Навигација

Документа и прописи

Прописи

Статут Филолошког факултета Универзитета у Београду

Сагласност Сената УБ на Одлуку о изменама и допунама Статута Филолошког факултета од 20.12.2023. године

Сагласност Сената УБ на Одлуку о изменама и допунама Статута Филолошког факултета од 22.03.2023. године

Пословник о раду Наставно-научног и Изборног већа Филолошког факултета

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код Филолошког факултета Универзитета у Београду

Правилник о ближим условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника

Правилник о ближим условима, начину и поступку избора сарадника ван радног односа – демонстратора

Правилник о заштити од сексуалног узнемиравања

Правилник о коришћењу службених мобилних телефона

Правилник о ближем уређивању поступака јавних набавки и набавки на које се закон не примењује

Правилник о Већу докторских студија

Правилник о Комисији за обезбеђење и унапређење квалитета

Правилник о Комисији за праћење и унапређење квалитета наставе

Правилник о обезбеђивању квалитета и самовредновању

Предлог измене и допуне Правилника о самовредновању

Правилник о уџбеницима и издавачкој делатности

Правилник о раду Студентског парламента Филолошког факултета Универзитета у Београду

Правилник о вредновању ваннаставних активности студената Филолошког факултета

Правилник о раду Филолошког факултета

Правилник о зарадама и другим примањима запослених на Филолошком факултету

Правилник о организацији и систематизацији послова на Филолошком факултету

Правилник о организацији буџетског рачуноводства и рачуноводственим политикама Филолошког факултета

Правилник о начину и поступку пријаве и оцене научне заснованости теме докторске дисертације

Програми и извештаји

Програм научноистраживачког рада Универзитета у Београду – Филолошког факултета за период 2023–2027.

Програм развоја научноистраживачког подмлатка Универзитета у Београду – Филололошког факултета за период 2023–2027.

Извештај о самовредновању без прилога

Извештај о самовредновању с прилозима

План рада Универзитета у Београду – Филолошког факултета за 2023. годину

Финансијски план Филолошког факултета за 2024. годину

Завршни рачун Филолошког факултета за 2023. годину

Извештај о финансијском пословању Универзитета у Београду – Филолошког факултета за 2023. годину

Измена Финансијског плана Филолошког факултета за 2023. годину

Финансијски план Филолошког факултета за 2023. годину

Завршни рачун Филолошког факултета за 2022. годину

Извештај о финансијском пословању Универзитета у Београду – Филолошког факултета за 2022. годину

Извештај о раду Универзитета у Београду – Филолошког факултета за 2022. годину

Допуна Извештаја о раду Универзитета у Београду – Филолошког факултета за 2022. годину

Измена Финансијског плана Филолошког факултета за 2022. годину

Финансијски план Филолошког факултета за 2022. годину

План рада Универзитета у Београду – Филолошког факултета за 2022. годину

Завршни рачун Филолошког факултета за 2021.годину

Извештај о финансијском пословању Универзитета у Београду – Филолошког факултета за 2021. годину

Извештај о раду Универзитета у Београду – Филолошког факултета за 2021. годину

План рада Филолошког факултета Универзитета у Београду за 2021. годину

Извештај о финансијском пословању Филолошког факултета Универзитета у Београду у 2020. години

Прилог уз Извештај о финансијском пословању

Извештај о раду Филолошког факултета Универзитета у Београду за 2020. годину

Допуна Извештаја о раду Филолошког факултета Универзитета у Београду за 2020. годину

План рада Филолошког факултета Универзитета у Београду за 2020. годину

Извештај о раду Филолошког факултета Универзитета у Београду за 2019. годину

Послеревизиони извештај

Акциони план за спровођење стратегије обезбеђивања квалитета

Информатор о раду Филолошког факултета Универзитета у Београду

Одлуке

Одлука о усвајању измене Правилника о стицању и располагању сопственим средствима

Одлука Савета о усвајању Финансијског плана Филолошког факултета за 2023. годину

Одлука и Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине и других накнада

Одлука Савета о висини уплата за студенте Филолошког факултета и висини других уплата на Факултету

Одлука Савета о усвајању Плана рада Филолошког факултета за 2022. годину

Одлука Савета о усвајању Измене Финансијског плана Филолошког факултета за 2022. годину

Одлука Савета о усвајању Финансијског плана Филолошког факултета за 2022. годину

Одлука Савета о усвајању Извештаја о финансијском пословању Филолошког факултета за 2022. годину

Одлука Савета о усвајању Извештаја о финансијском пословању Филолошког факултета за 2021. годину

Одлука Савета о исвајању Извештаја о раду Филолошког факултета за 2021. годину

Одлука Савета о прихватању Послеревизионог извештаја

Преглед укупних прихода остварених у 2020. према изворима финансирања

Подаци о броју запослених

Одлука Савета о факултативним предметима

Стратегија обезбеђења квалитета