Област истраживања

Књижевност ренесансе, барока, 18. и 19. века

Биографија

Славко Петаковић рођен је у Ужицу 1973. године. Школовао се у Ужицу. Дипломирао је на Групи за српску књижевност Филолошког факултета у Београду (Друштвена сатира Мавра Ветрановића, 1998), магистрирао (Библијски мотиви у драмама Мавра Ветрановића, 2003) и докторирао (Марин Златарић дубровачки песник XVIII века, 2010). Од 1998. до 2002. године радио је као асистент на Учитељском факултету у Ужицу. Изабран је за асистента (2004), доцента (2010), ванредног професора (2015) и редовног професора (2021) на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета у Београду. На основим студијама предаје Историју књижевности ренесансе и барока, Књижевност од ренесансе до рационализма, Поетику књижевности ренесансе и барока, Преглед књижевности ренесансе и барока. На дипломским мастер студијама држи предавања на курсу Карневализација и карневалска култура у европској и дубровачкој књижевности ренесансе. На докторским студијама предаје Методологију проучавања старијих српских књижевности. Као гостујући професор предавао је на Одсеку за славистику Универзитета у Падови и на Одсеку за славистику Филозофског факултета у Љубљани. Члан је Савета Међународног славистичког центра, Управе Друштва за српски језик и књижевност Србије, Удружења фолклориста Србије и уредништва зборника „Научни састанак слависта у Вукове дане“, часописа „Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима“, „Књижевност и језик“ (секретар редакције), „Књиженство“ и „Свет речи“. Од 2011. до краја 2016. године сарађивао је на пројекту Књиженство, теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915. године (бр. 178029), који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије. Од 1. децембра 2016. године ангажован је на пројекту Смена поетичких парадигми у српској књижевности ХХ века: национални и европски контекст (бр. 178016), који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.Библиографија

Књижевна интерпретација приповетке Борисава Станковића «Покојникова жена», Зборник радова наставника и сарадника Учитељског факултета у Ужицу, 2, Ужице, 1999, 435–466.

Особености приповетке «Луко мали» дум Ивана Стојановића, Зборник радова наставника и сарадника Учитељског факултета у Ужицу, 3, Ужице, 2002, 272–281.

И. Арсић, Антун Сасин – дубровачки песник XVI века, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, LXVIII, 1–4, Београд, 2002–2003, 391–394.

Прожимање жанрова у приповеткама «Ђоре» и «Жагарац» дум Ивана Стојановића, Научни састанак слависта у Вукове дане, 33/2, Филолошки факултет у Београду, 2004, 129–137.

Зборник у почаст академику Мирославу Пантићу, Наслеђе, I, 1, Крагујевац, 2004, 141–145.

М. Матицки, Читанка Првог српског устанка, Књижевност и језик, LI, 3–4, Београд, 2004, 475–479.

У вртлогу историје: Видан Николић, Пријезда и Јелица, Наслеђе, I, 2, Крагујевац, 2004, 179–183.

З. Бојовић, Ренесанса и барок, Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ. LII, 2, 2004, 457–460.

Механизам преваре у драмском делу Марина Држића, Свет речи, IX, 19–20, Београд, 2005, 43–48.

Народне песме у записима XV–XVIII века, избор и предговор Мирослав Пантић, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, књ. LXX, св. 1–4, Београд, 2005, 299–301.

Дијалошка отвореност књиге песама „Тражим помиловање“ Десанке Максимовић, зборник Хришћанско и паганско у поезији Десанке Максимовић, Задужбина Десанке Максимовић, Београд, 2005, 137–146.

Српска књижевност у „Огледалу књижевне повиести југославјанске“ Шиме Љубића, Научни састанак слависта у Вукове дане, 34/2, Београд, 2005, 111–120.

Књижевност ренесансе и барока у историјама књижевности и школским уџбеницима, Књижевност и језик, LII, 3–4, Београд, 2005, 329–335.

Биобиблиографски речник МСЦ (1971–2000), Књижевност и језик, LII, 3–4, Београд, 2005, 417–419.

Петраркизам и антипетраркизам, Свет речи, X, 21–22, Београд, 2006, 98–100.

Л. Војновић, Историја Дубровачке Републике, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, књ. LXXII, св. 1–4, Београд, 2007, 231–232.

