ПЕДАГОШКА ПСИХОЛОГИЈА


Професорка: др Маја Савић, доценткиња
Трајање: 1 семестар (II, IV, VI или VIII)
Статус предмета: ОП или ИП
Тип предмета: АО (академско-општеобразовни)
Шифра предмета: 0900004
Број кредита: 3


Циљ предмета
Разумевање општих начела ефикасних стратегија подучавања, мотивисања ученика и процене њиховог знања.
Развијање осетљивости за индивидуалне разлике међу ученицима.
Развој критичког односа према налазима и теоријама значајним за наставничку праксу.


Исход предмета
Студенти ће бити у стању:
1. Да опишу индивидуалне разлике у интелектуалним способностима, сазнајним стиловима и мотивацији за учење.
2. Да повежу знања о типичном и нетипичном психичком развоју ученика са препорученим наставним методама.
3. Да опишу основне социјалнопсихолошке појаве у школском одељењу.
4. Да опишу основне одлике доброг уџбеника.


Садржај предмета

Предмет и методе педагошке психологије. Значај познавања теорија за наставничку праксу. Основне теоријске оријентације у педагошкој психологији.
Индивидуалне разлике. Индивидуалне разлике у интелигенцији. Ретардираност и обдареност. Проблеми инклузивног образовања.
Учење. Дефиниција учења. Облици учења. Бихевиористичка схватања о учењу.
Когнитивистичко схватање учења и наставе. Сазнајни стилови.
Памћење и заборављање. Метакогниција. Трансфер. Активно учење/настава. Кооперативно учење.
Мотивација. Појам мотива. Мотивисање ученика. Мотив постигнућа. Неуспешни ученици: типови и помоћ која им се може пружити. Мотивација у настави страних језика.
Одељење као група. Стилови управљања. Проблеми школског насиља.
Оцењивање знања. Основни проблеми докимологије. Тестови знања и њихова подела. Процесна и продуктна евалуација. Аутоевалуација. Оцењивање и инклузивно образовање.
Уџбеници. Врсте учења у уџбеницима. Основна начела при процени квалитета уџбеника.


Начин оцењивања

Активности у току предавања 20%
Колоквијуми 20%
Писмени испит 60%


Литература

1. Визек Видовић и сар. (2014). Психологија образовања. Београд: Кlett. (26-30, 155-206, 282-333, 419-446)
2. Вулфолк, А. и сар. (2014). Психологија у образовању, I део. Београд: Clio. (114-135, 228-313)
3. Вулфолк, А. и сар. (2014). Психологија у образовању, II део. Београд: Clio. (204-447)