Област истраживања

Књижевност ренесансе, барока, 18. и 19. века

Биографија

Славко Петаковић рођен је у Ужицу 1973. године. Школовао се у Ужицу. Дипломирао је на Групи за српску књижевност Филолошког факултета у Београду (Друштвена сатира Мавра Ветрановића, 1998), магистрирао (Библијски мотиви у драмама Мавра Ветрановића, 2003) и докторирао (Марин Златарић дубровачки песник XVIII века, 2010). Од 1998. до 2002. године радио је као асистент на Учитељском факултету у Ужицу. Изабран је за асистента (2004), доцента (2010) и ванредног професора (2015) на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета у Београду. На основим студијама предаје Историју књижевности ренесансе и барока, Књижевност од ренесансе до рационализма, Поетику књижевности ренесансе и барока. На дипломским мастер студијама држи предавања на курсу Карневализација и карневалска култура у европској и дубровачкој књижевности ренесансе. На докторским студијама предаје Методологију проучавања старијих српских књижевности. Као гостујући професор предавао је на Одсеку за славистику Универзитета у Падови и на Одсеку за славистику Филозофског факултета у Љубљани. Члан је Савета Међународног славистичког центра, Управе Друштва за српски језик и књижевност Србије, Удружења фолклориста Србије и уредништва зборника „Научни састанак слависта у Вукове дане“, часописа „Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима“, „Књижевност и језик“ (секретар редакције), „Књиженство“, „Међај“ и „Свет речи“. Од 2011. до краја 2016. године сарађивао је на пројекту Књиженство, теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915. године (бр. 178029), који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије. Од 1. децембра 2016. године ангажован је на пројекту Смена поетичких парадигми у српској књижевности ХХ века: национални и европски контекст (бр. 178016), који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.Библиографија

Књижевна интерпретација приповетке Борисава Станковића «Покојникова жена», Зборник радова наставника и сарадника Учитељског факултета у Ужицу, 2, Ужице, 1999, 435–466.

Особености приповетке «Луко мали» дум Ивана Стојановића, Зборник радова наставника и сарадника Учитељског факултета у Ужицу, 3, Ужице, 2002, 272–281.

И. Арсић, Антун Сасин – дубровачки песник XVI века, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, LXVIII, 1–4, Београд, 2002–2003, 391–394.

Прожимање жанрова у приповеткама «Ђоре» и «Жагарац» дум Ивана Стојановића, Научни састанак слависта у Вукове дане, 33/2, Филолошки факултет у Београду, 2004, 129–137.

Зборник у почаст академику Мирославу Пантићу, Наслеђе, I, 1, Крагујевац, 2004, 141–145.

М. Матицки, Читанка Првог српског устанка, Књижевност и језик, LI, 3–4, Београд, 2004, 475–479.

У вртлогу историје: Видан Николић, Пријезда и Јелица, Наслеђе, I, 2, Крагујевац, 2004, 179–183.

З. Бојовић, Ренесанса и барок, Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ. LII, 2, 2004, 457–460.

Механизам преваре у драмском делу Марина Држића, Свет речи, IX, 19–20, Београд, 2005, 43–48.

Народне песме у записима XV–XVIII века, избор и предговор Мирослав Пантић, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, књ. LXX, св. 1–4, Београд, 2005, 299–301.

Дијалошка отвореност књиге песама „Тражим помиловање“ Десанке Максимовић, зборник Хришћанско и паганско у поезији Десанке Максимовић, Задужбина Десанке Максимовић, Београд, 2005, 137–146.

Српска књижевност у „Огледалу књижевне повиести југославјанске“ Шиме Љубића, Научни састанак слависта у Вукове дане, 34/2, Београд, 2005, 111–120.

Књижевност ренесансе и барока у историјама књижевности и школским уџбеницима, Књижевност и језик, LII, 3–4, Београд, 2005, 329–335.

Биобиблиографски речник МСЦ (1971–2000), Књижевност и језик, LII, 3–4, Београд, 2005, 417–419.

Петраркизам и антипетраркизам, Свет речи, X, 21–22, Београд, 2006, 98–100.

Л. Војновић, Историја Дубровачке Републике, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, књ. LXXII, св. 1–4, Београд, 2007, 231–232.

М. Орбин, Краљевство Словена, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, књ. LXXII, св. 1–4, Београд, 2007, 234–235.

„Дервиш“ Стијепа Ђурђевића – пародија петраркистичког поетског канона, Свет речи, XI, 23–24, Београд, 2007, 69–73.

Књижевност старог Дубровника у концепцији српске књижевности Јована Деретића, Годишњак Kатедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, III, Београд, 2007, 67–91 [у скраћеном облику и у: Семинар српског језика, књижевности и културе. Предавања, 5, Међународни славистички центар, Београд, 2016, 49–58].

