Навигација

Административне процедуре

УПИС У НАРЕДНУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ

Врши се онлајн, преко студентског сервиса (еСтудент)

Види више

 • Упис школске 2023/2024. године обавиће се преко сервиса еСтудент.
 • Опција онлајн уписа ће бити отворена од 6. 10. 2023. до 31. 10. 2023. године, а након затварања свих резултата испита, бодовања и рангирања студената за упис у статусу финансирања из буџета за школску 2023/2024. годину.
 • Онлајн упис ће бити могућ за све студенте који уписују школску годину у статусу финансирања из буџета и самофинансирања на основним, мастер и докторским академским студијама, а чије студије су још увек у оквиру двоструког трајања.
 • Потребно је да студент има расположив износ на стању на студентском сервису у износу од 100,00 динара у корист Центар за развој каријере Универзитета у Београду.
 • После обављеног уписа студенти преко својих студентских сервиса бирају предмете из којих желе да прате наставу у школској 2023/2024. години.
 • Самофинансирајући студенти су у обавези да на основу предрачуна, после избора предмета, а по упутству за електронско плаћање, плаћају рате по утврђеној динамици.

 

Изузеци онлајн уписа

Види више

 • Студенти који уписују школску годину уз Решење о продужетку рока за завршетак студија у троструком броју година, упис ће обавити на шалтерима Одсека за студентска питања а према распореду који могу видети на својим студентским налозима.
 • Студенти који су уписали основне студије закључно са 2005. годином, а по Статуту из 2002. године, и којима је истекао апсолвентски рок, могу регулисати статус уписивањем школске 2023/2024. године.
  Упис траје од 1. до 19. децембра 2023. године.
 • Одсеку за студентска питања студент подноси:
  • индекс;
  • један пријавни лист ШВ-20;
  • доказ о уплати накнаде трошкова обнове четврте године студија и трошкова уписа у износу од 28.500,00 динара (жиро-рачун 840-1615666-26, шифра плаћања 189; уписати и јединствени позив на број).

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ МОЖЕ ДОБИТИ ИЛИ ПРЕУЗЕТИ:

НА ШАЛТЕРИМА 14 (рад са студентима од 9 до 13 часова):

 • Потврда о редовном студирању. Потребна документа за издавање:
  • општи образац.
 • Решењe о признатим испитима, мировању, продужетку статуса студента.
 • Уверење о положеним испитима. Потребна документа за издавање:
  • општи образац из скриптарнице Факултета,
  • уплатница (висина уплате).
 • Уверење о току студија. Потребна документа за издавање:
  • општи образац из скриптарнице Факултета,
  • уплатница (висина уплате).
 • Предаје се захтев са уплатницом и преузима се Решење о испису са Факултета (висина уплате).
 • Предаје се захтев са уплатницом и преузимају се средњошколска докумената на реверс (висина уплате).
 • Предаје се захтев за израду Уверења о дипломирању и Дипломе, као и дупликата Уверења о дипломирању и Дипломе. Након што сви испити предвиђени за стицање дипломе буду положени и евидентирани на студентском сервису, потребно је предати индекс, захтев за израду Уверења о дипломирању/Дипломе (из скриптарнице Факултета) и уплатнице попуњене без позива на број (3600 динара – трошкови израде Уверења о дипломирању и/или 7000 динара – трошкови израде Дипломе) на шалтерима 1, 2, 3 или 4 радним даном од 9 до 13 часова (висина уплате). Доставити и диплому средње школе. За издавање дупликата потребна је потврда из Службеног гласника да је документ оглашен као неважећи, као и одговарајући захтев (из скриптарнице Факултета).
 • Подношење захтева за поништавање испита. Студент који није задовољан прелазном оценом на испиту има право да поднесе захтев за поновно полагање испита до краја школске године у којој је испит положен. Неопходно је да оцена буде уписана у индекс (висина уплате).
 • Подношење захтева за дупликат индекса (висина уплате). Потребна документација:
  • нови индекс,
  • потврда из Службеног гласника да је документ оглашен неважећим, захтев (из скриптарнице Факултета),
  • две исте фотографије,
  • уплатница.
 • Потврда о трајању испитних рокова ради регулисања смештаја у студентском дому (издаје се од 1. јуна текуће школске године).

