Област истраживања

Књижевност ренесансе, барока, 18. и 19. века

Славко Петаковић рођен је у Ужицу 1973. године. Школовао се у Ужицу. Дипломирао је на Групи за српску књижевност Филолошког факултета у Београду (Друштвена сатира Мавра Ветрановића, 1998), магистрирао (Библијски мотиви у драмама Мавра Ветрановића, 2003) и докторирао (Марин Златарић дубровачки песник XVIII века, 2010). Од 1998. до 2002. године радио је као асистент на Учитељском факултету у Ужицу. Изабран је за асистента (2004), доцента (2010) и ванредног професора (2015) на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета у Београду. На основим студијама предаје Историју књижевности ренесансе и барока, Књижевност од ренесансе до рационализма, Поетику књижевности ренесансе и барока. На дипломским мастер студијама држи предавања на курсу Карневализација и карневалска култура у европској и дубровачкој књижевности ренесансе. Као гостујући професор предавао је на Одсеку за славистику Универзитета у Падови и на Одсеку за славистику Филозофског факултета у Љубљани. Члан је Савета Међународног славистичког центра, Управе Друштва за српски језик и књижевност Србије, Удружења фолклориста Србије и уредништва зборника „Научни састанак слависта у Вукове дане“ и часописа „Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима“, „Књиженство“, „Међај“ и „Свет речи“. Од 2011. до краја 2016. године сарађивао је на пројекту Књиженство, теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915. године (бр. 178029), који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије. Од 1. децембра 2016. године ангажован је на пројекту Смена поетичких парадигми у српској књижевности ХХ века: национални и европски контекст (бр. 178016), који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије..

др Славко Петаковић – БИБЛИОГРАФИЈА