Тања Ракић је рођена 7.XI 1980. у Лозници. Основну школу и гимназију завршила је у Лозници. Студирала је српску књижевност и језик са општом књижевношћу на Филолошком факултету у Београду (2002-2007), где је завршила и мастер студије (2008). Од 2010. године запослена је као асистент на Филолошком факултету у Београду на предметима Књижевност од ренесансе до рационализма и Историја књижевности ренесансе и барока. Похађа докторске студије на матичном факултету. Бави се изучавањем дубровачке ренесансне књижевности.

Од 2010. године ангажована је као лектор за српски језик у Међународном славистичком центру и у Центру за српски језик као страни. Сарађује на пројектима „Свет у Србији“ и „Србија за Србе из региона“.

  • Свет женских ликова у “Осману” Џива Гундулића, Књижевност и језик, Београд, 2009, LXI, 3-4, 347-355.
  • Бока зборник радова из науке, културе и умјетности, 28-29,2009. Херцег Нови, Градска библиотека и читаоница Херцег Нови, 394 стр. , Прилози за књижевност, језок, историју и фолклор, Београд, 2010, 75, 1-4, 213-215.
  • Акростих у поезији Шишка Менчетића, Књижевност и језик, Београд, 2010, LVII, 3-4, 251/259.
  • Дубровачке теме, (Дубровачке теме у: Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, година V, Филолошки факултет у Београду, Београд, 2010, 569 стр.) Зборник матице српске за књижевност и језик, св. 1, 2011, 233-235.
  • Дубровачанин Тројан Гундулић – штампар “Београдског четворојеванђеља”, Братство, XVII, 2013, 137-147.
  • Прилог прочавању имена у “Зборнику Никше Рањине”, Научни састанак слависта у Вукове дане, 2013, 42/2, 317-325.
  • Бугарштица о „Марку Краљевићу и брату му Андријашу“ као литерарна спона између Мавра Ветрановића и Петра Хекторовића,
  • Годишњак катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима za 2012-2013, 2013, VIII, 49-65.
  • Допринос Миливоја А. Петковића проучавању дубровачких маскерата, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, 2013, LXXIX, 287-297.
  • Горан Ж. Комар, Ћирилична документа дубровачког архива. Прилози историји свакодневног живота на тромеђи Дубровника, Требиња и Новог 1395-1795, Херцег-Нови, 2012, 883 стр, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, 2013, LXXIX, 315-317.