Upis na profil Španski jezik, hispanske književnosti i kulture u okviru studijskog programa Jezik, književnost, kultura

 

Za vreme studija
Student upoznaje osnovne elemente hispanskog sveta.
Uči španski jezik s teorijskog i praktičnog stanovišta, savladava metode i tehnike podučavanja španskog kao stranog jezika, te aspekte stručnog i književnog prevođenja.
Priprema se za nastavu u osnovnoj školi, srednjoj školi i na Univerzitetu.
Izučava špansku i hispanoameričku književnost.
Bavi se istraživačkim radom.

 

Nakon studija može raditi
U institucijama osnovnog i srednjeg obrazovanja i na Univerzitetu.
U izdavačkim kućama, novinskim kućama i elektronskim medijima.
Kao prevodilac u institucijama koje imaju dodire sa španskim jezičkim područjem.
Kao prevodilac ili književni prevodilac.
Kao književni kritičar.
Na radiju i televiziji.
U diplomatiji i spoljnoj trgovini.

 

Može uspešno da studira ako
Položi klasifikacioni ispit.
Ima sklonost ka učenju stranih jezika.
Ima sklonost ka čitanju, pisanju, istraživanju i kritičkoj analizi.

 

Studira
Osam semestara.

 

Prema kalendaru
Svaka školska godina ima dva semestra: zimski i letnji.
Nastava se održava u zgradi Filološkog fakulteta od ponedeljka do subote 8-22 h.
Čas traje 45 minuta.

 

Prema studijskom programu
Studijski program ostvaruje se bodovima. Predviđa da student stekne 60 bodova svake školske godine prema utvrđenoj proporciji obaveznih – OP i izbornih predmeta – IP koje student slobodno bira na Katedri ili Fakultetu. Ukupno 240 bodova. Položeni ispit donosi od 3 ili 6 bodova. Ispiti su jednosemestralni.

 

Po završetku studija stiče diplomu i zvanje
Diplomirani profesor jezika i književnosti (posle 4 godine studija)
Master profesor jezika i književnosti (nakon završenog mastera)

 

Upis studenata u prvu godinu studija
Katedra za iberijske studije
Profil Španski jezik, hispanske književnosti i kulture

 

Na profil Španski jezik, hispanske književnosti i kulture upisuje se 90 studenata, od toga 45 studenta koji se finansiraju iz budžeta i 45 samofinansirajućih.
Na konkurs mogu da se prijave sva lica koja su završila srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

 

Osnovni kriterijum za formiranje rang-liste jeste ostvaren ukupan broj bodova:

 

Opšti uspeh postignut u srednjem obrazovanju – zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Po ovom osnovu, kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale. Učenicima koji su u trećem ili četvrtom razredu srednje škole koji su osvojili jedno od prva tri pojedinačna mesta na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ili na međunarodnom takmičenju iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu, priznaje se maksimalan broj bodova iz tog predmeta na prijemnom ispitu.

 

Prijemni ispit obuhvata proveru znanja iz sledećih predmeta:
· srpski jezik (20 poena)
· strani jezik – engleski, francuski, nemački, ruski i španski (bez obzira na to da li je kandidat učio španski jezik u školi ili ne) (40 poena)

 

Literatura za pripremu prijemnog ispita iz španskog jezika

Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe. <http://dle.rae.es/?w=diccionario>
Alonso Raya, Rosario et al. Gramática básica del estudiante del español. Barcelona: Difusión, 2005/2011.
Paula Cerdeira, Ana Romero. Club Prisma A2/B1. (Data Status).
Sánchez, Aquilino, María Teresa Espinet, Pascual Cantos Gómez. 1998. Cumbre. Curso de español para extranjeros. Madrid: SGEL.

 

Dokumenti za konkurs
Kandidat se javlja komisiji za utvrđivanje srednjoškolskog uspeha i podnosi na uvid original i fotokopije dokumenata:
· konkursnu prijavu
· svedočanstva I, II, III i IV razreda srednje škole (s unetom prosečnom ocenom uspeha za svaki razred, izraženom s dve decimale)
· diplomu o završenoj srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju
· izvod iz matične knjige rođenih
· očitanu ličnu kartu ili fotokopiju lične karte ili pasoša
· dokaz o izvršenoj uplati za troškove učešća na konkursu
· diplome s republičkog ili međunarodnog takmičenja za kandidate koji su kao učenici trećeg ili četvrtog razreda srednje škole osvojili jednu od prve tri nagrade iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu
· rešenje o nostrifikaciji srednjoškolskih dokumenata ili potvrdu o tome da je postupak nostrifikacije u toku (za državljane Republike Srbije koji su završili srednju školu ili deo srednje škole u inostranstvu i pripadnike srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja)

 

Osobe s posebnim potrebama mogu polagati prijemni ispit na način prilagođen njihovim mogućnostima, odnosno u njima dostupnom obliku, a u skladu s objektivnim mogućnostima Fakulteta. Osoba s posebnim potrebama u obavezi je da pismeno obrazloži na koji način je potrebno prilagoditi polaganje prijemnog ispita i to obrazloženje dostavi prilikom prijave na konkurs za upis na studijski program.

