RUMUNSKI JEZIK – ZAVRŠNI


A) Program predavanja


Fonetika i fonologija.Izgovor rumunskih glasova. Vokalski i konsonantski sistem rumunskog jezika. Poluvokali. Diftonzi, triftonzi i hijat. Elizija i sinereza. Akcenat. Fonetske alternacije. Intonacija rečenice.

Ortografija i ortoepija. Rastavljanje reči na kraju sloga.

Tvorba reči. Tvorbena osnova i tvorbeni morfem. Derivacija. Sufiksalna i prefiksalna derivacija. Kompozicija. Konverzija. Skraćenice.

Morfologija. Morfema. Gramatičke kategorije. Vrste reči. Imenice:morfološka i sintaksička obeležja. Članovi. Pridevi: morfološka i sintaksička obeležja. Kategorija komparacije. Zamenice:morfološka i sintaksička obeležja, vrste zamenica, kategorija lica. Glagoli: morfološka i sintaksička obeležja. Gramatičke kategorije glagola. Norma i tendencije u nominalnoj pronominalnoj i verbalnoj fleksiji. Morfološko-sintaksički aspekti i aspekti upotrebe nepromenljivih vrsta reči u savremenom rumunskom jeziku.

Sintaksički nivo. Sintaksičke jedinice, tipologija konstituenata rečenice i pregled vrsta sintagmi. Kriteriji klasifikacije rečenica. Vrste rečenica. Kriterijumi klasifikacije složenih rečenica. Vrste složenih rečenica. Sintaksički odnosi.

Koordinacija. Kopulativne, disjunktivne, adversativne, alternativne i konkluzivne rečenice. Veznici za koordinaciju.

Subordinacija. Subjekat i subjekatska rečenica. Predikat i predikatska rečenica. Pravi i nepravi objekat. Prava i neprava objekatska rečenica.

Agentivne rečenice. Priloške rečenice: mesna, vremenska, načinska. Finalne, konsekutivne, koncesivne, uzročne, kondicionalne rečenice. Kumulativne, instrumentalne, eksceptivne, socijativne zavisne rečenice. Opozitivne rečenice. Veznici za subordinaciju. Umetnute rečenice. Slaganje vremena.


Literatura:

 • Andrei, M., Ghiţă, I., Limba română. Fonetică, lexicologie, gramatică, stil şi compoziţie, Bucureşti, 1986.
 • Avram Mioara, Gramatica pentru toţi, ed. 2-a, Bucureşti, 1997.
 • Avram Mioara, Probleme ale exprimării corecte, Bucureşti, 1987.
 • Brâcuş, Grigore, Ionescu, Adriana, Saramandu, Manuela, Limba română. Manual pentru studenţii străini, Editura Universităţii din Bucureşti, 2002.
 • Bejan, Dumitru, Gramatica limbii române, Compendiu, Cluj, Napoca, 1995.
 • Breban, Vasile, Limba română corectă. Probleme de ortografie, gramatică şi lexic, Bucureşti, 1973.
 • Cazacu, Boris, Course de la langue roumaine, Bucureşti, 1978.
 • Iordan, Iorgu, Robu, Vladimir, Limba română contemporană, Bucureşti, 1978.
 • Irimia, Dumitru, Gramatica limbii române, Iaşi, 1977.
 • Ivănuş, Dumitru, Toma, Ion, Limba română. Manual preparator., Bucureşti, 1993.
 • Ivănuş, D., Morfosintaxa limbii române. Părţile de vorbire flexibile. Craiova, 1996.
 • Neamţu, G.G., Teoria şi practica analizei gramaticale, Iaşi, 1988.
 • Pitiriciu, Silvia, Morfosintaxa limbii române, Părţile de vorbire neflexibile, Craiova, 1996.
 • Popescu, Ştefania, Gramatica practică a limbii române cu o culegere de exerciţii, Bucureşti, 1983.
 • Trandafir, Gh. Categoriile gramaticale ale verbului în româna contemporană, Craiova, 1973.
 • Vasiliu, Emanuel, Fonologia limbii române, Bucureşti, 1965.


B) Opis ispita: pismeni i usmeni.
Pismeni: diktat, prevod sa rumunskog lakšeg književnog teksta bez upotrebe rečnika. Prevođenje sa srpskog jezika na rumunski 20 rečenica.
Usmeni: prevođenje sa rumunskog na srpski poznatog teksta uz gramatičku analizu. Konverzacija.
Napomena: Studenti koji polažu rumunski kao izborni jezik, ispit polažu sa studentima II godine rumunskog jezika i književnosti.