Биографија

Рођена 30. марта 1967. године у Београду. Дипломирала 1989. године на Филолошком факултету у Београду, Група за оријенталну филологију. Постдипломске студије на групи за турски језик завршила марта 1993. године, одбраном магистарског рада Особености турског језика кануна и дефтера за смедеревску и суседне области у XV веку. У Историјском институту, у Секцији за историју српског народа под туђинским влашћу од 15-18. века, запослена од 1. новембра 1990. године, где се бави проучавањем историје српског народа под турском влашћу у другој половини 15. и првој половини 16. века. Докторирала је на Филозофском факултету у Београду 16. септембра 2002. са тезом Смедеревски санџак у другој половини 15. и првој половини 16. века. Од 01.03.2004. запослена је на Филозофском факултету у Нишу као доцент за предмет Национална историја 16-18. век. На истом факултету стекла звање ванредног професора децембра 2008. године.

У периоду 2002-2005 руководила пројектом „Друштво у Србији под туђинском влашћу 16-18. век“, чији је носилац био Историјски институт. Од 2006. ангажована на пројекту „Градови и тргови у српским земљама средњег века и суседни утицаји на њихов развој“, чији је носилац Филозофски факултет Београд, а који финансира Министарство за науку и заштиту животне средине Републике Србије. Од 2010 ангажована на пројекту „Насеља и становништво српских земаља у позном средњем веку (14-15. век)“, а од новембра 2012. године на пројекту „Хришћанска култура на Балкану у средњем веку: Византијско царство, Срби и бугари од 9. до 15. века“, чије је носилац такође Филозофски факултет у Београду.

Учествовала је на бројним научним скуповима и симпозијумима у земљи и иностранству.Члан Одбора за проучавање становништва САНУ. Члан редакција више стручних и научних публикација у земљи и иностранству. Члан Међународне комисије за историјску демографију. Такође, ангажована је као рецензент више научно-стручних часописа у земљи.

На Филолошком факултету Универзитета у Београду ангажована од 2006. године, најпре на предмету Културна историја Арапа, а затим на предмету Основе исламске цивилизације (од школске 2008/09. године). На докторским студијама истог факултета носилац је курса Исламска култура и цивилизација на Балкану.

Област истраживања: османистика; историјa српског народа под османском влашћу у другој половини 15. и првој половини 16. века.

Говори турски, арапски, енглески, француски, служи се немачким језиком.

Библиографија:

Монографије:

 • Смедеревски санџак 1476-1560 : земља – насеља – становништво. – Београд : Историјски институт : Службени гласник, 2004.
 • Браничево у 15. веку, историјско-географска студија, Пожаревац 2006.
 • На раскршћу епоха: студије из историје српског народа под османском влашћу, Ниш 2013.

Помоћна наставна средства:

 • Османско царство 16-18. век, зидна карта, [коаутор са Р. Љушићем] Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2004.
 • Османлије, родослов, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2006.

Студије, чланци и саопштење на скуповима:

