Навигација

Докторске академске студије

      Студијски програм докторских академских студија Језик, књижевност, култура на Филолошком факултету Универзитета у Београду нуди студентима најновија научна сазнања из области филолошких наука, пратећи савремене светске токове и нова научна остварења у проучавању језика, књижевности и културе, у склопу образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука.

          Циљ докторских академских студија на Филолошком факултету Универзитета у Београду јесте оспособљавање полазника докторских академских студија за развој, унапређивање и примену научних достигнућа у области филологије, науке о књижевности и науке о језику, теорије и историје језика и књижевности, упоредне књижевности, методике наставе српског језика и књижевности, методике наставе страних језика и књижевности, културе и библиотечко-информационих наука, те темељно познавање релевантне домаће и стране филолошке литературе, како би се докторанд оспособио за критичке оцене закључака других истраживача у овим дисциплинама, за методолошки сложена истраживања и компетентну интерпретацију добијених резултата, као и за самосталне теоријске анализе и писање научних текстова. Свршени студенти докторских студија оспособљени су да самостално воде оригинална и научно релевантна истраживања, да критички промишљају, анализирају, евалуирају и синтетишу знања, да примењују и развијају нове методологије, те да шире научна сазнања.

Контакти

  • Секретар Центра
  • Весна Видовић
  • професор српског језика и књижевности