nivo A2+ posle IV semestra)


Ciljevi kursa: Student koji uspešno završi nivo A2 Engleskog jezika – OP Strani jezik stiče osnovne sposobnosti komuniciranja na engleskom jeziku. U stanju je da razume rečenice i frekventne izraze koji su u vezi sa najrelevantnijim oblastima. Na primer, može da pruži i razume osnovne informacije vezane za lične podatke i porodicu, zaposlenje, svoje neposredno okruženje, da pruži opis svoje kuće, grada, zemlje i slično, kao i da se snalazi u svakodnevnim situacijama (u javnom prevozu, prodavnicama, da pruži i da razume osnovne instrukcije i uputstva, itd.) Student sa nivoom znanja A2 može da komunicira na jednostavan i rutinski način,obavljajući direktnu razmenu informacija o poznatim i svakodnevnim temama, koristeći se jednostavnim sintaksičkim konstrukcijama, uz upotrebu osnovne i frekventne leksičke građe, koju obično povezuje prostim konektorima (npr. because, and, but). U stanju je da čita i razume kraće tekstove, prospekte, reklame, obaveštenja i slično.

Sadržaj kursa:

Gramatika
Vremena
Prosto sadašnje vreme (potvrdne rečenice, uvođenje pomoćnog glagola do, pitanja i odrične rečenice). Osnovna grafemska pravila za nastavak -s; Sadašnje trajno vreme (upitne i odrične rečenice; Razlika između sadašnjeg prostog i trajnog vremena. Prosto prošlo vreme (potvrdne, upitne, odrične rečenice); Pravilni i nepravilni glagoli; Trajno prošlo vreme (potvrdne, upitne i odrične rečenice); Razlika u upotrebi između prošlog prostog vremena i trajnog prošlog vremena; sadašnji perfekat (potvrdne, upitne i odrične rečenice); Upotreba priloga for, since i ago; Razlika između prostog prošlog vremena i sadašnjeg perfekta; Buduće vreme; Upotreba modalnih glagola will i shall za izražavanje budućeg vremena; Upotreba konstrukcije going to za izražavanje budućeg vremena.

Modali
Osnovno značenje i upotreba modalnih glagola: can, could, may, might,, must/mustn’t, need,should, would.

Pasiv
Građenje i osnovna upotreba pasivnih konstrukcija: pasiv prostog sadašnjeg vremena i prošlog prostog vremena.

Indirektan govor i slaganje vremena: osnovna upotreba (potvrdne rečenice i imperativi).

Kondicionalne rečenice: I kondicional.

Question tags

Imenice i zamenice
Jednina i množina imenica; Brojive i nebrojive imenice; Pravila pisanja nastavka -s za množinu; Determinatori uz brojive i nebrojive imenice (some, any, (a) few, (a) little,much, many, a lot); Pokazni determinatori i zamenice (this/these, that/those); Lične zamenice; Prisvojni determinatori i zamenice; Neodređene zamenice; Odrične zamenice; Povratne zamenice; Osnovna upotreba relativnih zamenica.

Članovi
Osnovna upotreba i funkcija neodređenog (a) i određenog člana (the).

Pridevi i prilozi
Sintetička komparacija prideva; analitička komparacija prideva; Građenje priloga od prideva; poređenje priloga.

Leksika
a) Vokabular Predlozi. Osnovna upotreba predloga za vreme i mesto (on, at, in, under, behind, to,etc); Frekventne fraze sa predlozima (afraid of.., on holiday, good at, in time); Frekventne kolokacije sa predlozima (look at, wait for, listen to, etc); Fraze i izrazi za davanje instrukcija, za uljudno obraćanje, traženje informacija i sl.

b) Obrada tekstualne građe koja uključuje vokabular koji pokriva teme iz svakodnevnog života. Obrada tekstova adekvatnog nivoa u kojima se opisuju događaji i ličnosti, vesti, zatim tekstova u kojima se obrađuje vokabular vezan za određene životne situacije (npr. u kupovini, pri putovanju, na javnim mestima, osnovni vokabular vezan za sport i zabavu, muziku i film itd).

Spisak literature:
a) obavezna:
Izbor tekstova i vežbanja za Engleski jezik kao izborni predmet (A2) – I godina
Murphy, Raymond. 1994. Essential English Grammar. Cambridge: Cambridge UP.

b) preporučena
Bazični rečnik engleskog jezika (The General Service List of English Words, published in the Carnegie Interim Report on Vocabulary Selection, compiled and edited by M. West)

Preduslovi za upisivanje

Student koji pohađa Engleski kao izborni na A2 nivou mora imati nivo znanja ekvivalentan nivou A1 znanja stranog jezika Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike tj. mora imati osnovna znanja o engleskom jeziku ili završen početni kurs engleskog jezika.

Obaveze studenata
Predispitne obaveze: Studenti su obavezni da redovno pohađaju nastavu i da aktivno učestvuju u radu na času (najmanje 80% časova). Studenti polažu po jedan kolokvijum u I i u II semestru. Prvi kolokvijum testira gramatiku i vokabular, a drugi obuhvata discipline koje su zastupljene i na pismenom delu ispita: gramatiku, vokabular i diktat. Kolokvijume mogu polagati isključivo studenti koji ispune obavezu redovnog pohađanja nastave i učešća na času. Studenti koji kroz kolokvijume ostvare rezultat od najmanje 66% oslobođeni su polaganja pismenog dela ispita. Termini polaganja kolokvijuma biće unapred istaknuti na oglasnoj tabli Katedre za anglistiku, a studenti se u predviđenim terminima prijavljuju za polaganje kolokvijuma kod predmetnog nastavnika. Svaki položeni kolokvijum studentu se upisuje u indeks.

Ispit
Ispit se polaže posle II semestra i sastoji se od pismenog i usmenog dela, oba na engleskom jeziku. Uslov za pristupanje usmenom delu ispita je položen pismeni deo ispita. Konačna ocena izvodi se iz ocena sa pismenog dela ispita (odnosno kolokvijuma) i usmenog dela. Pismeni ispit sastoji se od 3 dela: diktat, gramatički test i test vokabulara. Na usmenom delu ispita studenti čitaju kratak tekst (obrađen na času), odgovaraju na nekoliko pitanja u vezi sa njim, zatim opisuju sliku i daju svoje mišljenje o temi koja je napisana ispod svake slike.