ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА ПРВИ ПУТ УПИСАНИХ НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРВОГ СТЕПЕНА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ: КАТЕДРА ЗА ОПШТУ КЊИЖЕВНОСТ И ТЕОРИЈУ КЊИЖЕВНОСТИ будуће студенте примиће 1. октобра 2020. године од 12:00 до 13:00 у сали 11.

Катедра за општу књижевност и теорију књижевности прима 47 студената на I годину студија и то:

 • Студенти који се финансирају из буџета: 21
 • Студенти који сами сносе трошкове студирања: 26

Одлуку о коначном броју доноси Влада РС.

Компетенције:

 • Познавање европских књижевности и култура, од хеленско-римских и јудео-хришћанских почетака до XXI века.
 • Познавање књижевних теорија од антике до XXI века.
 • Познавање старих источних књижевности, појединих аспеката далеко-источних и модерних америчких књижевности и култура.
 • Анализа књижевних дела, њихових филозофских импликација и повезаности са општијим културним феноменима.
 • Способност да се у средњим школама специјализованим за филолошку струку предају предмети из области историје опште књижевности, реторике, теорије и тумачења књижевности, увода у студије европске културе.
 • Истраживање, академско писање, публицистика и новинарско писање у областима науке о књижевности, компаративне историје европских и светских књижевости, компаративног проучавања европских и светских култура, српске културе и књижевности у светском контексту.
 • Способност за интердисциплинарно, теоријско и практично, повезивање вербалних и визуелних медија.
 • Способност за вредновање и преиспитивање књижевних дела и културних феномена. Способност за писану и усмену комуникацију у јавности (’public relations’ у сфери културних делатности).
 • Способност за уређивање издавачких планова, програма из културе у медијима, библиотекама и културним центрима.


Пријемни испит се састоји из два одвојена дела:
1. српски језик (тест од 20 питања који се полаже писмено). Траје 60 мин.
2. страни језик (тест од 40 питања). Више информација о тесту из страног језика заинтересовани могу пронаћи на катедрама за одговарајуће језике.

1. српски језик

ПРОГРАМ И ЛИТЕРАТУРА
Садржај тестова из српског језика:
Општи појмови о језику
Књижевни језик
Језички систем и науке које се њиме баве
Фонетика (са фонологијом и морфофонологијом)
Правопис
Морфологија (у ужем смислу)
Грађење речи
Лексикологија (са елементима терминологије и фразеологије)
Синтакса

Литература:
Уџбеник
Живојин Станојчић, Љубомир Поповић: Граматика српског језика, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2008. (једанаесто издање).

Један од следећа два правописа:
1. Митар Пешикан, Мато Пижурица и Јован Јерковић (приређивачи): Правопис српског језика (школско издање), Нови Сад/Београд: Матица српска/ Завод за уџбенике и наставна средства, 1995. (друго издање)
2. Милорад Дешић: Правопис српског језика-приручник за школе. Земун: Нијанса, 2002. (пето издање)

Максималан број бодова који је могуће освојити на тесту је 20.

Више информација о тесту из српског језика заинтересовани могу добити на Катедри за српски језик и књижевност или у публикацији Филолошког факултета: Студије 2012.Информације на овим странама подложне су променама. Молимо посетите их у неколико наврата.