Prof. dr Saša Moderc rođen je 1962. u Beogradu. Završio je osnovnu školu i gimnaziju prirodnog smera „Manfredi Azzarita“ u Rimu.

Nakon mature upisao je Filološki fakultet; zaposlio se na istom u zvanju lektora za italijanski jezik (1988).

Magistarske studije završio je odbranom magistarskog rada 1996. godine („Prevođenje srpskih prošlih vremena na italijanski jezik). Odbranio je doktorat 2002. godine („Relativna vremena u italijanskom jeziku“).

Angažovan je u nastavi na osnovnim, master i doktorskim studijama. Od 1996. do 2013. radio je honorarno na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, a od 2007. do 2013. bio je  angažovan i na Univerzitetu “Mediteran” u Podgorici. Od 2013. radi honorarno na Univerzitetu u Kragujevcu.

Napisao je sedam udžbenika za učenje italijanskog jezika u osnovnoj školi (u koautorstvu s prof. dr Julijanom Vučo) i autor je više gramatika za učenje italijanskog jezika, namenjenih govornicima srpskog jezika: “Gramatika italijanskog jezika. Morfologija s elementima sintakse”, “Mala gramatika italijanskog jezika” i “Gramatika italijanskog jezika za osnovnu školu”, u izdanju Zavoda za izdavanje udžbenika.

Bio je mentor u izradi više desetina master radova; u svojstvu mentora na doktorskim studijama proizveo je više doktora nauka.

Polja interesovanja prof. Moderca su semantika i pragmatika italijanskog jezika, studije o prevođenju, kontrastivna analiza. Ovim disciplinama prilazi oslanjajući se kako na svoju bilingvalnost i lingvističku nadgradnju, tako i na upotrebu računara u priređivanju bilingvalnih i multilingvalnih korpusa originalnih i prevedenih književnih tekstova za potrebe lingvističke analize i istraživanja.