НА ШАЛТЕРИМА 58 (рад са студентима од 11 до 13 часова):

 • Преузимање Уверења о дипломирању
 • Упис школске године за нестандардне уписе (по основу Решења о продужетку)

ПИСАРНИЦА И АРХИВ ФАКУЛТЕТА

 • Преузимање дипломе
  • Преузима се лично уз личну карту
  • Преузимање у име друге особе могуће са овлашћењем овереним код нотара и уз личну карту
 • Издавање потврде о изједначавању у правима VII/1 ССС са мастером (висина уплате)
  • Потребно је предати захтев (купује се у скриптарници), назначити која потврда је потребна и приложити уплатницу. 
 • Издавање потврде о стицању 36 ППМ ЕСПБ (висина уплате)
  • Потребно је предати захтев (купује се у скриптарници), назначити која потврда је потребна и приложити уплатницу. 
 • Издавање наставног плана и програма (висина уплате)
  • Потребно је предати захтев (купује се у скриптарници), назначити која потврда је потребна и приложити уплатницу. 
 • Издавање нестандардних потврда (висина уплате)
  • Потребно је предати захтев (купује се у скриптарници), назначити која потврда је потребна и приложити уплатницу. 
 • Предавање захтева за вредновање ваннаставних активности (погледајте наредну секцију)
 • Предавање молбе за продужетак рока за завршавање студија. Потребна документа:
  • Попуњен општи образац из скриптарнице Факултета

ПРИЗНАВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ

Ваннаставне активности студената обухватају:

 • ангажовање у раду органа и тела Универзитета и Факултета;
 • ангажовање у раду студентских организација;
 • учешће у различитим облицима научно-истраживачког и стручног рада на Универзитету и Факултету;
 • стручну праксу;
 • добровољни рад у локалној заједници;
 • такмичење на спортским манифестацијама;
 • учешће на националним и међународним такмичењима;
 • учешће у организацији и раду летњих школа, радионица и конференција;
 • ангажовање у раду и активности студената са хендикепом.

Конкурс за вредновање ваннаставних активности расписује се према Правилнику о вредновању ваннаставних активности студената Филолошког факултета.

Потребна документација:

 • Образац Молбе за вредновање ваннаставних активности (преузима се у скриптарници или са интернет странице Факултета и предаје се Архиви. Уколико је студент остварио више ваннаставних активности, довољно је да их све попише на једном обрасцу Молбе; није потребно предавати засебну молбу за сваку активност).
 • Копија доказа о испуњености ваннаставних активности (у случају да је потврда издата на страном језику, потребно је да студент у молби прецизно наведе појединости о активностима – датуме/број сати, врсту активности, установу итд.).

Одлука о вредновању ваннаставних активности преузима се у канцеларији Студентског парламента.

 МОЛБА ЗА МИРОВАЊЕ

 • Предаје се Архиви Факултета.
 • Потребна документа:
  1. Индекс
  2. Захтев (општи образац)
  3. Документација на основу које се тражи мировање

