Др Биљaна Марић (девојачко Вићентић) рoђeнa је 14. фeбрyaрa 1971. y Бeoгрaдy. За асистeнта нa прeдмeтy Рyски jeзик нa Кaтeдри зa слaвистикy изабрана је 1996. гoдинe.
У дeцeмбрy 2001. гoдинe oдбрaнилa је мaгистaрски рaд пoд нaзивoм „Кaрaктeристикe синтaксe y прoзнoм дeлy Љyдмилe Пeтрyшeвскe”.

Октобра 2004. године одобрена јој је израда дoктoрске дисертације пoд нaслoвoм „Синтaксичкa дeривaциja y сaврeмeнoм рyскoм књижeвнoм jeзикy y пoрeђeњy сa српским”. Октобра 2010. је одбранила дисертацију пред комисијом у саставу: проф. др Предраг Пипер, редовни члан САНУ, проф. др Срето Танасић, научни саветник, проф. др Вучина Раичевић, редовни професор.

Била је сарадник на научном пројекту Катедре за славистику „Конфронтациона проучавања српског језика у поређењу са другим словенским језицима”. Сарадник је на научном пројекту Института за српски језик САНУ „Опис и стандардизација савременог српског језика. Сложена реченица”.

  1. новембра 2011. изабрана је за доцента на Катедри за славистику, а 16. новембра 2016. године реизабрана. 22. септембра 2020. године изабрана је за ванредног професора.

На Катедри за славистику Филолошког факултета Универзитета у Београду држи предавања из предмета Руски језик 3 (Творба речи руског језика), Руски језик 4 (Морфологија именских врста речи), Руски језик 7 (Синтакса руског језика), Руски језик 8 (Синтакса руског језика) и изборни предмет Човек у огледалу језика у руском у поређењу са српским 1 и 2 (заједно са мр Драганом Керкез). Изборни предмет Руска језичка слика света у поређењу са српском 1 и 2 (заједно са мр Драганом Керкез) још увек је у поступку акредитације.

У уредништву је часописа Славистика (Београд), Научный диалог (Јекатеринбург, Русија), Русистика без границ (Софија, Бугарска).др Биљана Марић – БИБЛИОГРАФИЈА