Наташа Јанићијевић рођена је у Београду, где је завршила основну школу и „Тринаесту београдску гимназију“. На Филолошком факултету у Београду дипломирала је 1999. на Катедри за италијанистику. У марту 2008. године одбранила је магистарску тезу под насловом „Фразни глаголи у савременом италијанском језику: категорија, облици и употреба“ (ментор проф. др Иван Клајн). Докторску дисертацију под насловом „Исказивање будућности глаголским облицима и конструкцијама у италијанском и српском језику“ (ментор проф. др Мила Самарџић) одбранила је у јулу 2016. Од јула 2000. запослена је на Катедри за италијански језик и књижевност, где је тренутно ангажована на предметима Морфологија италијанског језика 1 и 2 и Теорија и пракса превођења 1 и 2 – италијанистика. У септембру 2010. стекла је међународни цертификат за наставника италијанског као страног језика (CEDILS, Certificazione in didattica dell’italiano a stranieri) Универзитета Ca’ Foscari из Венеције. Објавила је више научних радова у домаћим и страним часописима и зборницима радова и учествовала с радовима на међународним конференцијама у земљи и иностранству. Посебно је занимају синтакса и семантика италијанског језика и контрастивна анализа италијанског и српског језика.


Др Наташа Јанићијевић – БИБЛИОГРАФИЈА