Погледајте и: Основне информације о студијском програму
Студијски програм Групе 26 по акредитацији 2009–2014. године
Изборни предмети на Катедри за ОЛ по акредитацији 2009–2014. године
Изборни предмети на Катедри за ОЛ по акредитацији 2015. године

Студије Опште лингвистике са страним језиком (Група 26) реализују се у оквиру акредитованог студијског програма Језик, књижевност, култура Филолошког факултета Универзитета у Београду. Наставним планом и програмом обухваћени су главни нивои описа језика – фонетика, фонологија, морфологија, синтакса, семантика, прагматика и анализа дискурса, а велика пажња посвећује се и примењеним и интердисциплинарним областима попут корпусне лингвистике, социолингвистике, психолингвистике, усвајања језика и других. Студије опште лингвистике се обавезно комбинују са студијама неког од савремених страних језика који се изучавају на Филолошком факултету.

У сваком семестру, студенти опште лингвистике слушају одређени број обавезних заједничких општелингвистичких предмета у укупном обиму од 15 ЕСПБ. Преосталих 15 ЕСПБ по семестру остварују самостално бирајући изборне предмете, који укључују предмете из одабраног главног страног језика. У току студија, студенти су у обавези да остваре најмање 66 ЕСПБ на предметима из одабраног страног језика.

Сваки предмет у студијском програму носи одређени број ЕСПБ бодова (најчешће 3, 6 или 9 ЕСПБ) и припада одређеној групи односно типу предмета (академско-општеобразовним, теоријско-методолошким, научно-стручним или стручно-апликативним предметима). Студенти бирају изборне предмете тако да задовоље структуру студијског програма у погледу броја ЕСПБ и типа предмета који се тражи. Како студије страних језика на Филолошком факултету подразумевају најмање један стручно-апликативни и један научно-стручни предмет у сваком семестру, и студентима опште лингвистике је студијским програмом остављена могућност да бирају управо те групе предмета као главни језик. Наставу из страних језика организују одговарајуће катедре Филолошког факултета.


I семестар Тип предмета ЕСПБ
Увод у општу лингвистику 1 АО 3
Општа лингвистика 1 – фонетика НС 6
Школе и правци у лингвистици ТМ 3
Основе лингвистичке анализе ТМ 3
Укупно ЕСПБ на обавезним предметима:15
 
Изборна група АО1 АО 3
Изборна група НС1 – бира се предмет из граматике одабраног страног језика НС 3
Изборна група СА1 – бира се главни Савремени страни језик (Г1) СА 9
Укупно ЕСПБ на изборним предметима:15
 

Студент може да одабере све изборне предмете са катедре на којој се изучава његов одабрани страни језик, али и не мора, докле год у току студија задовољава услов од најмање 66 ЕСПБ из одабраног страног језика. Ако одабрани предмет носи мање ЕСПБ него што је то студијским програмом предвиђено, студент треба да одабере још један изборни предмет истог типа како би задовољио ту групу предмета. Нпр. ако му главни Савремени страни језик носи 6 ЕСПБ по семестру, а у изборној групи СА студент треба да има најмање 9 ЕСПБ (в. табелу), онда мора да пријави још један изборни предмет од 3 ЕСПБ из те групе предмета, нпр. неки изборни (други страни) језик.

Скоро све катедре на којима се изучавају страни језици поред наставе из свог главног језика организују, у мањем обиму, и наставу тог и других језика као изборних за студенте других студијских група. Изборни језици се слушају две године (четири семестра) и носе ознаку П (као “помоћни” језик), за разлику од главних језика, који носе ознаку Г и слушају се са већим бројем часова током четири године (осам семестара). Изборни језици (П1-П4) по правилу носе 3 ЕСПБ по семестру, док главни језик (Г1-Г8) обично носи 6 или 9 ЕСПБ по семестру. Студент не може да слуша исти језик и као главни и као помоћни!

Поред главног Савременог страног језика (Г), студент у правилу бира и један научно-стручни предмет из одговарајућег семестра са катедре одабраног страног језика, који се тиче граматике тог језика.

В. могући пример одабира предмета на првој години студија за комбинацију општа лингвистика + арапски, енглески, јапански, скандинавски, словеначки, француски језик (аналогно важи и за друге језике).


II семестар Тип предмета ЕСПБ
Увод у општу лингвистику 2 АО 3
Општа лингвистика 2 – фонологија НС 6
Језичка типологија ТМ 3
Фонетска транскрипција и анотација ТМ 3
Укупно ЕСПБ на обавезним предметима:15
 
Изборна група АО2 АО 3
Изборна група НС2 – бира се предмет из граматике одабраног страног језика НС 3
Изборна група СА2 – бира се главни Савремени страни језик (Г2) СА 9
Укупно ЕСПБ на изборним предметима:15
 

У другом семестру, студенти добијају нова четири обавезна предмета из опште лингвистике и поново бирају изборне предмете на исти начин као у првом семестру, тако што настављају да слушају одабрани страни језик. Број у називу предмета означава семестар студија (нпр. Општа лингвистика 1 у првом, Општа лингвистика 2 у другом семестру, или Савремени страни језик Г1/П1 у првом, Савремени страни језик Г2/П2 у другом семестру итд.). Већина предмета који имају парни број семестра у називу су условљени претходно одслушаним или положеним истим предметом са непарним бројем семестра, па студенти о томе треба да воде рачуна када пријављују и полажу испите.

