Ради на Катедри за општу лингвистику од 2002. године. Магистарску тезу под насловом Међуоднос прозодијских и кинезичких елемената у дискурсу на електронским медијима (метор проф. др Весна Половина) одбранила је 2007. године. Докторску дисертацију Прозодијски маркери цитираног говора у разговорном језику (метор проф. др Весна Половина) одбранила је 2013. године, и исте године изабрана је у звање доцента.

Наталија Панић Церовски похађала је (октобар-децембар 2004) Програм обуке за аситенте Универзитета у Београду Academic skills advancement (организовано и финансирано од стране Београдске отворене школе).

Као стипендиста Универзитета у Женеви, Швајцарска, Наталија Панић Церовски била је на стручном усавршавању на Филолошком факултету у Женеви 2007. године.

Похађала је и Летњу школу форензичке лингвистике (у два наврата – 2007. и 2008. године). У неколико наврата је била предавач на интензивним течајевима српског језика у Центру за српски као страни језик, а школске 2010/2011, као и 2011/2012. учествује као предавач српског језика за странце у склопу пројекта Свет у Србији, такође при Центру за српски као страни језик. Поред тога, учествовала је у раду Истраживачке станице Петница, као предавач на семинарима из лингвистике.

Поља научног интересовања Наталије Панић Церовски су Фонетика, Фонологија, Анализа конверзације, Анализа дискурса, Вербална и невербална комуникација. Учествовала је на многим међународним конференцијама и конгресима излажући радове из поменутих области. Научно-истраживачке радове објављивала је у часописима и зборницима у земљи и иностранству. Члан је Друштва за примењену лингвистику Србије, европског удружења лингвиста Societas linguistica Europaea, као и удружења SProSIG (Special Interest Group on Speech Prosody).

др Наталија Панић-Церовски – БИБЛИОГРАФИЈА