ŠPANSKI JEZIK – ZAVRŠNI


Školska godina: 2005/06.
Trajanje: 4 semestra (I, II, III i IV)
Nastavnik: dr Anđelka Pejović
Saradnici: Lucía Gil Villa i Inmaculada Gallegos Polonio.


ŠPANSKI JEZIK KAO IZBORNI (I godina)

Trajanje: 2 semestra (I i II)

Oblik nastave
:
1) predavanja i gramatičke vežbe (2 časa nedeljno)
2) konverzacija (lektorski časovi ) (2 časa nedeljno)

Uslovi za upis:
upisane studije na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Program:

 • španska abeceda;
 • pravila akcentovanja; diftong, triftong, hijat;
 • imenice i pridevi (rod, broj, slaganje; apokopa; poređenje prideva);
 • član (osnovna upotreba);
 • lične zamenice (naglašeni i nenaglašeni oblici; funkcije);
 • prisvojni pridevi i zamenice (naglašeni i nenaglašeni oblici);
 • pokazni pridevi i zamenice;
 • brojevi;
 • upitni pridevi i zamenice;
 • neodređeni pridevi i zamenice;
 • odnosne zamenice;
 • prilozi;
 • predlozi (A, EN, DE, CON, POR, PARA);
 • glagoli:

– osnovna upotreba glagola SER y ESTAR;
– osnovna upotreba vremena u indikativu;
– glagolske perifraze;

 •  indirektni govor;
 • komunikativne funkcije: pozdravljanje; predstavljanje; davanje informacija o sebi i drugima; zahvaljivanje; traženje dozvole; odobravanje; traženje informacija od nekoga; izražavanje dopadanja i nedopadanja, slaganja i neslaganja; izražavanje naredbe, obaveze, potrebe; izražavanje uzroka, posledice i verovatnoće, itd.
   

Oblik sprovođenja nastave: frontalni, individualni, rad u parovima; gramatičke i leksičke vežbe, govorne vežbe, obrada tekstova.


Bibliografija
:
Primarna literatura:

 • Equipo Prisma: Prisma comienza: Método de español para extranjeros: nivel A1. Prisma del alumno, Madrid: Edinumen, 2004.
 • Equipo Prisma: Prisma continúa: Método de español para extranjeros: nivel A2. Prisma del alumno, Madrid: Edinumen, 2004.
 • Equipo Prisma.: Prisma progresa: Método de español para extranjeros: nivel B1. Prisma del alumno, Madrid: Edinumen, 2004.
 • Vežbe iz španskog jezika – izborni 1 (skripta).


Sekundarna literatura:

 • Castro, Francisca: Uso de la gramática española. Elemental, Madrid, Edelsa, 2004.
 • Castro, Francisca: Uso de la gramática española. Intermedio Madrid, Edelsa, 2004.
 • Cerrolaza, M.; O. Cerrolaza, y B. Llovet,: Planet@ E/LE. Libro de referencia gramatical: fichas y ejercicios. Nivel 1-2, Madrid: Edelsa, 1998.
 • Casado Pérez, M.A.; A. Martínez Sebastiá, y A.M. Romero Fernández: Prima comienza: Método de español para extranjeros: nivel A1. Prisma de ejercicios, Madrid: Edinumen, 2004.
 • Pozas, E.A.; M. Muńoz Caballero y E. Muńoz Sarabia: Prima continúa: Método de español para extranjeros: nivel A2. Prisma de ejercicios, Madrid: Edinumen, 2004.
 • Equipo Prisma.: Prima progresa: Método de español para extranjeros: nivel B1. Prisma del alumno, Madrid: Edinumen, 2004.


Gramatike
:

 • Fernández, J.; R. Fente y J. Siles: Curso intensivo de español. Gramática, Madrid: SGEL, 2003.
 • González Hermoso, A. y M. Sánchez Alfaro: Curso práctico. Gramática de español lengua extranjera. Normas. Recursos para la Comunicación, Madrid: Edelsa, 2002.


Rečnici
:
Jednojezični rečnici španskog jezika:

 • CLAVE. Diccionario de uso del español actual, Madrid: SM, 1998.
 • El pequeño Laorusse ilustrado: 2002, Barcelona: Larousse, D.L. 2001.
 • Moliner, M.: Diccionario de uso del español, 2ª ed., 2 vols., Madrid: Gredos.
 • Real Academia Española: Diccionario de la lengua española, Madrid: Espasa, 2001.

Takođe se preporučuje korišćenje dvojezičnih rečnika u izdanjima kao što su Oxford, Collins, Duden, Larousse, itd, kao i frazeoloških, rečnika sinonima i antonima i drugih.

 


ŠPANSKI JEZIK KAO IZBORNI (II godina)


Trajanje
: 2 semestra (III i IV)

Oblik nastave
:
1) predavanja i gramatičke vežbe (2 časa nedeljno)
2) konverzacija (lektorski časovi ) (2 časa nedeljno)

Uslovi za upis: položen ispit iz predmeta Španski kao izborni 1.

Program:

 • sistematizacija jezičkih sadržaja obrađenih i usvojenih u prva 2 semestra sa posebnim osvrtom na neke specifičnosti u upotrebi (rod i broj imenica; član; naglašeni i nenaglašeni oblici ličnih zamenica; predlozi POR i PARA);
 • upotreba vremena u indikativu i subjunktivu;
 • imperativ;
 • aktiv i pasiv;
 • kondicionalne rečenice;
 • direktni i indirektni govor;
 • glagolske perifraze;
 • nelični glagolski oblici;
 • verbos de cambio
 • drugi sadržaji: idiomatski izrazi; poslovice i izreke; kolokvijalni španski.


