Студије опште лингвистике обухватају различите савремене научне приступе изучавању људског језика уопште, односно језика као биолошког, психолошког, антрополошког и социолошког, а пре свега лингвистичког феномена, као и њихове примене у различитим професионалним доменима. Циљ ове науке јесте да, проучавајући грађу из различитих језика света, пронађе оно што им је опште и заједничко, али и оно у чему се заправо различити језици међусобно разликују, као и да објасни значај и улогу језика у животу људи. Нека од питања на која савремена лингвистика пружа одговоре јесу: шта чини структуру људског језика (нпр. граматику или речник) и како људи комуницирају језиком различита значења, како људи усвајају матерњи и стране језике, како људски мозак обрађује језик (чиме се баве дисциплине попут психолингвистике или неуролингвистике), затим како се језик користи у различитим ситуацијама, како се у језику испољавају различити идентитети (што проучавају социолингвистика, антрополошка лингвистика и друге дисциплине) и сл.


Основне академске студије Опште лингвистике са страним језиком


Основне академске студије на Катедри за општу лингвистику обавезно се комбинују са студијама неког од савремених страних језика који се изучавају на Филолошком факултету. Студенти Групе за општу лингвистику на самом почетку прве године студија опредељују се за главни страни језик, који прате паралелно са студијама опште лингвистике током све четири године студија (осам семестара). Наставу из страних језика организују одговарајуће катедре Филолошког факултета и студенти Групе за општу лингвистику је похађају заједно са студентима којима је то главни предмет.


Језици који се могу комбиновати са студијама опште лингвистике као главни јесу сви страни језици који се изучавају на одговарајућим катедрама Филолошког факултета, с тим што за похађање одређених језика као главних за студенте опште лингвистике важе исти услови као и на пријемном испиту за те студијске профиле, нпр. квалификациони праг од 24 бода на елиминационом тесту из енглеског језика за студије енглеског, предзнање за студије немачког језика и сл. За похађање одређених језика као главних постоје квоте за студенте опште лингвистике, нпр. за скандинавске језике, за италијански језик и сл., док за избор неких језика таква ограничења не постоје. Катедра за општу лингвистику о томе упознаје своје студенте прве године студија на свечаном пријему студената почетком октобра, када се обавља и расподела студената према главном страном језику, па је неопходно да сви новоуписани студенти лично присуствују свечаном пријему студената на почетку школске године.


Основне академске студије Опште лингвистике са страним језиком трају четири године – осам семестара и укупно носе 240 ЕСПБ (60 ЕСПБ по години студија, односно 30 ЕСПБ по семестру). Од тога, обавезни општелингвистички предмети носе укупно 120 ЕСПБ (30 ЕСПБ по години студија, односно 15 ЕСПБ по семестру), док другу половину бодова неопходних за стицање дипломе основних академских студија студенти остварују похађањем изборних предмета из одабраног савременог страног језика или других предмета на Филолошком факултету. Како студије страних језика на Филолошком факултету подразумевају најмање један стручно-апликативни и један научно-стручни предмет у сваком семестру (нпр. Савремени шпански језик Г1-Г8 и Шпански језик 1-8), и студентима опште лингвистике је студијским програмом остављена могућност да бирају управо те групе предмета као главни језик уз студије опште лингвистике. У току студија, студенти опште лингвистике су у обавези да остваре најмање 66 ЕСПБ или више на предметима из одабраног главног језика.


За разлику од традиционално конципираних студија страних језика на Филолошком факултету, које осим теоријске и практичне наставе из самог језика обухватају и обавезне предмете из књижевности и културе, а у одређеним случајевима и методике наставе страног језика, студенти опште лингвистике нису у обавези да полажу те испите (осим као изборне или факултативне предмете по жељи), већ само испите из језика и граматике страног језика који слушају као главни. Тиме се, уз предмете из опште лингвистике које комбинују са предметима из страног језика, оспособљавају пре свега за вештине лингвистичке анализе и њене различите примене.


При Катедри за општу лингвистику одвија се и настава из словеначког језика, као и знаковног језика, а осим за студенте Групе за општу лингвистику, Катедра изводи наставу и из обавезних општелингвистичких предмета за студенте филолошког профила Групе за српски језик и књижевност.


У настави на већини предмета на Катедри за општу лингвистику као помоћно средство у употреби је и факултетска платформа мудл (moodle) за комуникацију са студентима и њихов самостални рад. Платформа се налази на адреси moodle.fil.bg.ac.rs, а сви студенти Филолошког факултета почетком октобра у Одсеку за студентска питања (Студентска служба) добијају корисничке налоге и шифре за приступ платформи, као и студентском сервису (е-студент) који се налази на адреси student.fil.bg.ac.rs и служи за архивирање података о студенту и току студија, као и за пријаву испита и друге студентске обавезе. ИТ служба Филолошког факултета почетком школске године организује обуку за коришћење студентских сервиса, на коју су студенти позвани да се пријаве.


Погледајте и: