БИОГРАФИЈА:

Драгана Ђорђевић (Београд, 1972) уписала је Групу за арапски језик и књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду 1991, а дипломирала 1995. године са просечном оценом 9.20.

На матичном факултету и групи ради од октобра 1998. године по уговору о делу, а од 1. марта 1999. у звању асистента-приправника. Магистрирала је 2001. године на Филолошком факултету у Београду, с темом Систем граматичког члана у семитским, алтајским и индоевропским језицима (контрастивна и компаратистичка анализа), код ментора проф. др Анђелке Митровић. Децембра 2002. године изабрана у звање асистента.
Године 2014. одбранила је докторску тезу Спортска терминологија у стандардном арапском језику код ментора проф. др А. Митровић. У звање доцента изабрана је априла 2015.

Главни је и одговорни уредник електронског часописа Komunikacija i kultura online (http://www.komunikacijaikultura.org/index.html), а члан је уређивачког одбора часописа International Journal of Arabic Linguistics (IJAL – http://arabic-linguistics.com/). Бави се књижевним превођењем и члан је Удружења књижевних преводилаца Србије.

У области научног истраживања, бави се синтаксом арапског језика, са посебним освртом на синтаксу члана, теоријским, језичким и културним аспектима превођења са арапског, историјом превођења са арапског, лексикологијом, лексикографијом и стручном терминологијом арапског језика (спортском и терминологијом језика медија), као и функционалним стиловима у арапском језику. Учествовала је на више међународних конгреса у земљи и иностранству, укључујући и арапски свет.


Настава на основним академским студијама:

  • Теорија превођења – арабистика.
  • Вештина превођења – арабистика
  • Савремени арапски језик Г-7
  • Савремени арапски језик Г-8
  • Језик арапских медија

Настава на мастер академским студијама:

  • Арапска лексикографија

БИБЛИОГРАФИЈА