В. могући пример одабира предмета на првој години студија за комбинацију општа лингвистика + арапски, енглески, јапански, скандинавски, словеначки, француски језик (аналогно важи и за друге језике).


III семестар Тип предмета ЕСПБ
Општа лингвистика 3 – морфологија НС 6
Лингвистика јавне комуникације AO 3
Теренска лингвистика 1 ТМ 3
Антрополошка лингвистика ТМ 3
Укупно ЕСПБ на обавезним предметима:15
 
Изборна група АО3 АО 3
Изборна група НС3 – бира се предмет из граматике одабраног страног језика НС 3
Изборна група СА3 – бира се главни Савремени страни језик (Г3) СА 9
Укупно ЕСПБ на изборним предметима:15
 
IV семестар Тип предмета ЕСПБ
Општа лингвистика 4 – синтакса НС 6
Вербална и невербална комуникација AO 3
Теренска лингвистика 2 ТМ 3
Дијахронијска лингвистика ТМ 3
Укупно ЕСПБ на обавезним предметима:15
 
Изборна група АО4 АО 3
Изборна група НС4 – бира се предмет из граматике одабраног страног језика НС 3
Изборна група СА4 – бира се главни Савремени страни језик (Г4) СА 9
Укупно ЕСПБ на изборним предметима:15
 

Током прва четири семестра студија, на Катедри за општу лингвистику постоје као изборни предмети и Знаковни језик 1-4 (НС предмет, 3 ЕСПБ по семестру; 2018/2019. држe се Знаковни језик 1 и 2, док се Знаковни језик 3 и 4 не држе), као и предмети из словенистике. Некада се не држе сви изборни предмети сваке године, па се о томе треба благовремено распитати или пратити обавештења на одговарајућим катедрама.


V семестар Тип предмета ЕСПБ
Општа лингвистика 5 – синтакса НС 6
Социолингвистика ТМ 6
Корпусна лингвистика СА 3
Укупно ЕСПБ на обавезним предметима:15
 
Изборна група АО5 АО 3
Изборна група НС5 – бира се предмет из граматике одабраног страног језика НС 6
Изборна група СА5 – бира се главни Савремени страни језик (Г5) СА 6
Укупно ЕСПБ на изборним предметима:15
 

Поред изборних предмета који су раније поменути, у петом семестру студија на Катедри за општу лингвистику држи се и изборни предмет Ареална лингвистика (НС предмет, 3 ЕСПБ).


VI семестар Тип предмета ЕСПБ
Општа лингвистика 6 – семантика НС 6
Психолингвистика ТМ 6
Примењена лингвистика СА 3
Укупно ЕСПБ на обавезним предметима:15
 
Изборна група АО6 АО 3
Изборна група НС6 – бира се предмет из граматике одабраног страног језика НС 6
Изборна група СА6 – бира се главни Савремени страни језик (Г6) СА 6
Укупно ЕСПБ на изборним предметима:15
 

Поред изборних предмета који су раније поменути, у шестом семестру студија на Катедри за општу лингвистику држи се и изборни предмет Балкански језички савез (НС предмет, 3 ЕСПБ).


VII семестар Тип предмета ЕСПБ
Општа лингвистика 7 – семантика НС 6
Усвајање првог језика НС 6
Анализа дискурса ТМ -
Укупно ЕСПБ на обавезним предметима:15
 
Изборна група АО7 АО 3
Изборна група ТМ7 ТМ 6
Изборна група СА7 – бира се главни Савремени страни језик (Г7) СА 9
Укупно ЕСПБ на изборним предметима:15
 

Поред изборних предмета који су раније поменути, у седмом семестру студија на Катедри за општу лингвистику држе се и изборни предмети Форензичка лингвистика (ТМ предмет, 3 ЕСПБ), Неуролингвистика (ТМ предмет, 3 ЕСПБ) и Социолингвистика – специјални курс (СА предмет, 3 ЕСПБ; не држи се 2018/2019).


VIII семестар Тип предмета ЕСПБ
Општа лингвистика 8 – прагматика НС 6
Усвајање другог језика НС 6
Анализа дискурса ТМ 6
Укупно ЕСПБ на обавезним предметима:15
 
Изборна група АО8 АО 3
Изборна група СА8 – бира се главни Савремени страни језик (Г8) СА 9
Укупно ЕСПБ на изборним предметима:15
 

У седмом и осмом семестру слуша се Анализа дискурса као двосеместрални предмет (полаже се након одслушана два семестра наставе).

Поред изборних предмета који су раније поменути, у осмом семестру студија на Катедри за општу лингвистику држи се и изборни предмет Језици за обележавање текста (СА предмет, 3 ЕСПБ).

На основним студијама опште лингвистике не постоји завршни рад. Студент је дипломирао онда када положи последњи испит на студијама и оствари укупно 240 ЕСПБ.