Ivana R. Gligorijević (rođena Mali) rođena je 29. septembra 1982. godine u Zemunu. Godine 2001. upisala se na Katedru za orijentalistiku Filološkog fakulteta u Beogradu – Grupa za arapski jezik i književnost, gde je diplomirala 2005. godine. Školske 2005/2006. godine upisala se na postdiplomske studije na istom Fakultetu (smer: Nauka o jeziku), gde je magistrirala 2009. godine, odbranivši rad na temu „Reči stranog porekla u savremenom arapskom jeziku”. Od školske 2005/2006. pa do 2009/2010. godine bila je angažovana u nastavi na Grupi za arapski jezik i književnost – prvo po ugovoru o delu, a zatim kao doktorand. Godine 2010. izabrana je za asistenta za užu naučnu oblast Arabistika – predmet Arapski jezik i književnost. Iste godine prijavila je doktorsku disertaciju pod naslovom „Kompjuterska terminologija u arapskom jeziku”, koju je odbranila 2013. godine i tako stekla zvanje doktora filoloških nauka (disertacija je dostupna na sledećem linku: https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:6917/bdef:Content/get). U zvanje docenta izabrana je 2014. godine.

ORCID https://orcid.org/0000-0003-0793-8213
Academia https://filoloskibg.academia.edu/IvanaMali
ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Ivana_Mali2

Predmeti:

 • Savremeni arapski jezik G-1
 • Savremeni arapski jezik G-2
 • Savremeni arapski jezik P-1
 • Savremeni arapski jezik P-2
 • Savremeni arapski jezik P-3
 • Savremeni arapski jezik P-4
 • Sintaksa arapskog jezika 1
 • Sintaksa arapskog jezika 2
 • Poslovni arapski jezik i korespondencija
 • Arapski jezik – Stručna terminologija

Objavljeni radovi:

 1. Angloarapski – prijatelj ili neprijatelj arapskog jezika? / Ivana Mali // Anali Filološkog fakulteta. – Broj 24, Sveska 1, 2012. – Str. 331-349.
 2. Arapski jezik i Tviter / Ivana Mali // Anali Filološkog fakulteta. – Broj 24, Sveska 2, 2012. – Str. 121-132.
 3. Status internacionalizama u leksici savremenog arapskog jezika: izazovi međunarodne komunikacije / Ivana Mali // Filologija i interkulturalnost, Knj. 1: zbornik radova sa međunarodne konferencije Kulture u dijalogu, Sept. 28-30, 2012 / Aleksandra Vraneš i Ljiljana Marković (ur.). – Beograd: Filološki fakultet, 2012. – Str. 101-111.
 4. O dubletima u arapskoj kompjuterskoj terminologiji / Ivana Mali // Jezici i kulture u vremenu i prostoru II, Tom II: Tematski zbornik sa međunarodne konferencije Jezici i kulture u vremenu i prostoru II, Nov. 24, 2012 / Snežana Gudurić i Marija Stefanović (ur.). – Novi Sad: Filozofski fakultet, 2013. – Str. 165-170.
 5. Adaptacija kompjuterskih anglicizama u arapskom jeziku / Ivana Mali // Kultura: u potrazi za novom paradigmom: tematski zbornik u 4 knjige. Knj. 1 / Mart 18-19, 2013 (Aleksandra Vraneš ur.). – Beograd: Filološki fakultet, 2013. – str. 267-275.
 6. Arapski jezik i internet / Ivana Mali // Zbornik rezimea / Međunarodna naučna konferencija Humanizam: kultura ili iluzija? 15. i 16. maj 2014. godine, Beograd; urednici Aleksandra Vraneš, Ljiljana Marković – str. 177.
 7. Arapski jezik i strani afiksi / Ivana Mali // Orijentalističko znamenje – Sećanje na Mariju Đukanović 1923-1983: Zbornik radova. Beograd: Čigoja štampa, 2016. – str. 217-226.
 8. Arapski jezik – stručna terminologija / Ivana Mali // Anali Filološkog fakulteta. – Broj XXVIII, Sveska I, 2016. – Str. 227-239. https://doi.org/10.18485/analiff.2016.28.1.13
 9. Neki problemi lokalizacije softvera na arapski / Ivana Mali // Digitalna humanistika, Knj. 2 Tematski zbornik sa međunarodne konferencije Digitalna humanistika, Sep. 25-26, 2015 / Aleksandra Vraneš i Ljiljana Marković (ur.). – Beograd: Filološki fakultet, 2015. – Str. 285-296.
 10. Polisemija u kompjuterskoj terminologiji arapskog jezika / Ivana Mali // Anali Filološkog fakulteta. – Broj XXVIII, Sveska II, 2016. – Str. 261-270. http://doi.fil.bg.ac.rs/pdf/journals/analiff/2016-2/analiff-2016-28-2-13.pdf
 11. Orijent u verbalnim asocijacijama na srpskom jeziku / / Ivana Gligorijević / Zbornik rezimea / Međunarodna naučna konferencija Orijentalistika: juče, danas, sutra 8. i 9. decembar 2016. godine, Beograd; urednici Anđelka Mitrović, Ljiljana Marković – str. 158-159.
 12. Šta Srbi misle o Arapima? / Ivana Gligorijević // Nasleđe. – Broj 38, Sveska 1, 2017. – Str. 179-189. http://www.filum.kg.ac.rs/dokumenta/izdavastvo/nasledje/brojevi/nasledje_38.pdf