ПРВИ СЕМЕСТАР
Историја опште књижевности 1
Основни појмови науке о књижевности 1
Практикум из опште књижњвности 1
Античке поетике 1
Античка драма 1
Трагички јунак
Античка лирика -> лирика: избор
Kњижевни канон у настави
Хомерови епови
ДРУГИ СЕМЕСТАР
Историја опште књижевности 2
Основни појмови науке о књижевности 2
Практикум из опште књижевности 2
Античке поетике 2
Библијска праисторија и Мојсијево Петокњижје
Античка драма 2
Стих и стил у настави
Овидијева поезија и поетика
Вергилијева поезија и поетика
ТРЕЋИ СЕМЕСТАР
Историја опште књижевности 3
Основни појмови науке о књижевности 3
Практикум из опште књижевности 3
Естетика 1
Kњижевност европског барока
Шекспир и ренесансна драма у Европи: историјске драме и комедије
Данте 1
Роман XVIII века у настави 1
Студије културе и компаративна књижевност 1
ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР
Историја опште књижевности 4
Основни појмови науке о књижевности 4
Практикум из опште књижевности 4
Естетика 2
Књижевност европског класицизма
Шекспир и ренесансна драма у Европи: трагедије и трагикомедије
Метафизика љубави: лирска поезија и филозофија љубави у средњем веку и ренесанси
Аутобиографски дискурси код Монтења и Русоа
Данте 2
Роман XVIII века у настави 2
Студије културе и компаративна књижевност 2
ПЕТИ СЕМЕСТАР
Преглед историје опште књижевности III/1
Преглед историје опште књижевности III/2
Историја опште књижевности 5
Естетика 3
Теорије књижевности немачког преромантизма и романтизма
Практикум из опште књижевности 5
Гете и просветитељство 1
Гете и романтизам 1
Иго и роматизам у настави
Флобер и уметност романа: Госпођа Бовари и Сентиментално васпитање
Два лица класичног романа: Стендал и Балзак
Романтичарска проза
Поезија енглеског романтизма 1
Аспекти романа Достојевског 1
Теоријe жанра 1
ШЕСТИ СЕМЕСТАР
Историја опште књижевности 6
Естетика 4
Књижевне теорије од романтизма до натурализма
Практикум из опште књижевности 6
Гете и просветитељство 2
Гете и романтизам 2
Европски роман XIX века и савремене наратолошке теорије 1
Херменеутички приступ у настави: тумачење Хелдерлинових христолошких химни
Флобер и уметност романа: Саламба и Бувар и Пекише
Два лица класичног романа: Стендал и Балзак
Романтизам и реализам: преиспитивање граница
Поезија енглеског романтизма 2
Аспекти романа Достојевског 2
Теоријe жанра 2
СЕДМИ СЕМЕСТАР
Историја опште књижевности 7
Савремена књижевна теорија 1
Историја уметности 1
Практикум из опште књижевности 7
Проза ХХ века 1
Европски роман XIX века и савремене наратолошке теорије 2
Симболизам у европској поезији 1
У трагању за изгубљеним временом: роман и аутобиографија
Англоамеричка теорија прозе ХХ века
Театар апсурда
Дискурс модерне драме
Постмодерна проза: Еко, Калвино, Табуки
Постмодернизам и теорија могућих светова
Постмодернистичка кратка прича
Авангардно песништво у настави
Центар и маргина: савремена књижевнотеоријска читања поезије
Деконструкција
ОСМИ СЕМЕСТАР
Историја опште књижевности 8
Савремена књижевна теорија 2
Историја уметности 2
Практикум из опште књижевности 8
Проза ХХ века 2
Симболизам у европској поезији 2
Женет и Пруст: наратолошки приступ
Англоамеричка проза XX века
Набоков
Књижевно-теоријскa терминологијa и изучавање културе
Проза Франца Кафке
Модерно песништво
Поезија на рубу: савремена књижевнотеоријска читања
Сукобљени модели интертекстуалности
Теорије рода у настави
Време у драми 19. и 20. века
Ками
ГРУПЕ 01, 05, 06 и 36
Општа књижевност I ; Основна литература за писање семинарског рада; Упутства
Општа књижевност II
Водич за спремање завршног усменог испита из ОК2
Општа књижевност 3
Преглед опште књижевности 1 (стари наставни план)
Преглед опште књижевности 1
Преглед опште књижевности 2 (стари наставни план)
Преглед опште књижевности 2
Преглед опште књижевности 3
Преглед опште књижевности 4
Роман XVIII века и романтизам
УВОД У ТЕОРИЈУ КЊИЖЕВНОСТИ
Увод у теорију књижевности 1 и 2 (групе 17, 18, 19, 20, 21, 24 и 25)
Увод у теорију књижевности 1 (групе 01, 04, 26 и 36)
Увод у теорију књижевности 2 (групе 01, 04, 26 и 36)
Увод у теорију књижевности 1 (групе 09, 13, 14, 15, 16, 23, 27, 28, 29, 37)
Увод у теорију књижевности 2 (групе 09, 13, 14, 15, 16, 23, 27, 28, 29, 37)
Увод у теорију књижевности 1 (испитна питања)
Увод у теорију књижевности 2 (испитна питања)
СТАРИ НАСТАВНИ ПЛАН
Општа књижевност и теорија књижевности 1
Основни појмови науке о књижевности 2
Општа књижевност
ДЕВЕТИ СЕМЕСТАР
Примена књижњвноисториографских метода
Академско писање
Интерпретативне теорије
Преглед књижевних теорија
Постмодерни Шекспир(и)
Шекспир и постмодерна култура
Shakespeare and Postmodern Culture
Ролан Барт: текст и критика
Наслеђе Сопствене собе: појам рода и проучавање књижевности
Жанр и род (девојачки роман)
Књижевност и филм: преображаји дискурса
Компаративни приступ књижевности у настави
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Достојевски и проблем теодицеје
Историја књижeвноисториографских идеја
Проблем форме у естетици
Теорија рода и разлике и дигитална хуманистика
Модерни свет у Апдајковој прози
Теорије романа
Генетичка критика
Тематологија
Књижевност, фикција и истина
Интертекстуалне теорије
Књижевнe теорије од антике до романтизма
Шекспир и европска култура
Женска/феминистичка и феминофилна штампа између 1890. и 1941. године
Теорија, активизам и културне/уметничке праксе: феминистичка штампа у Србији ’90-их и 2000-их година
Деконструкција као начин читања и тумачења текста
Мода и антимода у књижевности и друштву