Мастер академске студије

На дипломским студијама студенти стичу нова теоријска, практична и стручна знања, чиме се даље оспособљавају за обављање различитих послова у струци. Наставним садржајима мастер студија надограђују се знања стечена на ос но вним академским студијама у одговарајућим областима. Студенти похађају курсеве којима спецификују стечена знања, а такође стичу знања о облицима академског истраживачког рада која ће применити приликом израде дипломског академског рада.