Мина Ђурић je рођена 1987. године. Основну школу и гимназију општег типа завршила je као носилац Вукове дипломе и ђак генерације, a Филолошки факултет у Београду као студент генерације са просечном оценом 10. Завршила je мастер студије на Филолошком факултету у Београду, као и прве две године докторских студија са просеком 10,00, пријавивши докторску тезу Модернизација српске прозе XX века у односу на стваралачку рецепцију књижевног дела Џејмса Џојса. Од децембра 2012. године ради као асистент на предметима Српска књижевност XX века, Семинар: Српска књижевност XX века, Српска књижевност од модерне до постмодернизма, Тумачење књижевног дела I: Савремена поезија и Тумачње књижевног дела II: Савремена проза, док сарађује на предметима Класици српске књижевности I и II и Интернет и књижевност у настави. Од марта до децембра 2012. године била је у звању сарадника у настави на предметима уже наставно-научне области Српска књижевност XX века, на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Ангажована је као спољни сарадник на пројекту Смена поетичких парадигми у српској књижевности XX века: национални и европски контекст (178016) Института за књижевност и уметност у Београду. Од марта 2011. до марта 2012. године радила је као истраживач-приправник на Институту за књижевност и уметност у Београду, у оквиру пројекта Српско усмено стваралаштво у интеркултурном коду (178011); била је секретар истог пројекта од новембра 2011. до марта 2012. године. Као DAAD стипендиста похађала je Интернационалну школу књижевности и језика у Немачкој (31. Internationale Sommer-Universität, 8 ECTS), док је четири године узастопно полазник-стипендиста интернационалне школе посвећене делу Џејмса Џојса у Трсту. Завршла je нижу и средњу музичку школу, одсеци за музичког сарадника и музичког извођача, хармоника и клавир. Говори пет страних језика – енглески, немачки, италијански, руски и француски.

Мина Ђурић је до сада била aнгажована у Међународном славистичком центру у Београду, као секретар Скупа младих слависта, као лектор за часове конверзације страним студентима, као коректор издања зборника МСЦ-а 41. и 42. Научни скуп слависта у Вукове дане. Секретар je Друштва за српски језик и књижевност Србије и учествује у свим облицима рада Друштва (један je од реализатора такмичења Књижевна олимпијада, један од предавача на семинару Ka савременој настави српског језика u књижевности II, као и на Републичком зимском семинару, била је лектор и коректор при објављивању књига у издању Друштва за српски језик и књижевност Србије). Мина Ђурић је члан жирија за доделу награде за најбољи есеј на манифестацији Дисово пролеће. У Центру за српски језик као страни на Филолошком факултету у Београду сарађује као предавач на часовима српског језика страним студентима, а ради и као лектор за стране студенте који годину дана бораве на Авали и уче српски језик у оквиру пројеката Свет у Србији и Србија за Србе из региона. Учествовала је у раду на одредницама Лексикона образовних термина Учитељског факултета у Београду. Радила је на припреми Извештаја за Министарску конференцију 2012. у Букурешту, Bologna Follow Up Group, за Министарство просвете и науке Републике Србије. Мина Ђурић je члан Хора слависта Филолошког факултета у Београду, као и славистичког хора „Лучинушка” у Београду. Добитница је низа награда и признања за успех у школовању и радне резултате: студент je генерације Филолошког факултета у Београду; добитница награде „Радмила Милентијевић” за мастер рад; награде „Владан Недић”; награде Филолошког факултета за прикупљени теренски материјал, етнографску грађу и насталу збирку; награде за есеј о Владиславу Петковићу Дису на 47. Дисовом пролећу; награде за савремену књижевну критику о роману Гроздане Олујић; Бранкове награде Матице српске; награде проф. Габријеле Шуберт из Јене за најбољег студента славистике који одржава и продубљује германско-славистичке односе и везе у култури, књижевности и традицији; награде Россотрудничество за културну, уметничку и научну делатност у оквиру словенских земаља, а посебно Србије и Русије; награде Британске школе у Кувајту за културно-уметничку презентацију српске културе и традиционалне баштине и других награда. Победник je на конкурсу ERSTE банке као најбољи студент друштвених и хуманистичких наука; један je од сто најуспешнијих студената у Србији и лауреат Eurobank конкурса; најбољи je делегат Унеска на конференцији БИМУН 2011, представник Србије на Унесковом омладинском форуму у Паризу (7th Youth Forum UNESCO, Paris, 