Maurizio Barbi rođen je 1973. godine u Mantovi (Italija). Godine 2000. diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Bolonji (Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Bologna), na odseku za sociologiju, a 2009. završio je master studije (II nivo) iz metodike nastave italijanskog jezika na Univerzitetu „Tor Vergata“ u Rimu (Master universitario di II livello in Didattica della Lingua Italiana, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”), nakon stečenog sertifikata DITALS (II nivo) 2005. godine na Univerzitetu za Strance u Sijeni (Certificazione DITALS di II livello, Certificazione di Competenza in Didattica dell’Italiano a Stranieri). Tokom 2016. godine, pohađao je stručno usavršavanje za univerzitetske nastavnike i lektore italijanskog jezika u svetu, u organizaciji Ministarstva inostranih poslova Republike Italije (MAECI – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) i univerziteta Ka Foskari iz Venecije (Università Cà Foscari di Venezia). Doktorsku disertaciju pod naslovom “Neologismi e neosemie nel vocabolario Zingarelli: un confronto sincronico tra la Decima edizione (1970) e la ristampa della Dodicesima edizione (2015)” [Neologismi i neosemije u rečniku Zingarelli: sinhronijsko poređenje Desetog izdanja (1970.) i Dvanaestog, ponovljenog izdanja (2015.)] (mentor: prof. dr. Saša Moderc) odbranio je 2018. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu. 2019. godine, na predlog prof. Vitorija Koletija i uz saglasnost prof. Klaudija Maracinija, njegova disertacija je ušla u bibliotečki fond Akademije dela Kruska (Accademia della Crusca) i Univerziteta u Firenci (Università degli Studi di Firenze). Tokom rada na doktorskoj disertaciji ostvario je saradnju sa leksikografima italijanskog rečnika Zingarelli, koji su uvrstili njegovo ime među saradnike ovog rečnika, počevši od Dvanaestog izdanja (lo Zingarelli 2020).


Od 2007. godine radi na Katedri za italijanistiku Filološkog fakulteta u Beogradu, gde je trenutno angažovan na predmetima Savremeni italijanski jezik G-5, G-6, G-7 i G-8. Autor je više radova objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima radova i redovno učestvuje na domačim i međunarodnim konferencijama i skupovima.


Dr Maurizio Barbi – БИБЛИОГРАФИЈА