Студијски програм

На дипломским студијама студенти стичу нова теоријска, практична и стручна знања, чиме се даље оспособљавају за обављање различитих послова у струци. Наставним садржајима мастер студија надограђују се знања стечена на ос но вним академским студијама у одговарајућим областима. Студенти похађају кур севе којима спецификују стечена знања, а такође стичу знања о облицима академског истраживачког рада која ће применити приликом израде дипломског академског рада.

СРПСКИ ЈЕЗИК (Списак предмета)
На дипломским студијама омогућује се упознавање са савременим лингвистичким теоријским погледима и методолошким приступом у фундаменталним областима науке о српском језику. Студенти се кроз практична вежбања оспособљавају да стечена знања примењују у научном и стручном бављењу српским језиком.

СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ (Списак предмета)
Студенти имају могућност да, према комбиновању изборних курсева на мастер сту ди јама, спецификују своја интересовања у посебним областима: српска књи жев ност (историја и поетика), компаратистика (јужнословенска и општа) и методика на ставе књижевности. Мастер студије подразумевају упознавање сту дената са елементима технике научног рада, овла да ва ње методолошким аспектом научног рада, као и спе цијализацију која зависи од области филолошких наука коју сваки студент бира.
ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ, КУЛТУРА (Списак предмета)
Успостављањем највиших академских стандарда овај програм настоји да обезбеди стицање специфичних знања и вештина потребних за успешно обављање стручне делатности и наставак научно-истраживачког рада. Техника академског писања обавезан је заједнички предмет свим студентима. Облици академске наставе су предавања, вежбе и самостални истраживачки рад.
У складу са општим и посебним циљевима Темпус пројекта REFLESS (Reforming foreign language studies in Serbia), основним задацима и циљевима високошколске установе на којој се програм изводи (Филолошки факултет Универзитета у Београду), као и највишим академским стандардима, студијски програм „КОНФЕРЕНЦИЈСКО, СТРУЧНО И АУДИО-ВИЗУЕЛНО ПРЕВОЂЕЊЕ“ формира стручњаке за усмено и писано превођење, пружајући им научна и стручна знања и вештине усклађене са потребама друштва и пројектованим друштвеним развојем, како у погледу европских интеграција Републике Србије, тако и кад је реч о потребама одржања мултикултурног друштва, као и неговања различитости као националног богатства.
Студијски програм програм „КОНФЕРЕНЦИЈСКО, СТРУЧНО И АУДИО-ВИЗУЕЛНО ПРЕВОЂЕЊЕ“, у којем су обједињене делатности високог образовања, научноистраживачка и стручна делатност, као компоненте јединственог процеса високог образовања, има сврху да оспособи студента за препознатљиве, друштвено оправдане и корисне професије и занимања која су од опште и фундаменталне важности за друштвени развој. Реализација овог програма треба да обезбеди стицање компетенција за професије које су неопходне у:
  • свим делатностима у јавном и приватном сектору у којима се указује потреба за преводиоцима ЕНГЛЕСКОГ/НЕМАЧКОГ/ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА;
  • у свим другим делатностима у јавном и приватном сектору у којима се указује потреба за темељним познавањем енглеског/немачког/францускогјезика и преводилачких вештина.

КУЛТУРЕ У ДИЈАЛОГУ (Списак предмета)
Студијски програм мастер академских студија „Културе у дијалогу“ образује кандидате чије претходно образовање није нужно филолошко, већ који су својим интересовањима или професијом након дипломирања на другом факултету спознали потребу за компаративним студијама, односа српске са другим културама, за различитим пољима којима се широка област културе дефинише. У друштву које је мултилингвално и мултикултурално и у којем се негује концепт целоживотног образовања, мастер овог типа омогућио би укључивање све већег броја страних студената, као и појединаца запослених у дипломатији и, наравно, домаћих студената заинтересованих за интеркултуролошке релације.
Студијски програм „Културе у дијалогу“ има сврху да:
  • успостављањем највиших академских стандарда обезбеди стицање специфичних знања и вештина из области прожимања култура различитих народа;
  • обезбеди студенту стицање потребних компетенција за успешан наставак научно-истраживачког рада;
  • омогући професионално усавршавање појединцима чија се каријера темељи на добром познавању традиција и култура народа у контакту; да српске студије постави у компаративни контекст.

СРПСКИ ЈЕЗИК КАО СТРАНИ (Списак предмета)
Савладавањем овог студијског програма студент ће:
  • стећи знања о језичким и културним специфичностима српског језика
  • унапредити методичка знања о усвајању српског језика као страног
  • стећи сазнања о начину извођења наставе српског језика страним студентима
  • бити оспособљен да прилагођава методе обучавања српском језику као страном у зависности од језичке базе говорника
  • бити оспособљен да сам у пракси развијa говорну компетенцију странца, као и да ова знања преноси предавачима/лекторима који странцима предају српски језик.