Дуња Душанић је доцент на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности Филолошког факултета Универзитета у Београду. Дипломирала је 2010. на Катедри за општу књижевност Филолошког факултета, где је одбранила и мастер рад 2011, а потом и докторску дисертацију 2015. године. Бави се савременим теоријама жанра и фикције, наратологијом, као и темама у пресеку између културне историје и теорије књижевности. Аутор је студије Фикција као сведочанство: Први светски рат у прози српских модерниста (2017), један је од приређивача зборника Penser l’autofiction/Аутофикција у фокусу компаратистике (са Адријаном Марчетић и Isabelle Grell, 2014) и издања дневничке грађе Смиље и сумпор: два војничка дневника 1916-1919 (са Данилом Шаренцем, 2016). Члан је редакције Књижевног магазина и Књижевне историје, као и пројекта Књиженство: теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915..

Dunja Dušanić is an assistant professor at the Department of Comparative Literature and Literary Theory, Faculty of Philology, University of Belgrade, where she teaches literary theory. She holds a BA (2010), MA (2011), and PhD (2015) in Comparative Literature and Literary Theory. She is the author of Фикција као сведочанство: Први светски рат у прози српских модерниста (Fiction as Testimony: The First World War in Serbian Modernist Fiction, Belgrade 2017), one of the editors of Penser l’autofiction/Аутофикција у фокусу компаратистике (with Adrijana Marčetić and Isabelle Grell) and co-editor of Смиље и сумпор: два војничка дневника 1916-1919 (Immortelle and Brimstone: Two Military Diaries 1916-1919; with Danilo Šarenac). Her research deals with contemporary theories of literary genre and fiction, narratology, and often involves a dialogue between cultural history and literary theory. She is a member of the editorial board of Književni magazin and Književna istorija, as well as a member of the research project Knjiženstvo – Theory and History of Women’s Writing in Serbian until 1915. .

Консултације: понедељак 11:15–13:15, кабинет 115
Email: dunjadusanic@gmail.com, dunja.dusanic@fil.bg.ac.rs

Дуња Душанић – БИБЛИОГРАФИЈА