UVOD U OPŠTU LINGVISTIKU

PROGRAM

Lingvistika i njen predmet

Mesto jezika u ljudskom živortu. Bitna svojstva jezika. Jezik i drugi sistemi komunikacije. Jezik i govor.

Funkcije jezika

Jezik i komunikacija. Jezik i misao. Jezik i stvarnost. Podela jezičkih funkcija.

Evolucija jezika

Poreklo jezika. Nastanak i razvoj pisama. Istorijske promene u jezicima. Jezički razvoj pojedinca.

Tipovi jezika

Jezička slika sveta. Klasifikacija jezika. Jezička srodnost – genetska, arealna, tipološka. Jezički tipovi – strukturalni i funkcionalni. Jezičke univerzalije.

Jezik, kultura, društvo

Jezik, rasa i kultura. Jezik, nacija i država. Višejezičnost. Prevazilaženje jezičkih razlika: učenje drugih jezika i prevođenje.

Jezički znak

Funkcionisanje jezika kao sistema znakova. Jezičko stvaralaštvo.

Fonetika

Govorni organi. Glasovi. Akustička fonetika. Percepcija govora.

Fonologija

Foneme i alofon. Fonološka distinktivna obeležja. Prozodija. Grafologija. Čitanje i pisanje.

Gramatika

Gramatički odnosi – sintagmatski i paradigmatski. Gramatičke kategorije u različitim jezicima. Gramatičke vrste reči – sadržajne i funkcijske. Pristupi proučavanju gramatike: tradicionalna, strukturalna, funkcionalna, generativna gramatike.

Morfologija

Morfemi i alomorfi. Podela morfema. Morfema i reč. Morfološka struktura reči.

Sintaksa

Sintaksičke jedinice i konstrukcije. Reč. Sintagma. Rečenica. Sintaksičke funkcije. Sintaksičke transformacije.

Leksikologija

Reč i leksema. Struktura rečnika

Semantika

Značenje reči. Sintagmatski i paradigmatski značenjski odnosi. Semantika rečenice.

Pragmatika

Značenje i kontekst. Govorni činovi. Deiksa. Diskurs i tekst. Stilistika i retorika.


LITERATURA

Ranko Bugarski, Uvod u opštu lingvistiku, Čigoja/XX vek, Beograd, 1996.
Ranko Bugarski, Jezici, Čigoja/XX vek, Beograd, 1996.
Dejvid Kristal, Kembrička enciklopedija jezika, Nolit, Beograd, 1996.
Dejvid Kristal, Enciklopedijski rečnik moderne lingvistike, Nolit, Beograd, 1988Milka Ivić, Pravci u lingvistici,
Vesna Polovina i Jasmina Moskovljević, Zbirka tekstova iz Uvoda u opštu lingvistiku, Čigoja, Beograd, 2004.
Aleksandar Belić, O jezičkoj prirodi i jezičkom razvitku, Knjiga I i II, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1998.
Ferdinand de Sosir, Kurs opšte lingvistike, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci-Novi Sad, 1996.
Živojin Stanojčić, Ljubomir Popović, Gramatika srpskoga jezika, Zavod za udžbenike nastavna sredstva, Beograd, 1992.