Рођена 1989. године у Пули. На Филолошки факултет Универзитета у Београду уписала се 2008. а дипломирала 2012. године. У јуну 2013. године одбранила је мастер рад под називом „Проблематика превођења узрочног fare са италијанског на српки језик“ (ментор проф. др Мила Самарџић). Исте године је уписала докторске студије (смер Језик) на Филолошком факултету у Београду и у року је положила све испите предвиђене наставним планом и програмом. Од новембра 2016. године запослена је на Катедри за италијански језик и књижевност, где је тренутно ангажована на предметима Савремени италијански језик Г-1 и Савремени италијански језик Г-2. Објавила је неколико научних радова у домаћим и страним часописима и зборницима радова. Посебно је занимају синтакса италијанског језика, граматикографија италијанског језика и контрастивна анализа италијанског и српског језика.

Марија Митровић – БИБЛИОГРАФИЈА