2011). Прималац je стипендије Републичког фонда за научни и уметнички подмладак (од III разреда гимназије до краја студија); добитница DAAD стипендије; четвороструке стипендије за учешће у летњој школи о Џејмсу Џојсу у Трсту; једногодишње стипендије на Институту за сорабистику у Лајпцигу; стипендије за учешће у летњој школи посвећеној делу Џејмса Џојса у Даблину. Мина Ђурић је учествовала у низу конференција и научних скупова: Међународна конференција младих слависта у Прагу, 2010; III скуп младих филолога у Крагујевцу, Савремена проучавања језика и књижевности, 2011; Међународни научни скуп Језик, књижевност, комуникација, Филозофски факултет, Ниш, 2011; Интернационална конференција славистичких лектора у Брну: Konferenci lektorů jihoslovanský jazyků, Výuka jihoslovanských jazyků v dnešní Evropě, Brno, 2011; учешће на научном скупу Дани Преображења, Жичка повеља за песника Ивана Негришорца, 2011; излагање на научном скупу посвећеном делу Оскара Давича, Шабац, 2011; излагање на 41. Научном скупу слависта у Вукове дане, Међународни славистички центар, Филолошки факултет, 2011; учешће са темом на конференцији Polytropic(al) Joyce, The 5th James Joyce Postgraduate Conference, at Queen’s University Belfast, 2012; Семинар српског језика, књижевности и културе − једномесечни рад у својству лектора на конверзацијским вежбањима за полазнике Семинара Међународног славистичког центра, Филолошки факултет, 2010, 2011; учешће на трибини Теоријски разговори пројекта Културолошке књижевне теорије и српска књижевна критика: Српска књижевна критика – типолошка проучавања, у библиотеци Института за књижевност и уметност у Београду, 2011; IV скуп младих филолога у Крагујевцу, Савремена проучавања језика и књижевности, 2012; Међународни научни скуп Језик, књижевност, вредности, Филозофски факултет, Ниш, 2012; Интернационална конференција славистичких лектора у Брну: Konferenci lektorů jihoslovanský jazyků, Výuka jihoslovanských jazyků v dnešní Evropě, Brno, 2012; Единадесети национални славистични четения Време и история в славянските езици, литератури и култури, Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, 2012; учешће са рефератом на научном скупу Песничко дело и мисао о поeзији Милована Данојлића, Требиње, 2012; излагање на округлом столу посвећеном делу Светлане Велмар-Јанковић, Београд, 2012; излагање на конференцији Српска теологија данас, Православно-богословски факултет, Београд, 2012; излагање на округлом столу поводом Дана словенске писмености, „Језик, књижевност и култура у словенском простору”, 2012; учествовање на округлом столу „Академик Војислав Ђурић – 100 година од рођења”, Крагујевац, 2012; реферат у оквиру програма Саветовања 55. Змајевих дечјих игара, Књижевност за децу у родној перспективи, 2012; учешће са рефератом на међународном научном симпозијуму у Даблину, посвећеном Џејмсу Џојсу, 2012; учешће са излагањем на научном скупу о Данојлићевим препевима, Песничка ријеч на извору Пиве, 2012; излагање на 42. Научном скупу слависта у Вукове дане, Међународни славистички центар, Филолошки факултет, 2012; Семинар српског језика, књижевности и културе − једномесечни рад у својству лектора на конверзацијским вежбањима за полазнике Семинара Међународног славистичког центра, Филолошки факултет, 2012; излагање на округлом столу у Тршићу, одржаном поводом 78. Вуковог сабора, Вуковско наслеђе модерне српске поезије, 2012; учешће са рефератом на научном скупу у Вишеграду, Андрић-пројекат, На Дрини ћуприја, 2012; учешће на научном скупу о поезији и поетици Милана Дединца, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2013; излагање у оквиру трибине посвећене Антологији француске поезије XX века, Коларчева задужбина, Београд, 2013; учешће на научном скупу посвећеном предачкој мелодији Алека Вукадиновића, Требиње, 2013; Међународни научни скуп Језик, књижевност, маргинализација, Филозофски факултет, Ниш, 2013; учешће на научном скупу Дани Преображења, Жичка повеља за песника Петра Цветковића, 2013; Семинар српског језика, књижевности и културе − једномесечни рад у својству лектора на конверзацијским вежбањима за полазнике Семинара Међународног славистичког центра, Филолошки факултет, 2013; учешће са рефератом на 50. Београдским међународним сусретима писаца, 2013; учешће на научном симпозију у Бостону у организацији Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies; учешће на научном скупу о поезији и коментарима Милоша Црњанског, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2013.

Мина Ђурић – БИБЛИОГРАФИЈА