Јасмина Московљевић Поповић ванредни је професор опште лингвистике на Катедри за општу лингвистику Филолошког факултета Универзитета у Београду. Предаје дескриптивну и формалну синтаксу, психолингвистику и усвајање матерњег језика (Л1). Њена истраживачка интересовања везана су махом за синтаксу сложене реченице, рани језички развој, развој писаног језика и усвајање писмености.

Jasmina Moskovljević Popović is Associate Professor of General Linguistics at Department of General Linguistics, University of Belgrade. She teaches courses in Descriptive and Formal Syntax, Psycholinguistics, and First Language Acquisition. Her research is concerned primarily with syntax of compound sentence, early language development, written language development, and literacy acquisition.