Катедра за општу лингвистику учествује у настави на мастер и докторским студијама на Филолошком факултету у оквиру студијских програма Језик, књижевност, култура и Културе у дијалогу. Ниже су наведени предмети који се држе у текућој академској години.

Више о условима уписа на мастер и докторске студије и структури студијских програма погледајте на страници Мастер академске студије и Докторске академске студије Филолошког факултета.

 

Мастер академске студије

Мастер студије трају годину дана (два семестра) и носе укупно 60 ЕСПБ (30 ЕСПБ по семестру). У првом семестру мастер студија студенти слушају обавезни предмет Техника академског писања (6 ЕСПБ) и бирају изборне предмете укупног обима од 24 ЕСПБ. Други семестар студија посвећен је студијском истраживачком раду (15 ЕСПБ) и изради и одбрани завршног мастер рада (15 ЕСПБ).

Студенти мастер студија који желе да раде завршни мастер рад на Катедри за општу лингвистику морају у првом семестру студија изабрати најмање два катедарска предмета, од којих барем један методолошки предмет (Квалитативна истраживања у лингвистици или Квантитативне методе у лингвистичким истраживањима).

Предмети на мастер студијама на Катедри за општу лингвистику
Актуелне теме из савремене лингвистике
Дискурс јавне комуникације
Квалитативна истраживања у лингвистици
Квантитативне методе у лингвистичким истраживањима
Савремене фонолошке теорије
Савремене морфолошке теорије
Савремене синтаксичке теорије
Савремене семантичке теорије
Српско-словеначке међукултурне студије
Културне разлике у академском дискурсу
Интеркултурна комуникација
 

Докторске студије

Предмет Савремени токови у лингвистици је обавезан предмет за студенте докторских студија на модулу Језик.

Предмети на докторским студијама
Савремени токови у лингвистици
Типолошка истраживања у савременој лингвистици
Анализа конверзације
Теорије усвајања Л1
Теорија усвајања Л2 и наставна пракса
Контрастивна граматика српског и словеначког језика