FRANCUSKI JEZIK – ZAVRŠNI


PROGRAM

Fonetika. Izgovor francuskih glasova (sa posebnim osvrtom na one glasove koji su karakteristični za francuski jezik). Vezivanje. Spajanje. Elizija. Intonacija rečenice.

Pravopis
. Pravopisni znaci. Interpunkcija. Dijakritički znaci.

Građenje reči
. Derivacija. Derivacija pomoću prefiksa. Derivacija pomoću sufiksa (izvođenje imenica, prideva, i glagola). Neprava derivacija: substantiviranje prideva i infinitiva. Kompozicija.

Gramatika
. Rod imenica i prideva. Množina imenica i prideva. Pridevska grupa. Mesto prideva uz imenicu. Pridevi čije je mesto promenljivo.

Determinanti
. Članovi, prisvojni i pokazni determinanti, brojevi i neodređeni determinanti. Determinanti u funkciji zamenice: posesiv, demonstrativ, brojevi i neodređene reči. Prave neodređene zamenice. Sintaksa članova. Određeni član. Neodređeni član. Partitivni član.

Lične zamenice
. Zamenice za sva lica: pregled oblika, mesto nenaglašenih oblika, posebna upotreba nenaglašenih oblika, naglašeni oblici i njihova upotreba. Priloške zamenice en i y.

Glagoli
. Gradnja glagolskih oblika. Podela glagola. Vrste glagola (pomoćni, nepotpuni, unipersonalni, pronominalni). Slaganje glagola sa subjektom. Slaganje participa u pridevskoj i rečeničnoj upotrebi. Glagoli koji dopuštaju atribut. Neprelazni glagoli. Prelazni glagoli.

Infinitni glagolski oblici
. Infinitiv. Infinitna rečenica. Particip i gerundiv. Glagolska upotreba. Pridevska upotreba. Participska rečenica.

Finitni glagolski oblici
. Glagolski načini: indikativ, subjunktiv, kondicional. Glagolski aspekti: perfektivni i imperfektivni aspekt; iterativni aspekt. Upotreba prostih vremena indikativa. Složena vremena indikativa: upotreba. Prosta i složena vremena subjunktiva.

Prilozi
. Pregled priloga prema vrstama. Priloška funkcija prideva.

Predlozi
.

Rečenice
. Struktura proste rečenice. Elipsa rečeničnih delova. Naglašavanje rečeničnih delova. Poziciono naglašavanje.

Modalitet rečenice
. Deklarativni, interogativni (direktno i indirektno pitanje), eksklamativni i imperativni modalitet.

Forma rečenice
. Negacija: nenaglašeni oblik, naglašeni oblik.

Pasiv
. Transformacija aktiv – pasiv.

Složena rečenica
. Međusobni odnosi rečenica u složenoj rečenici.

Jukstapozicija
.

Koordinacija
. Veznici za koordinaciju.

Subordinacija
. Veznici za subordinaciju.

Polivalentni vezni elementi
: que, comme, si, sans que.

Slaganje vremena
. Sintaksa zavisnih rečenica. Kompletivna rečenica. Relativna rečenica. Sintaksički opis: antecedens, glagolski način.

Komparativne rečenice
. Poređenje jednakosti. Poređenje nejednakosti. Paralelni sistemi: poređenje jednakosti, proporcijalna komparacija.

Temporalne rečenice
. Odnos anteriornosti, simultanosti i posteriornosti. Upotreba veznika. Upotreba vremena.

Kauzalne rečenice
. Sfera veznika parce que. Sfera veznika puisque. Kauzalne konstrukcije.

Koncesivne rečenice
. Upotreba veznika.

Opozitivne rečenice
. Upotrebe veznika.

Finalne rečenice
. Izražavanje zelje. Upotreba veznika. Izražavanje namere; obrti sa infinitivom (pour + infinitiv). Finalne konstrukcije.

Konsekutivne rečenice
. Upotreba veznika. Konsekutivne konstrukcije sa infinitivom.

Hipotetičke rečenice
. Upotreba veznika si: osnovni tipovi rečenica sa si i ostale strukture sa si. Drugi veznici. Koncesivna hipoteza: upotreba veznika, jukstapozicija.

Restrikcija
. Restrikcija u prostoj rečenici. Zavisne restriktivne rečenice.


Literatura:
1. DRAŠKOVIC, (V.). – Gramatika francuskog jezika za osnovnu školu. – Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 1979.
2. PAPIC, (M.). – Gramatika francuskog jezika. Strukturalna morfosintaksa. – Zavod za udžbenike i nastavna sredstava, Beograd, 1984.
3. POLOVINA, (P.). – Francuski pravopis (sa vežbama u laboratoriji i slušaonici). Naučna knjiga, Beograd, 1977.
4. IZBOR TEKSTOVA ZA FRANCUSKI KAO IZBORNI JEZIK. (skripta).
5. LE NOUVEAU BECHERELLE. L’art de conjuger. – Hatier, Paris, 1980.


Opis ispita: pismeni i usmeni.
Pismeni: diktat; prevod sa francuskog jezika lakšeg književnog teksta XX veka bez upotrebe rečnika, prevođenje sa srpskog na francuski 15 rečenica.
Usmeni: prevođenje sa francuskog na srpski težeg poznatog teksta uz gramatičku analizu, razgovor na temelju poznatog teksta.
Napomena: studenti koji su slušali predmet 6 semestara polažu ispit sa studentima III godine francuskog jezika i književnosti (pismeni).