М. Орбин, Краљевство Словена, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, књ. LXXII, св. 1–4, Београд, 2007, 234–235.

„Дервиш“ Стијепа Ђурђевића – пародија петраркистичког поетског канона, Свет речи, XI, 23–24, Београд, 2007, 69–73.

Књижевност старог Дубровника у концепцији српске књижевности Јована Деретића, Годишњак Kатедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, III, Београд, 2007, 67–91 [у скраћеном облику и у: Семинар српског језика, књижевности и културе. Предавања, 5, Међународни славистички центар, Београд, 2016, 49–58].

Антропоцентризам у поезији Десанке Максимовић, зборник радова: Традиционално и модерно у стваралаштву Десанке Максимовић, Задужбина „Десанка Максимовић“, Београд, 2008, 209–215.

Коленда и колендари у књижевности старог Дубровника на размеђу XVIII и XIX века, Научни састанак слависта у Вукове дане, 37/2, Филолошки факултет у Београду, 2008, 179–189.

S. Šmitran, Gli uscocchi, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, књ. LXXIV, св. 1–4, Београд, 2009, 288–290.

Трајање на развалинама, Време, 10. 09. 2009, 48: приказ књиге З. Пановић, Музика за лифтове, Откровење, Београд 2009.

Једна коленда из Ријеке дубровачке, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, књ. LXXV, св. 1–4, Београд, 2010, 131–138.

S. Aloe, Angelo de Gubernatis e il mondo Slavo, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, књ. LXXV, св. 1–4, Београд, 2010, 171–173.

Књижевна ренесанса у библиотеци, зборник радова Школска библиотека и настава језика и књижевности, књ. 1, Филолошки факултет, Београд, 2010, 117–129.

Нови културноисторијски контекст у дубровачкој књижевности XVIII века, Научни састанак слависта у Вукове дане, 39/2, Филолошки факултет у Београду, 2010, 225–231.

Пародија или не: о „Тирени“ Марина Држића, Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, V, Београд, 2010, 123–139.

Мера за лепо. З. Бојовић, Стари Дубровник у српској књижевности, Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ. LVIII, св. 3, Нови Сад, 2010, 642–646.

Лице и наличје ренесансне стварности у фарсама Николе Наљешковића, Књижевност и језик, LVIII, 3–4, Београд, 2011, 249–266.

Одјек историјских прилика у Европи у политичкој сатири Мавра Ветрановића, Научни састанак слависта у Вукове дане, 40/2, Филолошки факултет у Београду, 2011, 81–88.

Представа о Венецији у песништву Мавра Ветрановића, зборник радова „Венеција и словенске књижевности“, Београд, 2011, 85–96.

Ликови сељанки у књижевности ренесансног Дубровника, Зборник радова са V међународног научног скупа Српски језик, књижевност и уметност (Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, 29–30. X 2010) књ. II, Жене: род, идентитет, књижевност, Крагујевац, 2011, 557–565.

Цвијета Зузорић – светлост ренесансног Дубровника, Књиженство, часопис за студије књижевности, рода и културе, година I, број 1, 2011 (Online http://www.knjizenstvo.rs/magazine.php?text=28)

З. Шундрица, Тајна кутија дубровачког архива, II, Хрватска академија знаности и умјетности-Завод за повијесне знаности у Дубровнику, Загреб-Дубровник, 2009, (приказ), Прилози за књижевност, језик историју и фолклор, књ. LXXVII, св. 3–4, Београд, 2011, 239–241.

Помени Дубровника у епској фолклорној традицији, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, LXXVIII, св. 1–4, Београд, 2012, 113–126.

Реалистично-бурлескни свет дубровачког бернескног песништва, Научни састанак слависта у Вукове дане, 42/2, Филолошки факултет у Београду, 2013, 297–306.

Мотив „браве дубровачке“ у епским народним песмама, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, LXXIX, св. 1–4, Београд, 2013, 31–46.

У сенци ловоровог венца – поетесе старог Дубровника, Књиженство, часопис за студије књижевности, рода и културе, година IV, број 4, 2014 (Online http://www.knjizenstvo.rs/magazine.php?text=121)

В тени лаврового венка – поэтессы старого Дубровника, у зб. „Сербская женская литература (до 1915 года)“, ур. Б. Дойчинович, Белград, 2015, 29–66.

