BIOGRAFIJA

Dr Marina Jović, rođena je i odrasla u Beogradu. Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Katedri za orijentalistiku, grupi za japanski jezik i književnost, 1994. godine. Magistarski rad na temu “Ženski likovi u delima Jasunarija Kavabate” odbranila je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu u maju 2006. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Poimanje modernog u japanskoj književosti između dva svetska rata” odbranila na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu u aprilu 2010. godine.

Zaposlena je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Katedri za orijentalistiku, grupi za japanski jezik, književnost i kulturu u zvanju docenta.

Oblasti istraživanja i interesovanja obuhvataju civilizaciju, kulturu i književnost Japana:

 • Civilizacija Japana – razvoj i manifestacije
 • Japanska kultura i tradicija i njihov uticaj na japansku književnost
 • Uticaji stranih kultura na razvoj autohtone japanske kuture
 • Uticaj religija na kulturu Japana

Stručna usavršavanja: Waseda univerzitet u Tokiju 2006-2007. godine, Institut Kansai Japanske fondacije u Osaki, 2000. godine.

BIBLIOGRAFIJA

 1. “Istorija civilizacije Japana”, monografija sa dr LJ.Marković, Filološki fakultet, Beograd 2002.
 2. “Intelektualna sloboda u bibliotekama Japana”, sa dr. LJ. Marković i T.Tacumi, Međunarodni skup: Intelektualna sloboda i savremene biblioteke, Beograd, 2004.
 3. “Osnovna načela estetskih principa i etičkih normi japanske umetnosti”, Univerzitetska misao br. 2, Novi Pazar, 2003.
 4. “Dualnost položaja žene u japanskom društvu”, Univerzitetska misao br. 2, Novi Pazar, 2003.
 5. “Istorija civilizacije Japana od početaka do perioda Nara”, monografija sa dr LJ.Marković, Liber, Beograd, 2008.
 6. “Stari Japan”, monografija sa dr LJ.Marković, Filološki fakultet, Beograd, 2008.
 7. “Japan od predanja do zapisa”, monografija sa dr LJ.Marković, Filološki fakultet, Beograd, 2010.
 8. “Osnovne etičke norme japanskog društva”, Zbornik radova međunarodne naučne konferencije Etika u nauci i kulturi, Beograd, 2010.
 9. “Ito Sei – Japanski pisac, prevodilac i kritičar”, Međunarodna naučna konferencija Knjiga i jezik u razvoju savremenog društva, Beograd, 2010.
 10. “Osnovne karakteristike razvojnog puta japanske kulture u periodima Jomon i Yayoi”“, Međunarodna naučna konferencija Filološka istražibanja danas, Jezik, književnost, komunikacija, Beograd, 2010.
 11. “Mass Culture and Literature in Japan in the Interwar Period”, with LJ.Markovic, 1st International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, International Burch University, Sarajevo, BiH, 2011,
 12. “Abe Tomođi – teoretičar modernizma”, Anali Filološkog fakulteta, Beograd, 2011.
 13. “Pojava modernizma u japanskoj književnosti između dva svetka rata”, Anali Filološkog fakulteta, Beograd, 2011.
 14. Jasunari Kavabata – “Srce”, prevod sa japanskog, “Veština senčenja 2″, Tanesi, Beograd, 2010.
 15. “Two Take-offs into Modernization”, with LJ.Markovic, 4th International Adriatic-Ionian Conference Across Languages and Cultures, Venice, 2011. (rad štampan u izvodu)
 16. “Korišćenje digitalizacije za očuvanje i upotrebu kulturnih vrednosti u Japanu” Međunarodna naučna konferencija Digitalizacija kulturne i naučne baštine, univerzitetski repozitorijumi i učenje na daljinu, Beograd 2011.
 17. “Brendiranje savremene japanske kulture” Međunarodna naučna konferencija Kulture u dijalogu , Beograd 2012.

Disertacije

 • Magistarski rad “Ženski likovi u delima Jasunarija Kavabate” Beograd, Filološki fakultet, 2006.
 • Doktorska disertacija “Poimanje modernog u japanskoj književosti između dva svetska rata”, Beograd, Filološki fakultet, 2010.