Program iz Latinskog jezika kao obaveznog predmeta na grupama:

• Francuski jezik i književnost
• Rumunski jezik i književnost
• Španski jezik i hispanske književnosti

kao izbornog predmeta na grupama:
• Opšta lingvistika
• Srpski jezik i književnost sa opštom lingvistikom


Trajanje:

Grupa za francuski jezik i književnost: četiri semestra po četiri časa nedeljno;
Grupa za rumunski jezik i književnost: četiri semestra, prva dva semestra po četiri časa nedeljno, druga dva po dva časa nedeljno;
Grupa za španski jezik i hispanske književnosti: dva semestra po četiri časa nedeljno;
Grupa za opštu lingvistiku: četiri semestra po četiri časa nedeljno;
Grupa za srpski jezik i književnost sa opštom lingvistikom: četiri semestra po četiri časa nedeljno.


Cilj nastave:

Sticanje osnovnih znanja iz fonetike, morfologije i sintakse na odabranim književnim tekstovima iz klasičnog, poklasičnog i srednjevekovnog latiniteta; upoznavanje sa elementima istorijske gramatike latinskog jezika. Ovim se studeni osposobljavaju za samostalno prevođenje latinskih tekstova, kao i za olakšano praćenje i izučavanje istorijske gramatike jezika koji studiraju.


Gradivo:

1. Fonetika: latinski alfabet. Izgovor. Akcenat. Glasovne promene.

2. Morfologija: karakteristike imenske promene (padež, rod, broj ). Deklinacija imenica i prideva. Komparacija prideva i priloga (pravilna, opisna, supletivna, nepotpuna ). Zamenice. Brojevi. Predlozi. Glagoli: navođenje latinskog glagola. Građenje osnova. Vremena i načini. Aktiv i pasiv. Perifrastična konjugacija. Verba deponentia, anomala, defectiva, impersonalia.

3. Sintaksa: rečenica i rečenični delovi. Sintaksa padeža. Accusativus cum infinitivo, nominativus cum infinitivo. Gerund i gerundiv. Participi. Ablativus absolutus. Upotreba nezavisnog i zavisnog konjuktiva. Consecutio temporum. Zavisne rečenice.

4. Tekstovi: u prvom i drugom semestru obrađuju se, po izboru, odlomci iz srednjevekovnog latiniteta. U trećem i četvrtom semestru obrađuju se, po izboru, odlomci iz klasične i poklasične književnosti.


Ispiti

Godišnji ispit – posle drugog semestra – polažu usmeno studenti svih grupa na kojima je ovaj predmet obavezan. Na usmenom ispitu kandidat treba da pročita, prevede i analizira deset do petnaest redova teksta koji je obrađivan na časovima. Analiza teksta bazira se na morfologiji, obuhvata i deo sintakse (bez verba anomala, sintakse padeža i sintakse rečenice).

Godišnji ispit (Latinski jezik II ) – posle četvrtog semestra – polažu usmeno studenti Grupe za francuski jezik i književnost i Grupe za rumunski jezik i književnost. Na usmenom ispitu kandidat treba da pročita, prevede i analizira deset do petnaest redova teksta koji je obrađivan na časovima. Analiza teksta bazira se na sintaksi rečenice i sintaksi padeža.

Završni ispit – posle četvrtog semestra – pismeno i usmeno polažu studenti Grupe za opštu lingvistiku. Pismeni ispit čini test koji se sastoji iz gramatičkih pitanja i prevoda nekoliko rečenica iz tekstova obrađivanih na časovima. Usmeni ispit identičan je usmenom ispitu Grupe za srpski jezik i književnost sa opštom lingvistikom.


Udžbenici:

1. Milan Budimir, Litterae Latinae, šesto izdanje, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1996.

2. Bojana Siljacki – Manević, Gramatika latinskog jezika, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1996.