 • Опширни дефтер Смедеревског санџака из 1476. године, У: Историјски часопис 38 (1991), 1992, стр. 31-42.
 • Прилог проучавању почетака исламизације у Браничеву 1467-1476. године, У: Зборник Матице српске за историју 47-48 (1993), стр. 125-133.
 • Ваљевски крај у првим деценијама турске власти, У: Ваљево, постанак и успон градског средишта. Саопштења са научног скупа поводом шест векова од најстаријег помена Ваљева у историјским изворима одржаног 8-10. октобра 1993. године у Ваљеву. – Ваљево : Народни музеј ; Београд ; Одељење за историју Филозофског факултета, 1994, стр. 152-160.
 • The beginning of the islamization in Serbia, Bosna and Herzegovina, U: Man on the Balkans – historical and art being, Balkanistic Forum 1, Blagoevgrad 1995, str. 97-104.
 • Муслиманство и богумилство у историографији, У: Босна и Херцеговина од средњег века до новијег времена. Међународни научни скуп 13-15. децембра 1995. – Београд : Историјски институт САНУ ; Нови Сад : Православна реч, 1995, стр. 285-295.
 • Кнежинска самоуправа у Смедеревском санџаку у другој половини 15. и првој половини 16. века, У: Зборник МС за историју 57 (1998), стр. 87-97.
 • Насеље Рудо Поље у Смедеревском санџаку од 1476-1572. године, У: Научни скуп Рудо Поље Карановац Краљево (од првих помена до Првог светског рата). – Београд : Балканолошки институт САНУ , Краљево : Народни музеј, 2000, стр. 55-66.
 • Феудални систем на Балкану у првом веку османске владавине, У: Насеља и становништво области Бранковића. – Београд : САНУ, 2001, 533-547.
 • Породица у пљеваљском крају у првом веку османске владавине, У: Гласник Завичајног музеја (Пљевља) 2 (2001) 103-117.
 • Крај владавине Косача и прве године османске власти у Херцеговини, У: Српска проза данас : Косаче оснивачи Херцеговине / Ћоровићеви сусрети прозних писаца у Билећи. Научни скуп историчара у Гацку / [приређивач Радослав Братић]. – Билећа : Просвјета ; Гацко : Просвјета ; Београд : Фонд “Светозар и Владимир Ћоровић”, 2002, стр. 291-307.
 • Сеоска привреда у Смедеревском санџаку (1476-1560), У: Историјски часопис 28 (2001), 2002, 117-136.
 • Путопис и историјски извор: Београд у 16. веку, У: Београд у делима европских путописаца: зборник радова са међународног научног скупа, Балканолошки институт САНУ, Београд, 25.03-27.03 2001, стр. 45-53.
 • Зеaмет Кушлат, У: Земља Павловића : средњи вијек и период турске владавине : зборник радова са научног скупа Рогатица, 27-29. јуна 2002. – Бања Лука ; Српско Сарајево, стр.367 – 378.
 • O значају османских пописних књига као историјских извора – на примеру дефтера смедеревског санџака, У: Историјски часопис 49(2002), 2003, стр. 123 – 138.
 • Типологија сеоских насеља у првом веку османске владавине у српским земљама, У: Споменица Милана Васића, Бања Лука 2005, 185-213.
 • Крстарећи Османским царством, У: Приватни живот у српским земљама у освит новог века, Београд 2005, 173-196.
 • Расветљавање неколико аспеката из прошлости српског народа на основу османских пописа, Глас CDII Српске академије наука и уметности, Одељење друштвених наука, књ. 30, Београд 2005, 180-184.
 • Поморавље од пада под османску власт до Првог српског устанка, У: Морава, Београд 2006, 283-321.
 • Османске пописне књиге као извор за историју српског народа под османском влашћу (О постојећим критичким издањима и планираним пројектима), Бањалучки новембарски сусрети „Наука и образовање“, Филозофски факултет у Бањалуци, Научни скупови, књ. 6, том I, Бања Лука 2006, 269-281.
 • Типологија сеоских насеља у области Браничева у прво веку османске власти (постављање проблема и правци истраживања), Браничево кроз војну и културну историју Србије, Зборник радова са научног скупа Историјског архива Пожаревца св. 3, Пожаревац 2006, 29-40.
 • Град Бихор као османско утврђење, Милешевски записи 7, Пријепоље 2007, 127-132.
 • The population of Kosovo and Metohija under Ottoman rule, In: Kosovo and Metohija, past, present, future, Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade 2006, 5-17.
 • Манастир Свете Тројице – духовно средиште Потарја, Црквене студије 4, Ниш 2007, 303-310.
 • Градска насеља Капије Поморавља у од пада под османску власт до избијања Првог српског устанка, Зборник радова са међународног научног скупа “Делиград од устанка ка независности 1806-1876″, Београд 2007, 9-19.
 • На раскршћу две епохе: континуитет и промене друштвене структуре у Браничеву у 15. веку, Историјски часопис 56 (2008), 279-304, (коауторство са А. Крстићем).
 • Хришћани спахије у Смедервском санџаку у другој половини 15. века, Зборник радова са међународног научног скупа “Моравска Србија”, Крушевац 2007, 85-90.
