Katedra za iberijske studije
Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

METODIKA NASTAVE ŠPANSKOG JEZIKA
PROLEĆNI I JESENJI SEMESTAR 2008.


Literatura:

  • Alonso, Encina 1994. ¿Cómo ser profesor/a y querer a seguir siéndolo? Madrid: Edelsa.
  • Concejo de Europa. 2002. Marco de Referencia europeo para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas. Madrid: Instituto Cervantes.
  • Council of Europe. 2001. Common European Framework for Languages: learning, teaching assessment. Cambridge University Press.
  • Filipović, Jelena. 2000. Integralni pristup evaluaciji znanja u nastavi stranih jezika. Primenjena lingvistika 1: 118-128.
  • Filipović, Jelena. 2001. Fokus na formu (FnaF) u savremenoj metodici nastave stranih jezika. Savremene tendencije u učenju i nastavi stranih jezika. Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore, Nikšić, str. 91-110.
  • Filipović, Jelena. 2001. Interlanguage and error analysis in SLA theory: an account of the ESL syllable structure acquisition by Serbian native speakers. Filološki pregled XXVIII 1-2: 177-189.
  • Grupo de autores. 1990. Didáctica de las segundas lenguas. Madrid: Santillana.
  • Richards, Jack C. y Theodore S. Rodgers. 2001. Enfoques y métodos en la enseñanza de lenguas. Madrid: Cambridge University Press.
  • Savić, Jelena M. 1996. "Komunikativna kompetencija u nastavi stranih jezika", Glossa:, II (1): 27-34.


Raspodela ocene:

Parcijalni ispit: 35%
Seminarski rad: 10%
Hospitovanje: 10%
Grupna prezentacija na času: 10%
Završni ispit: 35%
Ukupno: 100%


Seminarski rad: do 7 autorskih kucanih strana (12.600 slovnih znakova sa razmakom između reči) sa odgovarajućom bibliografijom na temu iz primenjene lingvistike u dogovoru sa nastavnikom. Rad se priprema i piše u skladu sa Priručnikom iz akademskog pisanja koji se nalazi u biblioteci Katedre.

Hospitovanje: prisustvo na najmanje dva nastavna časa španskog jezika u Filološkog gimnaziji, ili u nekom od instituta za strane jezike. Prisustvo studenata potvrdjuju predmetni nastavnici, odnosno instruktori svojim potpisom na za to predvidjenom formularu. Studenti su obavezni da u formular unesu svoje kritičko mišljenje o časovima kojima su prisustvovali. Popunjeni formulari donose se na završni ispit.

Prezentacija: jednog od poglavlja iz knjige Didáctica de las segundas lenguas. u dogovoru sa nastavnikom. Prezentacija mora biti PRAKTIČNA i mora uključiti DEMONSTRACIJU nekih od nastavnih tehnika koje se predstavljaju.


TEME:
Terminologija:
Metodika nastave i Primenjena lingvistika
Gramatike: vrste i funkcije
Pristup, metod, tehnika
Maternji jezik, ciljni jezik, strani jezik, prvi jezik, drugi jezik
Jezičke veštine
Kompetencija/Performansa
Komunikativna kompetencija
Usvajanje/Učenje
Međujezik
Transferencija
Metodi u nastavi jezika:
Gramatičko-prevodni metod
Inovacije u nastavi stranih jezika u 19. veku
Reformistički pokret
Direktni metod
Oralni pristup i situaciona nastava jezika
Audiolingvalni metod
Komunikativna nastava
TPR
Prirodni pristup
Učenje jezika u zajednici
Sugestopedija
La via silenciosa
Komunikativna nastava u praksi:
Usmena produkcija
Pisana produkcija
Usmeno razumevanje
Razumevanje pisanog teksta
Principi izbora udžbenika
Primena udžbenika u nastavi jezika
Pomoćni materijali u nastavi jezika
Igre u nastavi jezika
Evaluacija
Korekcija greške
Tipovi rada u učionici L2
Uloga profesora u učionici L2
Upotreba prostora u učionici L2
Upotreba jezika u učionici L2
Kurikulum i silabus
Učenje jezika izvan učionice
Za kraj:
Kontrastivna analiza i analiza greške
Savet Evrope i nastava, učenje i evaluacija jezika