Oblik sprovođenja nastave:
frontalni, individualni, rad u parovima; gramatičke i leksičke vežbe, govorne vežbe, obrada tekstova.


Bibliografija:
Primarna literatura:

 • Equipo Prisma (2004): Prisma avanza: Método de español para extranjeros: nivel B2. Prisma del alumno, Madrid: Edinumen.
 • Equipo Prisma (2004): Prisma consolida: Método de español para extranjeros: nivel C1. Prisma del alumno, Madrid: Edinumen.
 • Vežbe iz španskog jezika – izborni 2 (skripta).


Sekundarna literatura:

 • Castro, Francisca: Uso de la gramática española. Intermedio Madrid, Edelsa, 2004.
 • Cerrolaza, M.; O. Cerrolaza, y B. Llovet,: Planet@ E/LE. Libro de referencia gramatical: fichas y ejercicios. Nivel 3-4, Madrid: Edelsa, 1998.
 • Buendía Perni, M.A.; M. Bueno Olivares y R.M. Lucha Cuadros: Prima progresa: Método de español para extranjeros: nivel B1. Prisma de ejercicios, Madrid: Edinumen, 2004.
 • Encinas Pacheco, A.; Hermoso González, A. y López Espinosa, A.: Prima avanza: Método de español para extranjeros: nivel B2. Prisma de ejercicios, Madrid: Edinumen, 2004.
 • Martí Sánchez, M.y B.Expósito de la Torre: Prima consolida: Método de español para extranjeros: nivel C1. Prisma de ejercicios, Madrid: Edinumen, 2004.


Gramatike:

 • Fernández, J.; R. Fente y J. Siles: Curso intensivo de español. Gramática, Madrid: SGEL, 2003.
 • González Hermoso, A. y M. Sánchez Alfaro: Curso práctico. Gramática de español lengua extranjera. Normas. Recursos para la Comunicación, Madrid: Edelsa, 2002.

 

Rečnici:
Jednojezični rečnici španskog jezika:

 • Moliner, M.: Diccionario de uso del español, 2ª ed., 2 vols., Madrid: Gredos.
 • CLAVE. Diccionario de uso del español actual, Madrid: SM, 1998.
 • Real Academia Española: Diccionario de la lengua española, Madrid: Espasa, 2001.
 • El pequeño Laorusse ilustrado: 2002, Barcelona: Larousse, D.L. 2001.

Takođe se preporučuje korišćenje dvojezičnih rečnika u izdanjima kao što su Oxford, Collins, Duden, Larousse, itd, kao i frazeoloških, rečnika sinonima i antonima i drugih.


ISPIT:

Od školske 2005/06. godine studenti mogu da biraju jedan od dva modela ocenjivanja:

Model parcijalnih ispita.
Sastoji se od polaganja četiri parcijalna i usmenog ispita:

· Prvi parcijalni ispit se održava posle prvog semestra u januarskom ispitnom roku. Sastoji se od testa iz gramatike i traje 45 minuta.

· Drugi parcijalni ispit se održava posle drugog semestra u junskom ispitnom roku i čine ga test iz gramatike i comprensión de lectura (pitanja u vezi sa razumevanjem pisanog teksta na španskom jeziku). Traje 60 minuta.

· Treći parcijalni ispit se održava posle trećeg semestra u januarskom ispitnom roku i čine ga test iz gramatike i comprensión de lectura. Traje 60 minuta.

· Četvrti parcijalni ispit se održava posle četvrtog semestra u junskom ispitnom roku i čine ga test iz gramatike, comprensión de lectura i comprensićon auditiva (pitanja u vezi sa razumevanjem teksta koji čita nastavnik / saradnik / lektor). Traje 90 minuta.


Usmeni deo ispita odvija se na španskom jeziku i sastoji se u sledećem:

 • odgovaranje na španskom jeziku na pitanja u vezi sa pročitanim tekstom na španskom jeziku
 • morfološka analiza na primerima iz teksta
 • konverzacija na zadatu temu


Polaganje kolokvijuma i ispita na klasičan način.
Sastoji se od polaganja kolokvijuma posle drugog semestra, te pismenog i usmenog ispita posle četvrtog semestra. Ovaj završni ispit polažu i studenti koji nisu položili prvi ili drugi parcijalni ispit.


Kolokvijum posle drugog semestra sastoji se u sledećem:

 • test de gramática (gramatički test)
 • comprensión de lectura (pitanja u vezi sa razumevanjem pisanog teksta na španskom jeziku)

Kolokvijum traje 60 minuta.


Ispit se polaže posle četvrtog semestra, a eliminatorni pismeni deo ispita čine:

 • comprensión auditiva (pitanja u vezi sa razumevanjem teksta koji čita nastavnik / saradnik / lektor)
 • comprensión de lectura (pitanja u vezi sa razumevanjem pisanog teksta na španskom jeziku)
 • test de gramática (gramatički test)

Pismeni ispit traje 90 minuta.


Usmeni deo ispita odvija se na španskom jeziku i sastoji se u sledećem:

 • odgovaranje na španskom jeziku na pitanja u vezi sa pročitanim tekstom na španskom jeziku
 • morfološka analiza na primerima iz teksta
 • konverzacija na zadatu temu

Vreme za pripremu je 10 minuta.


Konačna ocena:
kolokvijum iz prve godine 50%
ispit iz druge godine 50%