Обрада увода у епоху хуманизма и ренесансе у читанакама за средње школе, Савремено изучавање српског језика и књижености и словенских језика као матерњих, инословенских и страних, Савез славистичких друштава Србије, Београд, 2014, 483–490.

Златарићева допуна „Османа“, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, LXXX, Београд, 2014, 37–62.

Читанка за први разред гимназија и средњих стручних школа, Нови Логос, Београд, 2014 (коауторство са Н. Станковић-Шошо и Б. Сувајџићем) – поглавља Хуманизам и ренесанса, Барок и Класицизам.

Кристализација традиције и искуства. З. Бојовић, Историја дубровачке књижевности, Књижевна историја, XLVI, 154, 2014, 1029–1034.

Ликови традиције, Завод за уџбенике, Београд, 2014. Дубровачка књижевност и „југословенство“ Павла Поповића, Зборник Матице српске за књижевност и језик, 2015, LXIII, 1, 85–96.

Историјске драме Ива Војновића, Научни састанак слависта у Вукове дане, 44/2, Филолошки факултет у Београду, 2015, 429–436.

Жељко Ђурић, Велико путовање Герасима Зелића, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, LXXXI, Београд, 2015, 219–223.

Марин Златарић дубровачки писац XVIII века, Филолошки факултет у Београду, Београд, 2015.

Петраркистички хербаријум – прилог проучавању дубровачке ренесансне поезије, зборник радова „Гора љиљанова. Биљни свет у традиционалној култури Срба“, Београд, 2016, 133–140.

The Petrarchist Herbarium – a contribution to the study of Dubrovnik renaissance poetry, „Plants and herbs in traditional Serbian culture“, Belgrade, 2016, 107–114.

Дубровачка књижевност у српској историји књижевности. Речник проучавалаца, Филолошки факултет у Београду, Београд, 2016. (коауторство са: З. Бојовић, Б. Летић, Б. Ђорђевић, Г. Покрајац, М. Арежина и Т. Ракић). Одреднице: Адамовић, Вицко (11–12), Анђелић, Ђорђе (16–17), Бан, Ђорђе(29–30), Барић, Хенрик (33), Белић, Александар (35–36), Берић, Душан (37–38), Богдановић, Милан (42–43), Богојевић, Татјана (45), Божић, Иван (46–48), Војиновић, Станиша (85–86), Војиновић, Иво (86–87), Војиновић, Лујо (87–90), Вуксан, Душан (96–97), Вуловић, Светислав (102–103), Гледић, Војислав, (111–112), Деретић, Јован (125–126), Ђорђевић, Тихомир (156), Живановић, Ђорђе (165–166), Живојиновић, Мирјана (173), Зоговић, Мирка (175–176), Јиречек, Константин (191–195), Јовановић, Љубомир (199–200), Јотић, Аранђел Ст. (203), Казначић, Антун (203–204), Казначић, Иван Август (204–207), Калик, Спиро (208), Калић-Мијушковић, Јованка (209), Караџић, Вук (210–212), Косић, Балдо (240–241), Кукуљица, Ловро (249–250), Магарашевић, Георгије (264), Магарашевић, Ђорђе (265), Маринковић, Радмила (268), Марковић, Мирослав (270–271), Миловановић, Видоје (283–284), Милосављевић, Петар (284), Милосављевић, Јаша (285), Митровић, Јеремија (293), Накић, Марија (306–307), Недељковић, Милица (311), Николајевић, Светомир (312–313), Остојић, Тихомир (323–324), Павић, Милорад (324–325), Пасарић, Ратко (354–355), Поповић, Бранко (377), Поповић, Павле (383–392), Поповић, Реља (392–393), Поповић-Раденковић, Мирјана (394–395), Радонић, Јован (406–409), Рајић, Јован (409–410), Самарџија, Снежана (433–434), Симовић, Љубомир (440–441), Смодлака, Лука (445), Спремић, Момчило (450–451), Станивуковић, Горан (451–452), Станисављевић, Вукашин (452–453), Стевановић, Павле (460), Стевовић, Иван (461), Стефановић, Драгутин (461–462), Стипчевић, Никша (462–464), Стојановић, Иван (469–471), Стојановић, Љубомир (472–473), Стокић, Петар (477–478), Тоља, Никола (488), Томић, Александар (490–491), Тројановић, Владимир (493), Ћирковић, Сима (496–497), Франасовић, Петар (510), Хаџић, Антоније (510–511), Шаулић, Јелена (523), Шафарик, Павел Јозеф (523–525).

