Predmeti na osnovnim studijama:


I godina:
Savremeni kineski jezik G1, Savremeni kineski jezik G2
II godina:
kineski jezik 3, kineski jezik 4
III godina (od školske 2016/2017):
Savremeni kineski jezik G5, Savremeni kineski jezik G6
IV godina (od školske 2016/2017):
Savremeni kineski jezik G7, Savremeni kineski jezik G8

Predmeti na master studijama:

Istorijski pregled razvoja gramatike kineskog jezika, Morfologija i leksikologija kineskog jezika

Biografija

Ana M. Jovanović (r. 1976 god.), diplomirala je 1999. godine na Grupi za kineski jezik i književnost Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Kao stipendista vlade N.R. Kine, školsku 1996/97. provodi na usavršavanju kineskog jezika na Univerzitetu u Šandungu (Shandong University) u gradu Đinanu, N.R. Kina. Nakon diplomiranja započinje magistarske studije na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru Nauka o jeziku, koje nastavlja 2000. godine na Katedri za kineski jezik i književnost Pekinškog Normal Univerziteta (Beijing Normal University), na smeru kineski jezik i pismo (pravac istraživanja: gramatika savremenog kineskog jezika). Magistarske studije završava 2003. godine uspešno odbranivši magistarsku tezu na temu 《现代汉语了1、了2共现句的结构及语义特征》 (Strukturalne i semantičke karakteristike rečenica sa „le1“ i „le2“) i stiče akademsko zvanje magistra kineskog jezika i književnosti. Diplomu magistarskih studija je 2005. godine nostrifikovao Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, kao odgovarajuću diplomi magistra filoloških nauka. Doktorske studije iz oblasti kineskog jezika i pisma upisuje 2005. godine na Fakultetu za kineski jezik i književnost Pekinškog Normal Univerziteta. Doktorsku tezu na temu 《概念隐喻论与汉语人体词及其相关表达研究—人体在概念化过程中的作用》 (Primena teorije konceptualne metafore u istraživanju reči za delove tela u savremenom kineskom jeziku – uloga ljudskog tela u procesu konceptualizacije) s uspehom brani decembra 2009. god., a januara 2010. i zvanično stiče zvanje doktora kineskog jezika i književnosti. Februara 2011. godine Komisija Univerziteta u Beogradu nostrifikovala je diplomu stečenu na gorenavedenom univerzitetu kao diplomu doktorskih akademskih studija, doktor filoloških nauka – Nauka o jeziku. Od oktobra 2010. godine radi kao predavač kineskog jezika na Institutu Konfucije u Beogradu, a od 2012. godine i kao lektor za kineski jezik na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Septembra 2013. godine izabrana je u zvanje docenta za studijsku oblast sinologija. Bavi se naučnim radom kao i književnim i stručnim prevođenjem.


доц. др Ана Јовановић – БИБЛИОГРАФИЈА