Студијски програм

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Кроз понуђене обавезне и изборне курсеве студентима се омогућава да у целини овладају српским језичким стандардом, историјом језика, историјом књижевности, теоријом књижевности и прегледом књижевности од старе до савремене. Избором међу теоријско-методолошким предметима студент се већ од прве године усмерава ка једном од два профила – наставном или филолошком.
Циљеви: образовање филолога и професора српског језика и књижевности за обављање послова у свим образовним институцијама, као и за рад у културним и научним институцијама.
Исходи: студенти ће стећи потребна знања и вештине за обављање послова и задатака професора српског језика и књижевности у основним и средњим школама, за обављање свих ваннаставних активности у школама, као и за обављање послова у културним, образовним, издавачким институцијама (радио, телевизија, научни институти, издавачке куће, позоришта, културни центри и службе за односе са јавношћу); најталентованији студенти се такође оспособљавају за бављење научним и истраживачким радом, чиме се континуирано ствара научни подмладак.
СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК
Конципиран је тако да студенти стичу знања о српској књижевности и српском језику у дијахроној и синхроној равни, као и о књижевности од старе до савремене и теорији књижевности. Српска књижевност се изучава и тумачи у књижевноисторијском следу, а студенти се упознају и са развојем српске књижевнокритичке и научне мисли. Настава српског језика обухвата све водеће области науке о језику. Трећу групу предмета чине курсеви методике наставе књижевности и српског језика.
Циљеви: студиозно упознавање историјског развоја и поетике српске књижевности, књижевнонаучне методологије, историје књижевности и језика, опште лингвистике и стандардног српског језика, као и методике, наставе у области књижевности и српског језика.
Исходи: студенти ће моћи да стечена знања примењују у обављању послова у културним, образовним, издавачким институцијама; биће оспособљени да обављају образовно-васпитни рад у настави српског језика и књижевности и у ваннаставним активностима на основношколском и средњошколском нивоу.
СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК СА КОМПАРАТИСТИКОМ
Конципиран је тако да студенти стичу знања из српске књижевности и књижевне компаратистике. У контексту међународних интеграција ове студије омогућавају да се проучи како су се друге културе повезале са нашом традицијом. Студијски програм обухвата изучавање историје и поетика српске књижевности, као и њихов компаративни контекст. У студијској области српског језика студенти упознају историју српског језика и писма и савремени српски језик. Трећу групу предмета чине курсеви методике наставе књижевности и српског језика.
Циљеви: упознавање историје и поетике српске књижевности; стицање знања о општој књижевности и јужнословенским књижевностима; стицање знања из области историје језика, опште лингвистике и стандардног српског језика.
Исходи: студенти ће моћи да стечена знања примењују у обављању послова у струци, у културној, образовној, издавачкој делатности; биће оспособљени за обављање послова и задатака професора српског језика и књижевности на основношколском и средњешколском нивоу.
ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ, КУЛТУРА
Настао је структурним интегрисањем наставе појединачних језика, књижевности и култура, библиотекарства и информатике, опште лингвистике и опште књижевности и теорије књижевности. Студијски програм образује филологе различитих усмерења и библиотекаре-информатичаре, обједињујући делатност високог образовања и научноистраживачку делатност, као компоненте јединственог процеса високог образовања.
Циљеви: стицање основних теоријских знања из области филологије, лингвистике, науке о књижевности, културологије, библиотекарства, библиотечке информатике, архивистике, музеологије; способност примене научних метода и поступака у процесу истраживања, критичког мишљења и приступа у истраживачком процесу; способност примене стечених теоријских знања у пракси.
Исходи: способност дефинисања и решавања конкретних проблема у области језика, књижевности, културе, као и способност компаративне анализе; знање најмање два страна језика; оспособљеност за рад у области образовања, публицистике, преводилаштва, библиотекарства, библиотечке информатике и културе, као и у свим другим областима у којима је потребно познавање страних језика, књижевности и култура.
Студијски програм Језик, књижевност, култура омогућава да студент бира предмете у зависности од одабраног усмерења (профила) и сопствених интересовања. За свако усмерење постоји скуп обавезних група предмета и изборних предмета, а студенти могу учити језике и књижевности са других студијских програма који су означени као заједнички.
Филолошки факултет Универзитета у Београду је јединствена високообразовна институција на којој се могу научити 35 страна језика. То су:
 • албански језик
 • арапски језик
 • бугарски језик
 • белоруски језик
 • грчки језик
 • дански језик
 • eнглески језик
 • италијански језик
 • јапански језик
 • каталонски језик
 • корејски језик
 • кинески језик
 • латински језик
 • мађарски језик
 • македонски језик
 • немачки језик
 • норвешки језик
 • низоземски језик
 • османски језик
 • пољски језик
 • португалски језик
 • руски језик
 • румунски језик
 • словачки језик
 • словеначки језик
 • старословенски језик
 • турски језик
 • украјински језик
 • француски језик
 • холандски језик
 • чешки језик
 • шведски језик
 • шпански језик
 • ромски језик
 • знаковни језик
Оволика језичка шароликост јединствена је карактеристика Филолошког факултета.
На Факултету се у оквиру студијског програма Језик, књижевност, култура изучавају и библиотекарство, информатика, архивистика и музеологија. а у овај студијски програм укључене су и студије архивистике и музеологије. Студије су усклађене су са највишим академским стандардима стицања знања и компетенција за обављање професија од важности за општу и информациону писменост и културу.