Антропоцентризам у поезији Десанке Максимовић, зборник радова: Традиционално и модерно у стваралаштву Десанке Максимовић, Задужбина „Десанка Максимовић“, Београд, 2008, 209–215.

Коленда и колендари у књижевности старог Дубровника на размеђу XVIII и XIX века, Научни састанак слависта у Вукове дане, 37/2, Филолошки факултет у Београду, 2008, 179–189.

S. Šmitran, Gli uscocchi, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, књ. LXXIV, св. 1–4, Београд, 2009, 288–290.

Трајање на развалинама, Време, 10. 09. 2009, 48: приказ књиге З. Пановић, Музика за лифтове, Откровење, Београд 2009.

Једна коленда из Ријеке дубровачке, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, књ. LXXV, св. 1–4, Београд, 2010, 131–138.

S. Aloe, Angelo de Gubernatis e il mondo Slavo, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, књ. LXXV, св. 1–4, Београд, 2010, 171–173.

Књижевна ренесанса у библиотеци, зборник радова Школска библиотека и настава језика и књижевности, књ. 1, Филолошки факултет, Београд, 2010, 117–129.

Нови културноисторијски контекст у дубровачкој књижевности XVIII века, Научни састанак слависта у Вукове дане, 39/2, Филолошки факултет у Београду, 2010, 225–231.

Пародија или не: о „Тирени“ Марина Држића, Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, V, Београд, 2010, 123–139.

Мера за лепо. З. Бојовић, Стари Дубровник у српској књижевности, Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ. LVIII, св. 3, Нови Сад, 2010, 642–646.

Лице и наличје ренесансне стварности у фарсама Николе Наљешковића, Књижевност и језик, LVIII, 3–4, Београд, 2011, 249–266.

Одјек историјских прилика у Европи у политичкој сатири Мавра Ветрановића, Научни састанак слависта у Вукове дане, 40/2, Филолошки факултет у Београду, 2011, 81–88.

Представа о Венецији у песништву Мавра Ветрановића, зборник радова „Венеција и словенске књижевности“, Београд, 2011, 85–96.

Ликови сељанки у књижевности ренесансног Дубровника, Зборник радова са V међународног научног скупа Српски језик, књижевност и уметност (Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, 29–30. X 2010) књ. II, Жене: род, идентитет, књижевност, Крагујевац, 2011, 557–565.

Цвијета Зузорић – светлост ренесансног Дубровника, Књиженство, часопис за студије књижевности, рода и културе, година I, број 1, 2011 (Online http://www.knjizenstvo.rs/magazine.php?text=28)

З. Шундрица, Тајна кутија дубровачког архива, II, Хрватска академија знаности и умјетности-Завод за повијесне знаности у Дубровнику, Загреб-Дубровник, 2009, (приказ), Прилози за књижевност, језик историју и фолклор, књ. LXXVII, св. 3–4, Београд, 2011, 239–241.

Помени Дубровника у епској фолклорној традицији, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, LXXVIII, св. 1–4, Београд, 2012, 113–126.

Реалистично-бурлескни свет дубровачког бернескног песништва, Научни састанак слависта у Вукове дане, 42/2, Филолошки факултет у Београду, 2013, 297–306.

Мотив „браве дубровачке“ у епским народним песмама, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, LXXIX, св. 1–4, Београд, 2013, 31–46.

У сенци ловоровог венца – поетесе старог Дубровника, Књиженство, часопис за студије књижевности, рода и културе, година IV, број 4, 2014 (Online http://www.knjizenstvo.rs/magazine.php?text=121)

В тени лаврового венка – поэтессы старого Дубровника, у зб. „Сербская женская литература (до 1915 года)“, ур. Б. Дойчинович, Белград, 2015, 29–66.

Обрада увода у епоху хуманизма и ренесансе у читанакама за средње школе, Савремено изучавање српског језика и књижености и словенских језика као матерњих, инословенских и страних, Савез славистичких друштава Србије, Београд, 2014, 483–490.

Златарићева допуна „Османа“, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, LXXX, Београд, 2014, 37–62.

Читанка за први разред гимназија и средњих стручних школа, Нови Логос, Београд, 2014 (коауторство са Н. Станковић-Шошо и Б. Сувајџићем) – поглавља Хуманизам и ренесанса, Барок и Класицизам.

Кристализација традиције и искуства. З. Бојовић, Историја дубровачке књижевности, Књижевна историја, XLVI, 154, 2014, 1029–1034.

Ликови традиције, Завод за уџбенике, Београд, 2014. Дубровачка књижевност и „југословенство“ Павла Поповића, Зборник Матице српске за књижевност и језик, 2015, LXIII, 1, 85–96.

Историјске драме Ива Војновића, Научни састанак слависта у Вукове дане, 44/2, Филолошки факултет у Београду, 2015, 429–436.

