Зорица Витић, доцент на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима (Средњовековна књижевност), Филолошки факултет Универзитета у Београду. Рођена у Београду 25. јула 1965. Дипломирала на Филолошком факултету 1990. године (Апокриф о гостољубљу Авраамовом у српском рукописном наслеђу). Одбранила магистарски рад (Житије св. Антонија у српској рукописној традицији, 1997) и докторску дисертацију (Житије св. Панкратија Тавроменијског у српској рукописној традицији, 2010) на истом факултету. Од 1993. запослена на Филолошком факултету, од 2011. године у звању доцента. Предаје српску средњовековну књижевност, а бави се проучавањем средњовековних рукописа, историјом средњовековне литературе, византијским утицајем на српску средњовековну житијну књижевност, као и израдом електронског корпуса српског језика на језичкој грађи од XII до XVIII века.


Монографске публикације


Антологија старе српске поезије, Београд, Народна књига, 2003, 309 стр; 2. изд. 2004.
Ђорђе Костић, Квантитативни опис структуре српског језика, књ. 1–3, Српски језик од XII до XVIII века, Доментијан, Живот светога Симеона и Живот светога Саве, I–III, ИЕФПГ Београд, ЛЕП Филозофски факултет у Београду, ЈП Службени гласник, библиотека LEXIS, едиција Речници и енциклопедије, Београд 2009.
Ђорђе Костић, Квантитативни опис структуре српског језика, књ. 4, Српски језик од XII до XVIII века, Теодосије Хиландарац, Живот светога Саве, ИЕФПГ Београд, ЛЕП Филозофки факултет у Београду, ЈП Службени гласник, библиотека LEXIS, едиција Речници и енциклопедије, Београд 2010. [са Владаном Тријићем]
Ђорђе Костић, Квантитативни опис структуре српског језика, књ. 5–6, Српски језик од XII до XVIII века, Архиепископ Данило II, Животи краљева и архиепископа српских, I–II, ИЕФПГ Београд, ЛЕП Филозофки факултет у Београду, ЈП Службени гласник, библиотека LEXIS, едиција Речници и енциклопедије, Београд 2010. [са Владаном Тријићем и Радмилом Ковачевић]
Ђорђе Костић, Квантитативни опис структуре српског језика, књ. 7–8, Српски језик од XII до XVIII века, Житија, канон, хронике, I–II, ИЕФПГ Београд, ЛЕП Филозофки факултет у Београду, ЈП Службени гласник, библиотека LEXIS, едиција Речници и енциклопедије, Београд 2012. [са Владаном Тријићем и Радмилом Ковачевић]

Студије и чланци


Молитве пред Четворојеванђељем Архива Српске Академије наука и умет¬но¬сти број 149, Археографски прилози 10/11, Београд 1988-89, стр. 107–113.
Петковићеви одломци јеванђеља из друге половине тринаестог века, Ар¬хео¬граф-ски прилози 13, Београд 1991, стр. 263–285. Апокриф о Гостољубљу Аврамовом у српском рукописном наслеђу, Археографски прилози 14, Београд 1992, стр. 67–104.
Песма смрти (Рукопис бр. 17 Патријаршијске библиотеке), Књижевна исто¬рија XXVII/95, Београд 1995, стр. 113–123.
Демонска искушења у Теодосијевом „Житију св. Петра Коришког“, Научни састанак слависта у Вукове дане 28/1, Београд 1999, стр. 143–153.
„Житије светог Антонија“ у српској рукописној традицији, Археографски прилози 21, Београд 1999, стр. 37–131.
Ђорђе Трифуновић, Зорица Витић, Житије краља Драгутина, у монаштву Теоктиста, Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ. XLVII, св. 1, Нови Сад 1999, стр. 117–141.
О двема преписивачким грешкама у најстаријим српскословенским књижевним текстовима, У: Словенско средњовековно наслеђе (Зборник посвећен Ђорђу Трифуновићу), Београд 2002, стр. 109–115.
Преводи Презвитера Јована на Светој Гори Атонској, Пета казивања о Светој Гори, Београд: Просвета, Друштво пријатеља Свете Горе Атонске: САНУ, Византолошки институт, 2007, стр. 35–48.
Стари словенски превод „Житија светог Панкратија Тавроменијског“ као културно-историјски посредник, Научни састанак слависта у Вукове дане 39/2, Београд 2010, стр. 25–32.
Текст „Житија светог Антонија“ према српским преписима, Археографски прилози 31–32, Београд 2009–2010, стр. 269–343.
Преписи старог словенског превода „Житија св. Панкратија Тавроменијског“, Археографски прилози 34, Београд 2013, стр. 7–23.

Консултације: четвртак, 11.30–13.00, кабинет 45г