 

Kada komisija izvrši pregled dokumenata i na prijavnom listu upiše i overi srednjoškolski uspeh, kandidat predaje:
· potpisanu prijavu s unetim brojem mobilnog telefona
· fotokopije srednjoškolskih dokumenata
· fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih
· očitanu ličnu kartu ili fotokopiju lične karte ili pasoša
· dokaz o izvršenoj uplati za troškove učešća na konkursu

 

Uplate u vezi s konkursom kandidati vrše se na žiro račun: Filološki fakultet, Beograd, Studentski trg 3, 840-1615666-26, šifra plaćanja 189.

 

Merila za utvrđivanje redosleda na rang-listi
· Izbor kandidata za studije vrši se na osnovu rang-liste za svaki studijski program (Srpski jezik i književnost, Srpska književnost i jezik, Srpska književnost i jezik sa komparatistikom i Jezik, književnost, kultura).
1. Upis kandidata za studijske programe Srpski jezik i književnost, Srpska književnost i jezik i Srpska književnost i jezik sa komparatistikom vrši se u dve faze:
· prema objavljenim rang-listama po studijskim programima;
· s obzirom na istovetnost prijemnog ispita, prozivkom po rang-listi koja objedinjuje slobodna mesta na sva tri studijska programa.

2. Rang-lista za studijski program Jezik, književnost, kultura jedinstvena je za sve studijske profile. Kandidat se nakon prozivke upisuje na profil za koji je rang-listom i prozivkom stekao pravo upisa. Odluku o prihvatanju ponuđenog mesta donosi na prozivci kandidat lično i tom prilikom potpisuje izjavu u dva primerka. Kandidat koji na prozivci nije prisutan u terminu koji je za njega predviđen, gubi prava koja je stekao rang-listom i umesto njega će se upisati sledeći kandidat prema utvrđenom redosledu.

 

Formiranje rang-liste
· Osnovni kriterijum za formiranje rang-liste po studijskim programima jeste ostvaren ukupan broj bodova (opšti uspeh postignut u srednjem obrazovanju i rezultat postignut na prijemnom ispitu). Pod uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2.
· Učenicima trećeg i četvrtog razreda srednje škole koji su osvojili jedno od prva tri mesta na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete i nauke, ili na međunarodnom takmičenju iz predmeta koje se polaže na prijemnom ispitu, priznaje se maksimalan broj bodova iz tog predmeta.
· Kandidat preko rang liste za studijski program Jezik, književnost, kultura stiče pravo da se rangira na svim profilima na kojima ima slobodnih mesta i u oba statusa, a u skladu s položenim prijemnim ispitom. Kandidat se upisuje na profil za koji je rang-listom i prozivkom stekao pravo upisa. Odluku o prihvatanju ponuđenog mesta donosi na prozivci kandidat lično i tom prilikom potpisuje izjavu. Kandidat koji na prozivci nije prisutan u terminu koji je za njega predviđen, gubi prava koja je stekao rang-listom i umesto njega će se upisati sledeći kandidat prema utvrđenom redosledu.
· Ukoliko na rang-listi za studijski program Jezik, književnost, kultura bude više kandidata s istim ukupnim brojem bodova, prednost pri rangiranju ima kandidat s većim brojem bodova na prijemnom ispitu. Ukoliko na rang-listi za studijski program Jezik, književnost, kultura bude više kandidata s istim ukupnim brojem bodova i istim brojem bodova na prijemnom ispitu, prednost pri rangiranju ima kandidat s većim brojem bodova na ISPITU 2 (ispit od 40 poena).
· Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije (budžetski student) ukoliko se nalazi na konačnoj rang-listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ako osvoji najmanje 51 bod. Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se sâm finansira (samofinansirajući student) ukoliko se nalazi na jedinstvenoj rang-listi do broja utvrđenog za upis samofinansirajućih studenata i ako osvoji najmanje 30 bodova.

 

Dokumenti za upis

· indeks (kupuje se u skriptarnici Fakulteta i popunjava u skladu s uputstvom objavljenim na oglasnoj tabli)
· dva obrasca ŠV-20
· overene fotokopije diplome i original diplome o završenoj srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju
· original izvoda iz matične knjige rođenih (ukoliko nije unet podatak o državljanstvu, prilaže se potvrda o državljanstvu)
· dve fotografije formata 4,5×3,5 cm
· dokaz o uplati naknade na ime Centra za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu
· dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa (oba statusa – budžet i samofinansiranje)
· dokaz o uplati školarine za samofinansirajuće studente (kandidati koji se upisuju na javnoj prozivci predaju dokaz o uplati na dan upisa na šalteru broj 3 Odseka za studentska pitanja i tom prilikom preuzimaju indeks)

 

Na početku školske godine organizuje se svečani prijem studenata I godine.
Dekan Filološkog fakulteta s prodekanima primiće studente svih studijskih profila 01. oktobra u 12 časova Sali heroja.
Upravnici i članovi katedara primiće studente 01. oktobra u 13 časova. Članovi Katedre za iberijske studije dočekuju studente u Sali 35.


Preporučujemo da konsultujete stranice:

Najčešća pitanja
Alumni FF – Vodič kroz Filološki fakultet
Mobilnost studenata