Rođena je u Japanu. Gimnaziju Meiva (Aići, Japan) završila je 2006. Diplomirala je 2010. na Fakultetu za strane jezike Univerziteta za strane studije u Tokiju na Odseku za japanski jezik. Završila je master program iz oblasti Primenjena lingvistika na Univerzitetu za strane studije u Tokiju u septembru 2013. odbranom master teze „Deskriptivna studija obara dijalekta u Aićiju“. Od oktobra 2013. zaposlena je na Filološkom fakulteta Univerziteta u Beogradu kao lektor za japanski jezik.

Radovi i izlaganja

  1. „Deskriptivna studija sufiksa obara dijalekta u Aićiju – sa posebnim osvrtom na sufiks ‘-ndatte’“, Zbornik deskriptivne lingvistike Univerziteta za strane studije u Tokiju „Misao i jezik“, br. 6, 2010, p. 95-102.
  2. „Deskriptivna studija završnog oblika ‘tte’ u obara dijalektu u Aićiju“, Zbornik 91. konferencije dijalektologa u Japanu, 2010, p. 11-18.
  3. „O obliku ‘-(i)jor’ koji izražava evidentnost u nekadašnjem obara dijalektu u Tojoti u Aićiju“, Studije japanskog jezika 9/4. Izlaganje na Konferenciji Društva japanske lingvistike 2013 (neobjavljeno).
  4. „Deskriptivna studija obara dijalekta u Aićiju“ (master teza), Univerzitet za strane studije u Tokiju, septembar 2013.