Жељко Ђурић, Велико путовање Герасима Зелића, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, LXXXI, Београд, 2015, 219–223.

Марин Златарић дубровачки писац XVIII века, Филолошки факултет у Београду, Београд, 2015.

Петраркистички хербаријум – прилог проучавању дубровачке ренесансне поезије, зборник радова „Гора љиљанова. Биљни свет у традиционалној култури Срба“, Београд, 2016, 133–140.

The Petrarchist Herbarium – a contribution to the study of Dubrovnik renaissance poetry, „Plants and herbs in traditional Serbian culture“, Belgrade, 2016, 107–114.

Поетизовање историјске потке у „Дубровачким елегијама“ Луја Војновића, Научни састанак слависта у Вукове дане, 45/2, Филолошки факултет у Београду, 2016, 99–106.

Метафизичко залеђе у збирци „Тражим помиловање“ Десанке Максимовић, Књиженство, часопис за студије књижевности, рода и културе, година VI, број 6, 2016 (Online http://www.knjizenstvo.rs/magazine.php?text=191)

Подсећање на једну ванредну књигу и њене ауторе, Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, ХI, Београд, 2016, 301–308.

Дубровник у путописима крајем XIX и XX века, Зборник Матице српске за књижевност и језик, 2016, LXIV, 2, 353–364.

Идеолошко залеђе једне књижевноисторијске полемике, Књижевна историја, 2016, XLVIII, 160, 273–287.

Значењска слојевитост Сервантесовог „Дон Кихота“, Књижевност и језик, 2017, LXIV, 1–2, 39–50.

Дубровник у есејима Луја Војновића, Научни састанак слависта у Вукове дане, 46/2, Филолошки факултет у Београду, 2017, 63–69.

Милутин Бојић и обнова историјске драме, Поетика Милутина Бојића, Институт за књижевност и уметност, Библиотека „Милутин Бојић“, Дучићеве вечери поезије, Београд–Требиње, 2017, 105– 120.

Модели стилизације комичних јунака у дубровачком барокном песништву, Књижевност и језик, 2017, LXIV, 3–4, 309–322.

Научни портрет Милана Решетара, Зборник Матице српске за књижевност и језик, 2018, LXVI, 1, 342–347.

Сатирични сутон „времена од поклада“, Научни састанак слависта у Вукове дане, 47/2, Филолошки факултет у Београду, 2018, 121–130.

Дубровачка књижевност у српској књижевноисторијској традицији: културноисторијска скица, зб. „Језик, култура, образовања“, Педагошки факултет, Ужице, 2018, 201–210.

Митопоетска основа „Описа земље Дембелије“Ђура Ферића, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, LXXXIV, Београд, 2018, 35–46.

Дубровачка књижевност у српској историји књижевности. Речник проучавалаца, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, LXXXIV, Београд, 2018, 241–243.

Иронијско развође збирке „Борови и маслине“, зб. „Јосип Сибе Миличић: време, простор, судбине“, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2018, 313–331.

Медитеранска патина збирке „Летопис Перунових потомака“ Десанке Максимовић, зб. „Песнички завичај Десанке Максимовић“, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2019, 181–194.

Књижевна интерпретацијаприповетке Борисава Станковића „Покојникова жена“, Зборник радова наставника исарадника Учитељског факултета у Ужицу, 2, Ужице, 1999, 435–466.

Особености приповетке „Луко мали“дум Ивана Стојановића, Зборник радова наставника и сарадника Учитељскогфакултета у Ужицу, 3, Ужице, 2002, 272–281.

И. Арсић, Антун Сасин – дубровачки песник XVIвека, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, LXVIII, 1–4, Београд,2002–2003, 391–394.

Прожимање жанрова у приповеткама „Ђоре“ и „Жагарац“ дум Ивана Стојановића, Научни састанак слависта уВукове дане, 33/2, Филолошки факултет у Београду, 2004, 129–137.

Зборник у почаст академику Мирославу Пантићу, Наслеђе, I, 1, Крагујевац, 2004, 141–145.

М. Матицки, Читанка Првог српског устанка,Књижевност и језик, LI, 3–4, Београд, 2004, 475–479.

У вртлогу историје: Видан Николић, Пријездаи Јелица, Наслеђе, I, 2, Крагујевац, 2004, 179–183.

З. Бојовић, Ренесанса и барок, ЗборникМатице српске за књижевност и језик, књ. LII, 2, 2004, 457–460.

Механизам преваре у драмском делу Марина Држића, Свет речи, IX, 19–20, Београд, 2005, 43–48.

Народне песме у записима XV–XVIII века, избор ипредговор Мирослав Пантић, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор,књ. LXX, св. 1–4, Београд, 2005, 299–301.