Поетизовање историјске потке у „Дубровачким елегијама“ Луја Војновића, Научни састанак слависта у Вукове дане, 45/2, Филолошки факултет у Београду, 2016, 99–106.

Метафизичко залеђе у збирци „Тражим помиловање“ Десанке Максимовић, Књиженство, часопис за студије књижевности, рода и културе, година VI, број 6, 2016 (Online http://www.knjizenstvo.rs/magazine.php?text=191)

Подсећање на једну ванредну књигу и њене ауторе, Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, ХI, Београд, 2016, 301–308.

Дубровник у путописима крајем XIX и XX века, Зборник Матице српске за књижевност и језик, 2016, LXIV, 2, 353–364.

Идеолошко залеђе једне књижевноисторијске полемике, Књижевна историја, 2016, XLVIII, 160, 273–287.

Значењска слојевитост Сервантесовог „Дон Кихота“, Књижевност и језик, 2017, LXIV, 1–2, 39–50.

Дубровник у есејима Луја Војновића, Научни састанак слависта у Вукове дане, 46/2, Филолошки факултет у Београду, 2017, 63–69.

Милутин Бојић и обнова историјске драме, Поетика Милутина Бојића, Институт за књижевност и уметност, Библиотека „Милутин Бојић“, Дучићеве вечери поезије, Београд–Требиње, 2017, 105– 120.

Модели стилизације комичних јунака у дубровачком барокном песништву, Књижевност и језик, 2017, LXIV, 3–4, 309–322.

Научни портрет Милана Решетара, Зборник Матице српске за књижевност и језик, 2018, LXVI, 1, 342–347.

Сатирични сутон „времена од поклада“, Научни састанак слависта у Вукове дане, 47/2, Филолошки факултет у Београду, 2018, 121–130.

Дубровачка књижевност у српској књижевноисторијској традицији: културноисторијска скица, зб. „Језик, култура, образовања“, Педагошки факултет, Ужице, 2018, 201–210.

Митопоетска основа „Описа земље Дембелије“Ђура Ферића, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, LXXXIV, Београд, 2018, 35–46.

Дубровачка књижевност у српској историји књижевности. Речник проучавалаца, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, LXXXIV, Београд, 2018, 241–243.

Иронијско развође збирке „Борови и маслине“, зб. „Јосип Сибе Миличић: време, простор, судбине“, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2018, 313–331.

Медитеранска патина збирке „Летопис Перунових потомака“ Десанке Максимовић, зб. „Песнички завичај Десанке Максимовић“, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2019, 181–194.

Однос између „Југословенске књижевности“ Павла Поповића и „Југославенске књижевности“ Антуна Барца, Научни састанак слависта у Вукове дане, 48/2, Филолошки факултет у Београду, 2019, 196–178.

Одјек књижевноисторијске концепције Павла Поповића, Периодизација нове српске књижевности. Поводом 150.годишњице рођењ Павла Поповића (16. VI 1868–4. VI 1939), САНУ, Научни скупови, књ. CLXXVIII, Одељење језика и књижевности, књ. 31, Београд, 2019, 63–76.

Сатира и сатирично у дубровачкој поезији просветитељства, Графичар, Ужице, 2019.

Дубровник средином XVI века у писмима надбискупа Лодовика Бекаделија, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, 2019, LXXXV, Београд, 2019, 27–37.

Стваралаштво Милана Милишића и наслеђе дубровачке књижевности, Књижевна историја, 2019, LI, 168, 47–57.

Песничка кондензација историје у драми „Кључеви Светог Влаха“ Љубомира Симовића, Књижевност, култура, идентитет, Међународни зборник радова у част проф. др Јована Делића, ур. Светлана Шеатовић, Александар Јерков, Предраг Петровић, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2020, 779–788.