Види више

Мировање права и обавеза студента је регулисано Статутом Универзитета и Статутом Филолошког факултета (члан 71.): „Студенту који је уписан у текућу школску годину се, на његов захтев, одобрава мировање права и обавеза, у случају:
 • теже болести;
 • упућивања на студентску стручну праксу у трајању од најмање шест месеци;
 • одслужења и дослужења војног рока;
 • неге властитог детета, до навршених годину дана живота;
 • посебне неге која траје дуже од дететове прве године живота;
 • одржавања трудноће.
 • Студенту се може одобрити мировање и у случају немогућности плаћања школарине у трајању од једне школске године, и то једном у току студија на истом студијском програму, због недостатка материјалних средстава, у складу са мерилима које утврди Факултет.
 • Студенткињи која је у поступку биомедицински потпомогнутог оплођења, на њен захтев, одобрава се мировање права и обавеза у складу са општим актом Факултета односно Универзитета.
 • За време мировања студент не може да полаже испите или остварује предиспитне обавезе и друге обавезе из наставног процеса.
 • Студент који је био спречен да прати наставу, извршава предиспитне обавезе и да полаже испит због болести или одсуства због стручног усавршавања у трајању од најмање три месеца, може полагати испит у складу с општим актом Факултета”. 

КОНКУРИСАЊЕ ЗА СМЕШТАЈ У СТУДЕНТСКОМ ДОМУ

 • Студенти (изузев бруцоша) документа предају на шалтеру одговарајуће студијске групе (шалтер 1–4) (више информација на сајту Студентског центра).
 • Потребна документа:
  • просек прихода по члану домаћинства,
  • пријава на Конкурс за усељење у студентски дом (скриптарница Факултета).

 

КОНКУРИСАЊЕ ЗА СТИПЕНДИЈЕ И КРЕДИТЕ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ

 • Документа се предају на шалтеру одговарајуће студијске групе (шалтер 1–4).
 • Потребна документа су наведена на интернет страници Министарства.

ИЗВРШАВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА ПРЕМА ФАКУЛТЕТУ

 • Сви уписани студенти наводе позив на број са свог налога на сервису еСтудент. Пример исправно попуњене уплатнице уписаним студентима је доступан на сервису еСтудент, у оквиру опције „Школарине и Уплате”. Позив на број је за сваког студента различит и поред броја индекса садржи контролне цифре које се разликују од студента до студента.
 • Уплате студената 
  • Да би се уплата (школарина, трошкови пријаве испита) повезала са налогом студента који је извршио уплату, потребно је да та уплата буде видљива на изводу. 
  • Извод са уплатама пристиже сваког радног дана за уплате извршене претходног дана. 
  • Нека уплатна места, као што су мењачнице, поште и банке у унутрашњости, уплате од петка, суботе и недеље књиже у понедељак и оне пристижу на изводу тек у уторак. 
  • Потребно је да студенти имају у виду наведену динамику и благовремено обезбеђују средства на рачуну.
 • Студенти за које плаћају правна лица:
  • представници правних лица се за профактуру (пре уплате) обраћају на мејл: tanja.kafedzic@fil.bg.ac.rs;
  • новац се уплаћује по добијању профактуре, а као позив на број потребно је навести број профактуре.
 • У случају да уплата није повезана са студентским налогом, потребно је послати скенирану/сликану уплатницу, број индекса и годину уписа на мејл адресу: maja.vujovic@fil.bg.ac.rs или racunovodstvo@fil.bg.ac.rs сваког радног дана до 16 часова. На мејлове послате ван радног времена се одговара наредног радног дана. Моле се студенти да приложе уплатницу са наведеним својим именом. 

 

ПРОЦЕДУРА ПОВРАЋАЈА НОВЦА:

 • Молба се предаје Архиви Факултета.
 • Потребна документација:
  • попуњен образац који се купује се у скриптарници Факултета. На попуњеном обрасцу се наводи разлог повраћаја новца и број текућег рачуна на који се новац враћа.
  • оригинал уплатнице.

Поврат новца ће бити извршен након одобрене молбе.

СЛАЊЕ ДОКУМЕНАТА WES-у ИЛИ ДРУГОЈ ВИСОКОШКОЛСКОЈ ИНСТИТУЦИЈИ

 • Потребно је послати скенирану документацију са референтним бројем (за кандидате који имају референтни број) на мејл адресу: mobility@fil.bg.ac.rs.