Завршила је Филолошки факултет Универзитета у Београду (Група за српску књижевност са општом књижевношћу). На другој години студија добила је награду „Петар Колендић“ за семинарски рад Дубровачка еклога од Џора до Марина Држића. Oдбранила је магистарски рад под називом Топос пута у српској народној бајци (ментор: проф. др Нада Милошевић-Ђорђевић).
Радила је као професор српског језика и књижевности у Железничко-техничкој школи (од 1997. до 2001. године) и Огледној основној школи „Владислав Рибникар“ у Београду (од 2001. до 2004. године). У периоду од 2004. до 2014. године била је запослена као секретар Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима на Филолошком факултету. Секретар је Савеза славистичких друштава Србије и члан Друштва за српски језик и књижевност Србије. Члан је редакције Годишњака Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима. Уредник је за српски језик и књижевност у издавачкој кући „Нови Логос“. Један је од аутора и реализатора акредитованих семинара Тумачење драмског дела у настави и Стваралачке активности у настави књижевности.
Као аутор или коаутор приредила је читанке Реч по реч, Уз речи растемо, У свету речи, Бескрајне речи, Чаролија речи, Маштарија речи, Ризница речи, Уметност речи, радне свеске и збирке задатака за основну школу, Мали речник књижевних термина са креативним слагалицама за основну школу, Читанку за 1. разред гимназија и средњих стручних школа.
Асистент је на предмету Методика наставе књижевности и српског језика.

Наташа Станковић-Шошо – БИБЛИОГРАФИЈА