 • Парохијско свештенство у Браничеву у другој половини 15. века, Црквене студије 5, Ниш 2008, 329-344, (коауторство са А. Крстићем).
 • Пљеваљско друштво – преображај српског трга у османску касабу, Историја Пљеваља, Пљевља 2009, 89-141.
 • Османска популациона политика на крајишту: насеља и становништво Браничева у другој половини 15. века, Браничево у историји Србије, Пожаревац-Београд 2008, 209-221.
 • Посебности турског језика у првим пописним дефтерима Смедеревског санџака, Истоци и Утоци, Споменица Славољуба Ђинђића, Београд 2009, 133-147.
 • Трагови српског средњовековног права у раним османским канунима и кануннамама, Средњовековно право у Срба у огледалу историјских извора, Зборник радова са научног скупа одржаног 19-21. марта 2009, Београд 2009, 301-319. (коауторство са А. Крстићем)
 • Прилог проучавању исламизације на српском етничком простору у првом веку османске владавине: градска насеља као носилац исламске културе и цивилизације (на примеру Смедеревског санџака), Црквене студије 6, Ниш 2009, 341-351.
 • Тимарски систем у нахији Сјеница у другој половини 15. века, Милешевски записи 8, Пријепоље 2009, 97-109.
 • Васиљ Поповић о задрузи и задругарству, „Јевто Дедијер и Васиљ Поповић – живот и дјело“, Билећа-Гацко 2009, 340-347.
 • Бранислав Ђурђев и „Деспотов канун“, „Naučno djelo akademika Branislava Đurđeva“, Sarajevo 2010, 101-109.
 • The Christian Sipahis in the Serbian lands (second half of 15th century), Belgrade Historical Review, vol. 1, Belgrade 2010, 103-121.
 • Pilgrimage in the Ottoman Empire (16-18th century). Le Grand Turque as Protector of the Holly Places, “Pilgrimages, cult places and religious tourism“, YSSSR Annual, year XVII, Niš 2010, 55-63.
 • Oсманске пописне књиге дефтери као извори за историјску демографију: могућности истраживања, тачност показатеља и методолошке недоумице, Теме г. XXXIV, бр. 1, Ниш 2010, 363-373.
 • О Пурковићевој књизи „Историја српске православне цркве у Трсту“, Миодраг Ал. Пурковић – живот и дело, Пожаревац 2010, 93-101.
 • Историографија о Србима под турском влашћу, Домети српске и европске историографије у последње две деценије, Београд 2010, 89-105.
 • Прилог проучавању исламизације на српском етничком простору: ток исламизације у сеоским насељима у првом веку османске владавине, Црквене студије 7, Ниш 2010, 375-385.
 • Studies of Ottoman History in Serbia, Montenegro and Croatia (Modern Serbian, Montenegrin and Croatian Historiography on the Ottoman Empire), Тürkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2010, XX, 1-18.
 • Нишки крај у 18. веку, Бој на Чегру 1809. у историји и традицији балканских народа, Београд 2010, 3-11.
 • Пад Смедерева и оснивање Смедеревског санџака, Пад српке деспотовине 1459. године, Београд 2011, 91-301.
 • Who was rich and who was poor? Creation of the new Serbian „elite“ in the Serbian 15th century society, Belgrade Historical Review 2, Belgrade 2011, 129-142.
 • Насеља и тимарска организација у крушевачком крају, Топлици и Дубочици према попису из 1444/45. године, Стефан Немања и Топлица, Ниш 2011, 163-175. (са А. Крстићем)
 • Власи у домаћој историографији (1960-2010), Браничевски гласник 7, Пожаревац 2011, 5-23.
 • Власи у Смедеревском санџаку у другој половини 15. и првој половини 16. века (с посебним освртом на влахе Браничева), Браничевски гласник 7, Пожаревац 2011, 49-69.
 • Исламизација као тема југословенске историографије (1950-2000), Црквене студије 8, Ниш 2011, 371-384.
 • Милорадовићи – Храбрени као османске спахије у другој половини 15. века, Зборник радова „Породице Владисавић и Милорадовић“, Гацко 2011,
 • Антропонимија у области Бранковића и Смедеревском санџаку у другој половини 15. века, Име у култури Срба и Бугара, Ниш 2012, 71-79.
 • Ибарски Колашин од пада под османску власт до избијања Првог српског устанка, Стари Колашин (тематски зборник), Зубин Поток 2012, 35-57.
 • Османско освајање херцегових поседа у Полимљу, Милешевски записи 9, Пријепоље 2012, 101-112.
 • Оријенталистика у настави историје на српским универзитетима, Криза и перспектива знања и науке (тематски зборник), Ниш 2012, 266-272.
 • Structure of the Serbian family in the late Middle Ages, Romanian Journal of Population Studies • Vol. VI, No. 2, Cluj-Napoca 2012, 5-18. (коауторство са С. Мишићем)
 • Ottoman heritage in the Balkans: The Ottoman Empire in Serbia, Serbia in the Ottoman Empire, Journal of Social Sciences, Suleyman Demirel University, Faculty of Arts and Sciences, vol. 27 (2012), 129-137.